Ewch i’r prif gynnwys

Digwyddiadau blaenorol

Ail-wyliwch ein digwyddiadau blaenorol yn llawn, o’n cyfres I Gynfyfyrwyr, gan Gynfyfyrwyr, digwyddiadau arddangos ymchwil, a’n holl ddigwyddiadau eraill.

I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr (Byw!)

Allwn ni waredu ein rhagfarn LHDT+ drwy addysgu? (10 Chwefror 2021)

Gwyliwch - Allwn ni waredu ein rhagfarn LHDT+ drwy addysgu?

Mae Crash Wigley (GDL 2020) a Bleddyn Harris (BA 2014) yn trafod y cwestiwn: allwn ni waredu ein rhagfarn LHDT+ drwy addysgu?

Mynediad at wybodaeth, a’r gallu i alluogi a chysylltu cymunedau ar gael yn rhad ac am ddim (20 Ionawr 2021)

Gwyliwch: Mynediad at wybodaeth, a’r gallu i alluogi a chysylltu cymunedau ar gael yn rhad ac am ddim

Dyma Sandister Tei (MA 2015) ac Isobel Owen (MA 2019) yn sôn am eu profiad mewn gwneud gwybodaeth yn fwy hygyrch a sefydlu cymunedau gwybodaeth ar-lein.

Gweithio drwy broses UCAS i rieni (9 Rhagfyr 2020)

Gwyliwch Gweithio drwy broses UCAS i rieni

Gwyliwch ein trafodaeth ar weithio drwy broses UCAS i rieni sy'n cefnogi eu plentyn i wneud cais i’r brifysgol. Bydd Nigel Lewis (BScEcon 1989), rhiant dau fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, yn ymuno â'r cynfyfyrwyr Patrick Cosh (BScEcon 2004) ac Iwan Hopkins (BA 2009) o'r timau recriwtio a derbyn myfyrwyr.

Arloesedd digidol mewn argyfwng (4 Tachwedd 2020)

Gwyliwch I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr - Arloesedd Digidol yn ystod Cyfnod o Argyfwng

Gwrandewch ar y sgwrs hon a arweinir gan gynfyfyrwyr, gyda George Bellwood (BA 2019) a Mared Jones (BA 2015, MA 2017), wrth iddynt drafod sut maent wedi defnyddio arloesedd digidol wrth ymateb i COVID-19.

Amrywiaeth yn y diwydiannau creadigol (6 Awst 2020)

Gwyliwch I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr - Amrywiaeth yn y diwydiannau creadigol

Ailwyliwch ein gweminar o 6 Awst 2020 fu’n cynnwys rhai o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd Joycelyn Longdon (BSc 2019) a Pat Younge (BSc 1987).

Digwyddiadau arddangos ymchwil

Sêr y dyfodol ym maes ymchwil

Gwyliwch Sêr y dyfodol ym maes ymchwil

Dewch i gwrdd â thri o'n Sêr y Dyfodol ym maes Ymchwil a fydd yn dweud mwy wrthych am eu hastudiaethau PhD yng Nghaerdydd. Dewch i glywed am ehangder eu hymchwil a dathlu'r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr o Brifysgol Caerdydd.

Clotiau gwaed: problem iechyd ryngwladol ein hoes

Gwyliwch - Clotiau gwaed: problem iechyd ryngwladol ein hoes

Ymunwch â’r Athro Val O’Donnell fydd yn trafod sut mae ei thimau’n edrych ar glotiau ar draws sbectrwm o glefydau, a’r Athro Peter Collins fydd yn dangos sut mae ymchwil yng Nghaerdydd am waedu ar adeg rhoi genedigaeth wedi newid polisi iechyd a gwella bywydau menywod ledled Cymru.

Ymateb Caerdydd i COVID-19 (25 Ionawr 2021)

Gwyliwch Ymateb Caerdydd i COVID-19

Ymunwch â’r Llywydd a’r Is-Ganghellor yr Athro Colin Riordan wrth iddo drafod ein cyfleusterau profi unigryw, a’r mesurau niferus yr ydym wedi’u rhoi ar waith yng Nghaerdydd i chwarae ein rhan mewn ymdrechion ehangach ar draws cymdeithas i reoli effaith COVID-19. Hefyd clywch gan yr Athro Ian Humphreys, Pennaeth Ymchwil Heintiau yn yr Ysgol Meddygaeth wrth iddo drafod yr ymchwil sy'n cael ei gynnal yng Nghaerdydd a'r rôl hanfodol yr ydym yn ei chwarae wrth ddysgu am COVID-19.

