Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau

We make our facilities available to collaborators and organisations.

Our facilities range from clinical human movement laboratories, MicroCT scanning room, clinical assessment/venopuncture room, rigs, and specialist equipment for measuring human movement (walking, jogging, sit-to-standing and standing balance).

Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol
Monitro symudiadau yn y Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol.

Mae'r Cyfleuster Ymchwil Biofecaneg Cyhyrysgerbydol (MSKBRF) yn ganolfan sy'n arwain y byd ar gyfer astudio biofecaneg ac iechyd cyhyrysgerbydol.

Mae gan y cyfleuster cyfuniad unigryw o gyfarpar o’r radd flaenaf a thîm ymroddedig o academyddion, ymchwilwyr a staff cymorth.

Rydym ni'n defnyddio dulliau arloesol ar gyfer mesur a delweddu dynameg ddynol a biofecaneg cymalau unigol. Rydym yn defnyddio dull integredig ac amlddisgyblaethol ar gyfer ymchwil, cymwysiadau a throsi yn y meysydd cyhyrysgerbydol, biofecaneg a pheirianneg fiofeddygol.

Nodau

Ein nod yw cyflawni ymchwil, addysgu, arloesedd a rhagoriaeth o safon yn y maes cyhyrysgerbydol. Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • gefnogi ymchwil ac addysgu ar draws y Brifysgol
 • cynnig adnodd i glinigwyr, rhanddeiliaid a phartneriaid
 • cynnig man atgyfeirio'r GIG ar gyfer gwasanaeth Dadansoddi Cerddediad Clinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • rhoi mynediad at dimau chwaraeon a busnesau y mae angen data biofecanyddol, clinigol neu ffisiolegol arnynt

Ein hoffer

Mae ein labordai'n cynnig:

 • dadansoddi symudiad corfforol llawn i safonau clinigol gan gynnwys dadansoddi cerddediad clinigol
 • labordy addysgu pwrpasol ar wahân
 • labordy fflwrosgopeg sy'n cyfuno ac yn syncroneiddio dadansoddi symudiad safonol gyda fflwrosgopeg ddeublanol (delweddaeth pelydr-x 3D ddynamig) Mae hwn yn un o nifer fach yn unig o gyfleusterau cyfatebol ledled y byd.
 • ystafell sganio MicroCT
 • ystafell asesu clinigol / tynnu gwaed

Hefyd mae gennym ni fynediad wedi'i reoli, man aros i ymwelwyr a chyfleusterau newid ac ymolchi penodol i gleifion.

Cymerwch olwg ar nodweddion technegol ein cyfleuster.

Ein gallu ymchwil

Mae ein canlyniadau ymchwil yn cael effaith uniongyrchol ar lesiant y boblogaeth.

Mae ein hymchwil yn:

 • gwella bywydau pobl sy'n dioddef o osteoarthritis a chlefydau a chyflyrau sy'n effeithio ar y system gyhyrysgerbydol
 • rhoi gwybodaeth am achosion, diagnosis a sut i drin clefydau cyhyrysgerbydol megis Osteoarthritis, Arthritis Gwynegol, Osteoporosis, Clefyd Huntington, anafiadau, datgyflyru yn dilyn salwch, Sarcopenia a Chlefyd Dirywiol y Disgiau
 • helpu i ddiffinio prosesau dirywiol mewn clefydau cyhyrysgerbydol
 • llywio triniaethau newydd, dulliau prognostig a diagnostig er enghraifft llawdriniaeth a monitro adsefydlu
 • optimeiddio ac yn profi therapïau a dyfeisiau meddygol adfywiol newydd
 • creu setiau data unigryw sydd ar gael drwy fynediad agored i ymchwilwyr eraill
 • meithrin cydweithio drwy greu rhwydweithiau byd-eang
 • amlygu datblygiadau a allai wella iechyd y cyhoedd
 • ymgysylltu â’r llywodraeth, ysgolion, diwydiant, y byd academaidd a'r cyhoedd yn ehangach
 • lledaenu canlyniadau ymchwil er mwyn galluogi ymchwil bellach.

Addysgu

Mae safle unigryw'r cyfleuster ym maes byd-eang ymchwil biofecaneg yn cynnig cyfleoedd dysgu gwell i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig nad ydynt ar gael yn unman arall yn y DU.

Oherwydd ein ffynonellau cyllid ymchwil amrywiol, gall myfyrwyr ymwneud â rhaglenni ymchwil niferus, a manteisio ar setiau data a delweddau helaeth i gefnogi eu dysgu a'u gwaith prosiect.

Cyfarwyddwr y Cyfleuster

Yr Athro Cathy Holt

Yr Athro Cathy Holt

Professor

Email
holt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4533

Cysylltwch â ni

Cysylltwch os hoffech weld ein cyfleusterau neu drefnu i’w defnyddio.

MCyfleuster Ymchwil Biofecaneg Gyhyrysgerbydol

Girl on MOTEK treadmill

The Research Centre for Clinical Kinesiology

The Research Centre for Clinical Kinaesiology (RCCK) contains state-of-the-art equipment for biomechanical and physiological measurement.

Tu allan i Ganolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd gwerth £44m

Canolfan Ymchwil Delweddu'r Ymennydd Prifysgol Caerdydd

Dwyn arbenigedd ynghyd sy'n arwain y byd mewn delweddu ymennydd, gan ddefnyddio mapio ac ysgogiad i ddeall achosion cyflyrau niwrolegol a seiciatrig.