Ewch i’r prif gynnwys

Swyddi gwag

I gael gwybod am y swyddi gwag diweddaraf gennym ni a'n partneriaid prosiect.

Nodwch y dudalen neu cadwch mewn cysylltiad â ni ar Facebook a Twitter. I weld cyfleoedd cyfredol ewch i'r fersiwn Saesneg o'r dudalen hon.

Lleoliad PhD yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy (PLACE) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (BBPNA) yn cynnig lleoliad 10 wythnos o hyd (35 awr yr wythnos) i fyfyrwyr PhD cyfredol ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd y lleoliad yn rhoi’r cyfle i un myfyriwr PhD ennill profiad o ymgynghori â chwmnïau yn Ystradgynlais neu Ferthyr Tudful, gan gydweithio ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Y lleoliad

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy sy’n ariannu’r lleoliad hwn ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n ei gynnal. Dr Sara MacBride Stewart (PLACE) a Clare Parsons (BBNPA) fydd yn cyd-oruchwylio’r myfyriwr. Bydd y myfyriwr yn cyfrannu at brosiect ymchwil sy’n edrych ar iechyd a lles yng nghyd-destun y parc, ar gyfer cymunedau sydd ar ymylon y parc. Mae’n gyfle gwych i fyfyrwyr PhD cyfredol sy’n ymwneud â sut mae cymunedau a chymdeithas ddinesig yn cymryd rhan mewn cynlluniau ac ymyriadau lles a gynhelir gan barciau cenedlaethol.

Bydd y myfyriwr yn gweithio gyda Dr MacBride-Stewart a Clare Parsons er mwyn ymgymryd â gwaith maes sy’n edrych ar y ddealltwriaeth a’r profiadau sy’n annog cymunedau i ddefnyddio Parc Cenedlaethol am resymau lles a’r hyn sy’n atal rhagor rhag cymryd rhan. Bydd y myfyriwr yn cael profiad o gynnal cyfweliadau ansoddol gyda grwpiau cyfredol mewn lleoliadau cymunedol. Mae’r rhaglen waith yn cynnwys cydweithio’n agos â goruchwylwyr a chymunedau, cynnal cyfweliadau gyda grwpiau (drwy fapio), nodi themâu allweddol (gwybodaeth, defnydd a phrofiadau ar draws y cenedlaethau) ac ysgrifennu adroddiadau.

Ar ddiwedd y lleoliad, bydd y myfyriwr yn paratoi adroddiad ansoddol a ffeithlun tudalen o hyd ar gyfer y gymuned a’r Awdurdod ar sail y dadansoddiad o’r cyfweliadau gyda grwpiau a’r ymgynghoriadau. Bydd y myfyriwr hefyd yn creu blog ac adroddiad ynghylch y lleoliad (darperir templed).

Sut i wneud cais

Rhaid i’r lleoliad ddechrau erbyn dydd Mercher 22 Mai (gorau po gynharaf). Bydd angen iddo ddod i ben erbyn dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019.

  • Bydd Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn cynnig taliad o hyd at £2,930.
  • Gall y myfyriwr wneud cais am gymorth ychwanegol hefyd (hyd at £500) i dalu unrhyw gostau teithio y tu allan i Gaerdydd sy’n gysylltiedig â’r lleoliad hwn.
  • Byddai’n ddymunol pe gallai’r myfyriwr yrru.
  • Mae rhywfaint o hyblygrwydd o ran ble bydd y myfyriwr yn gweithio (gan ddibynnu ar waith maes a’r gofynion ar y pryd), ond bydd desg a chyfarpar ar gael yn Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ac yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel ei gilydd.

Sylwer: Dylai pob myfyriwr sydd am wneud cais ofyn am ganiatâd gan eu goruchwylwyr. Cyfrifoldeb y myfyriwr hefyd yw cysylltu â’r corff ariannu i wneud yn siŵr bod y lleoliad hwn yn gymwys o dan delerau ac amodau eu hysgoloriaeth ymchwil.

Dydd Mercher 1 Mai 2019 am 17:00 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar Ddydd Mercher 8 Mai yng Nghaerdydd.

Gallwch gael canllawiau a ffurflen gais drwy ebostio Sarah Evans, Rheolwr Athrofa, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.