Bôn-gelloedd Canser y Fron: dod o hyd i therapïau canser wedi'u targedu (22 Hydref 2020)

Gwyliwch Bôn-gelloedd Canser y Fron: dod o hyd i therapïau canser wedi'u targedu

Ymunwch â Dr Richard Clarkson, Dirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad a'r Cydymaith Ymchwil, Dr Giusy Tornillo, fydd yn trafod eu hymchwil i fôn-gelloedd canser ym maes canser y fron a'u rôl mewn metastasis, lledaeniad tiwmorau niweidiol o amgylch y corff.

Arthritis: Mae angen triniaeth gyfannol a phersonol ar gyfer poen unigol (29 Medi 2020)

Gwyliwch Arthritis: Mae angen triniaeth gyfannol a phersonol ar gyfer poen unigol

Ymunwch â’r Athro Simon Jones a’r Athro Ernest Choy wrth iddynt drafod eu hymchwil i sut mae cleifion â’r un diagnosis o arthritis yn dangos gwahaniaethau sylfaenol yn eu symptomau a’u hymateb i driniaeth.

Adeiladu dyfodol cadarnhaol ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc (17 Medi 2020)

Gwyliwch Adeiladu dyfodol cadarnhaol ar gyfer iechyd meddwl pobl ifanc

Gwnaethom gynnal arddangosfa ymchwil gyda'n hymchwilwyr niwrowyddorau ac iechyd meddwl ar 17 Medi 2020. Ymunodd yr Athro Frances Rice a'r Athro Simon Murphy â'r Llywydd a'r Is-Ganghellor yr Athro Colin Riordan i drafod eu hymchwil bresennol i achosion o orbryder ac iselder ymhlith pobl ifanc.

O ganser i COVID-19: allwn ni harneisio feirysau er gwell? (22 Gorffennaf 2020)

Gwyliwch O ganser i COVID-19: allwn ni harneisio feirysau er gwell?

Ymunodd Dr Alan Parker a Dr Carly Bliss â TJ Rawlinson i drafod a allwn harneisio feirysau er gwell. Mae eu hymchwil wedi'u harwain at gymhwyso feiroleg mewn therapïau canser a chlefydau heintus, ac yn ddiweddar yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

Digwyddiadau eraill

Carolau o Amgylch y Goeden Nadolig 2020 (17 Rhagfyr 2020)

Gwyliwch Ddathliad Nadoligaidd Prifysgol Caerdydd

Ymunwch â’n cymuned staff a myfyrwyr wrth i ni ddathlu’r Nadolig ac edrych ymlaen at 2021. Mae’n cynnwys neges gan ein caplan cydlynu, Y Parchedig Delyth Liddell, ein Is-ganghellor Yr Athro Colin Riordan a Jane Chukwu, Is-lywydd Ôl-raddedigion, Undeb y Myfyrwyr, yn ogystal â pherfformiadau gan ein myfyrwyr yn yr Ysgol Cerddoriaeth.

Gwasanaeth Coffa Prifysgol Caerdydd 2020 (11 Tachwedd 2020)

Gwyliwch wasanaeth Coffa Prifysgol Caerdydd 2020 (11 Tachwedd 2020)

Mae’n draddodiad gennym yn y Brifysgol i ddangos ein parch at gyn-staff neu gynfyfyrwyr a gollodd eu bywydau dros eu gwlad yn ystod y ddau Ryfel Byd ac mewn rhyfeloedd eraill.

Sesiwn Holi ac Ateb #TîmCaerdydd: Charlotte Arter (1 Gorffennaf 2020)

Gwyliwch Sesiwn Holi ac Ateb #TîmCaerdydd: Charlotte Arter

Ymunwch â Chapten #TîmCaerdydd Hannah Sterritt am sesiwn holi ac ateb gyda'r athletwr rhyngwladol Charlotte Arter. Charlotte sydd â record hanner marathon Cymru, record y byd parkrun i fenywod, ac mae'n athletwr rhyngwladol dros Brydain.