Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi gwag

I gael gwybod am y swyddi gwag diweddaraf gennym ni a'n partneriaid prosiect.

Nodwch y dudalen neu cadwch mewn cysylltiad â ni ar Facebook a Twitter. I weld cyfleoedd cyfredol ewch i'r fersiwn Saesneg o'r dudalen hon.

Swydd wag ymchwilydd

Hyd: Awst - Hydref 2019
Diwrnod yr wythnos: 4
Cyflog: £33,199 - £39,609 (Gradd 6)

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy (PLACE) i weithio ar ein partneriaeth gydag Ymddiriedaeth Glandŵr Cymru am dymor byr. Yn ddelfrydol, bydd y gwaith yn cychwyn ddechrau mis Awst, ond mae rhywfaint o hyblygrwydd o ran yr amseru. Mae angen rhywun arnom sy’n meddu ar sgiliau ymchwil ansoddol da, a phrofiad o weithio gyda chymunedau a grwpiau cymunedol.

Bydd y prosiect yn cynnwys ymchwil gyda chymunedau preswyl nad ydynt eisoes wedi ymgysylltu â dyfrffyrdd i ddeall sut y gall Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru eu hannog i gymryd rhan, er enghraifft, fel gwirfoddolwyr. Y canlyniad terfynol bydd cynigion ar sut i ymgysylltu grwpiau gyda’r Ymddiriedolaeth a dyfrffyrdd, a dulliau awgrymedig ar gyfer olrhain newid mewn cymunedau.  Bydd gwaith maes yn canolbwyntio ar grwpiau yn Coventry a Chaerlŷr.

Tasgau

Bydd y tasgau yn cynnwys:

  • cydweithio ag Ymddiriedolaeth Glandŵr Cymru a phartneriaid i gynllunio gweithgarwch ymchwil
  • cynllunio, trefnu ac ymgymryd â’r gwaith o gasglu data empirig, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymchwil ansoddol wedi’u llywio gan ddulliau lle mae pobl yn cymryd rhan (cyfweliadau lled-strwythuredig, arolygon, grwpiau ffocws, arsylwi gan gyfranogwyr)
  • dadansoddi data i ategu cynnyrch ymchwil
  • paratoi adroddiad o ganlyniadau’r ymchwil i’w defnyddio gan Glandŵr Cymru a’r rhanddeiliaid.

Gofynion

Rydym yn chwilio am rywun sy’n bodloni’r gofynion canlynol:

  • profiad o ddulliau ymchwil ansoddol (cyfweliadau, grwpiau ffocws, arsylwi cyfranogwyr)
  • sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
  • dealltwriaeth o weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol amrywiol
  • gallu ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd nad ydynt yn academaidd
  • gallu cadw at amserlenni gwaith caeth a chreu allbynnau o fewn amserlen dynn.

Mae’r prosiect yn taflu goleuni dros les y gymuned - nid yw cael dealltwriaeth o’r llenyddiaeth yn hanfodol, ond caiff gwybodaeth gefndirol ei groesawu!

Sut i wneud cais

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb yn y swydd hon anfon eu CV a llythyr eglurhaol tudalen o hyd yn egluro pa mor addas yr ydych ar gyfer y swydd at Hannah Pitt erbyn 17:00 ar 28 Mehefin.

Dr Hannah Pitt

Dr Hannah Pitt

Research Associate (PLACE)

Email
pitth2@caerdydd.ac.uk
Telephone
(0) 29 2087 9632

Sylwer y bydd angen i’r sawl sydd â diddordeb fodloni gofynion y Brifysgol ar gyfer staff dros dro sy’n cyfyngu ar waith o fewn unrhyw gyfnod o 12 mis.