Ewch i’r prif gynnwys

Adeilad Aberconwy

Adeilad Aberconwy
Adeilad Aberconwy

Heol Colum
Cathays
Caerdydd
CF10 3EU

Gallwch gael fynediad i brif fynedfa Adeilad Aberconwy o Heol Colum, gan droi ar Rodfa Colum gan ddefnyddio ymylon palmant isel a chroesfannau sebra. Mae mynedfa Adeilad Aberconwy ymlaen ar y chwith. Mae yna ramp isel (graddiant o 1/16.3) yn arwain at y fynedfa, gyda chanllawiau ar bob ochr. Mae yna hefyd 4 ris yn arwain at y fynedfa gyda chanllawiau ar bob ochr ac yn y canol. Mae yna ddrws llithro awtomatig i’r brif fynedfa. Mae yna ddrws llithro awtomatig ychwanegol yn arwain at yr ardal derbynfa.

Mae yna fynedfa ochr i Adeilad Aberconwy yn agos i'r ddau le parcio hygyrch. Mae yna ramp byr iawn (graddiant o 1/16) yn arwain at ddrysau’r fynedfa sy’n ddrysau llithro awtomatig. Mae yna ddesg derbynfa wrth y fynedfa hon. Mae arwyneb desg y dderbynfa 980mm uwchben y llawr. Mae’r dderbynfa wedi’i osod gyda chylchwifren. Defnyddiwch y gosodiad ‘T’ ar eich dolen clyw i ddefnyddio’r cylchwifren.

Mae mynedfa llyfrgell Aberconwy ar ochr yr adeilad. Mae yna ramp isel (graddiant o 1/28) yn arwain at ddrws y fynedfa, sy’n ddrws llithro awtomatig. Mae yna ganllaw ar hyd un ochr o’r ramp. Mae yna un gris gyda chanllaw ar un ochr yn agos i’r drws. Mae’r brif dderbynfa i’r dde o ddrysau’r brif dderbynfa. Mae yna gownter isel. Mae gan y cyntedd ardal gorffwyso/aros i’r chwith o’r fynedfa.

Mae yna doiled hygyrch neillryw ar y llawr gwaelod yn agos i’r brif fynedfa (rhif ystafell P18). Mae yna doiled hygyrch neillryw ar y llawr gwaelod yn agos i’r siop goffi (rhif ystafell A09). Mae’r toiledau hygyrch wedi’u amlygu ar y cynllun llawr sydd ar gael ar ochr dde'r dudalen. Mae yna doiledau safonol ar bob llawr.

Mae yna 2 lifft yn Adeilad Aberconwy, sydd wedi lleoli ochr yn ochr. Mae’r lifftiau wedi’i lleoli trwy’r drysau gyferbyn â’r brif fynedfa. Mae botymau galw’r lifft wedi’i lleoli 900mm uwchben y llawr ar bob llawr, rhwng y 2 lifft. Mae’r lifft yn 1100mm x 2200mm. Mae yna ganllawiau ar bob wal y lifft. Mae’r botymau tu fewn y lifft 860mm – 110mm uwchben y llawr. Mae gan y botymau i’r lloriau marciau cyffyrddadwy. Mae yna ddangosyddion clywedol a gweledol bob lefel llawr.

Mae yna amrywiaeth o seddau a byrddau yn ardal eistedd siop goffi Aberconwy. Mae yna hefyd ardaloedd gorffwyso ar gael ar bob llawr.

Parcio

Mae mannau parcio ar gyfer deiliaid trwydded yn unig. I archebu lle parcio a threfnu mynediad drwy'r rhwystr, ffoniwch 029 20 879 092 / 029 2087 4445 neu ebostiwch carparking@caerdydd.ac.uk.

Mae yna ddau fan parcio hygyrch yn Adeilad Aberconwy wrth ymyl y fynedfa ar ochr yr adeilad (llun ar y dde uchod). Does dim rhwystr i gael mynediad i'r mannau hyn.

Mae yna saith man parcio hygyrch yn y maes parcio tu ôl i Adeilad Aberconwy. Mae mynediad i'r maes parcio hwn drwy rwystr sy'n agor os oes gennych garden Prifysgol ddilys.

Parcio ar gyfer beiciau

Mae yna 138 o ofodau parcio beiciau sy'n cael eu rhannu rhwng tri lleoliad ar draws yr adeilad.

Parcio Car

There are 2 accessible parking bays at the side of the Aberconway Building, next to the side entrance (right photograph above). There is no barrier to access these spaces.

There are 7 accessible parking bays in the car park behind the Aberconway Building. Access to this car park is through a barrier, operated with a validated University card.

Bicycle parking

There are 138 bicycle parking spaces shared between three locations around the building.