Ewch i’r prif gynnwys

Addysg ddigidol

Rydym yn arwain ac yn cefnogi ystod o arferion, prosiectau a mentrau addysg ddigidol i wella addysgu a gwella profiad myfyrwyr.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion ac adrannau i ymgorffori arferion addysg ddigidol yn briodol mewn gwaith addysgu, dysgu ac asesu, yn unol â'r Map Ffordd Addysg Ddigidol 2021-23 ac Is-strategaeth ar gyfer Addysg a Myfyrwyr.

Mae gan ysgolion academaidd bartner addysg ddigidol sy'n cynnig arbenigedd ac arweiniad i helpu i fynd i'r afael â blaenoriaethau ysgol a chydlynu gweithgareddau a phrosiectau addysg ddigidol, gan sicrhau bod darpariaeth gyfunol a darpariaeth ar-lein wedi'u cynllunio a'u cefnogi'n a bod yr adnoddau priodol ar gael.

Mae ein Hwb Cymorth Addysg Ddigidol yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth hyblyg ac ymatebol o ddydd i ddydd ar gyfer adnoddau addysg ddigidol, platfformau ac arferion gorau ar gyfer cydweithwyr ledled y Brifysgol.

Rydym hefyd yn arwain prosiectau a mentrau addysg ddigidol drawsnewidiol sydd yn cynnwys: adolygiad o'n hamgylchedd dysgu digidol; datblygiad cyrsiau microgredydau achrededig; datblygiad deunyddiau dysgu, stiwdios recordio; a'r broses o gyflwyno adnoddau a phlatfformau newydd fel Padlet a LinkedIn Learning.

Map Ffordd Addysg Ddigidol

Mae Map Ffordd Addysg Ddigidol 2021-2023 yn amlinellu sut y byddwn yn cyflawni amcanion addysg ddigidol is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a'r Cynllun Llwyddiant Myfyrwyr.

Datblygwyd y map ffordd i adeiladu ar y cynnydd a wnaed gan y Rhaglen Addysg Ddigidol (2020) a sicrhau dull cynaliadwy, strwythuredig o ddarparu addysg gyfunol ac ar-lein o ansawdd uchel. Mae hyn yn dechrau gyda llunio'r profiad dysgu ac addysgu ar gyfer 2021/22 drwy'r Fframwaith Dysgu Cyfunol ac mae'n cynnwys targedau realistig ond uchelgeisiol a fydd yn cefnogi gweledigaeth y Brifysgol ar gyfer trawsnewid erbyn diwedd 2023.

Gweledigaeth y map ffordd yw y bydd myfyrwyr ar holl gyrsiau Prifysgol Caerdydd, boed yn gyfunol neu'n gyfan gwbl ar-lein, yn elwa ar brofiad digidol sy'n arwain y sector ac yn datblygu'r galluoedd digidol a fydd yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial yn ystod addysg uwch a thu hwnt.

Fframwaith Dysgu Cyfunol

Mae'r Fframwaith Dysgu Cyfunol yn cynnig arweiniad ar gynllunio a darparu rhaglenni ar draws Prifysgol Caerdydd yn 2021/22. Mae hyn yn cynnwys egwyddorion a disgwyliadau sylfaenol y dylai pob modiwl eu bodloni er mwyn cynnal cysondeb ac ansawdd profiad y myfyrwyr. Gan gydnabod bod angen hyblygrwydd ar staff i gyflwyno modiwlau yn unol â gofynion eu disgyblaeth ac, mewn rhai achosion, cyrff proffesiynol, mae’r Fframwaith yn cynnig ystod eang o opsiynau o ran llunio dulliau dysgu ac asesu.

Mae dulliau cyfunol yn defnyddio dulliau lluosog i ddarparu dysgu effeithiol, hyblyg a hygyrch drwy gyfuno rhyngweithio wyneb yn wyneb â gweithgareddau ar-lein. Pum egwyddor y Fframwaith Dysgu Cyfunol yw:

  • Cadwch bethau’n syml
  • Canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n gweithio mewn cyd-destun cyfunol
  • Rhoi eglurder a strwythur
  • Pwyslais ar ansawdd
  • Hygyrchedd

Yn ogystal â'r pum egwyddor, mae'r Fframwaith yn cynnwys yr elfennau canlynol:

  • Mae'r Ddewislen ar gyfer gweithgareddau dysgu cyfunol yn ganllaw i rai o'r gweithgareddau dysgu cyfunol mwyaf cyffredin i helpu cydweithwyr i gynllunio'r dysgu ar eu modiwl.
  • Mae'r Ddewislen ar gyfer asesu addysg ddigidol yn cynnig arweiniad ar ystod eang o weithgareddau asesu sy'n addas ar gyfer amgylchedd dysgu cyfunol.
  • Mae’r Templed modiwl Dysgu Canolog yn ffordd syml o lywio gwahanol adrannau ein hamgylchedd dysgu rhithwir ac mae'n tynnu sylw at nodweddion buddiol allweddol.
  • Mae'r Templed map modiwl wythnosol yn sicrhau bod myfyrwyr yn deall y gweithgareddau allweddol i ganolbwyntio arnynt bob wythnos, ble i ddod o hyd iddynt, pa mor hir y byddant yn ei gymryd, a sut mae pob gweithgaredd yn cysylltu ag asesu.
  • Mae Rhestr wirio'r modiwl yn nodi arfer da gan ddefnyddio Dysgu Canolog yn ganolbwynt yr amgylchedd addysg ddigidol ac arferion eraill sy'n ymwneud ag ymgysylltu â myfyrwyr.