Ewch i’r prif gynnwys

Cynghrair Ergonomeg a Chleifion Mwy Diogel Cymru (WESPA)

Rydym yn grŵp rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr a chlinigwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil a gwerthuso gwasanaethau er mwyn galluogi arloesi a gweithredu arferion i wella diogelwch cleifion mewn gofal iechyd.

Ffurfiwyd Cynghrair Cleifion Ergonomeg a Chleifion Mwy Diogel Cymru (WESPA) mewn ymateb i gefnogi'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod pandemig COVID-19.

Mae WESPA yn cynnwys ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a rhai uwch o bob rhan o Brifysgol Caerdydd (Busnes, Peirianneg, Mathemateg, Meddygaeth) gydag arbenigedd mewn rheoli gweithrediadau, ffactorau dynol a pheirianneg wydnwch. Rydym yn gweithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol y GIG (clinigwyr, rheolwyr a swyddogion gweithredol) i fodelu sut mae dyluniad gwasanaethau iechyd yn effeithio ar ganlyniadau staff a chleifion.

Amcanion

Ein prif nod yw cynnal ymchwil gymhwysol sy'n cael ei sbarduno gan angen clinigol drwy ddefnyddio arbenigedd ymchwil o bob rhan o Brifysgol Caerdydd i alluogi arloesi a gweithredu arferion i wella diogelwch cleifion yn y GIG, drwy:

 • Bartneru â sefydliadau'r GIG, a gan weithio'n uniongyrchol gyda staff y GIG, i nodi blaenoriaethau gwella, rydym yn:
  • oymgorffori ymchwilwyr preswyl i ddadansoddi data diogelwch cleifion ac arsylwi mewn lleoliadau clinigol;
  • omeithrin gallu i ddatblygu seilwaith data sy'n hyrwyddo dysgu sefydliadol amserol i lywio'r gwaith o ddylunio, cynllunio a rheoli gwasanaethau; a
  • ogwerthuso modelau darparu gwasanaethau i nodi ble a sut y gellir cynllunio / ailgynllunio'r gwasanaeth i wella canlyniadau staff a chleifion.
 • Arwain gweithgareddau ymgysylltu gyda rhanddeiliaid allweddol – gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, rheolwyr, swyddogion gweithredol, cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a'r cyhoedd – i gael adborth amserol ar ganfyddiadau ein hymchwil.
 • Hwyluso gweithgareddau cyd-gynhyrchu yn y GIG er mwyn sicrhau'r ddealltwriaeth fwyaf posibl o ffactorau dynol sy'n dylanwadu ar ganlyniadau staff a chleifion.
 • Ymgysylltu â'r trydydd sector a sefydliadau eraill gyda'r diben o ddylanwadu ar bolisi a sicrhau effaith yn y GIG.

Ar hyn o bryd mae ein hagenda ymchwil yn canolbwyntio ar:

 • Datblygu a phrofi dulliau methodolegol o gymhwyso theori ffactorau dynol, egwyddorion ac adnoddau yn y GIG i ddeall a dysgu gan systemau cymdeithasol-dechnegol cymhleth;
 • Nodi cyfleoedd i wella systemau iechyd o ddadansoddi data diogelwch cleifion arferol; a
 • Deall systemau cymhleth drwy fodelu a mesur amrywioldeb gan ddefnyddio'r Dull Dadansoddi Cyseiniant Swyddogaethol (FRAM).

Prosiectau Dull Dadansoddi Cyseiniant Swyddogaethol

 • Nodi blaenoriaethau diogelwch i wella'r broses o nodi sepsis mewn gofal sylfaenol (Anderson N et al., myfyriwr EPIC BSc, 2018-2019; a ariennir gan Gymrodoriaeth Wolfson Coleg Brenhinol y Ffisigwyr)
 • Gwerthusiad o CAV 24/7 [system brysbennu ffôn newydd] i gynorthwyo arferion atal a rheoli heintiau yn ystod pandemig COVID (Anderson N, Myfyriwr meddygol, Neelakantapuram A, myfyriwr MBA, Huang E, myfyriwr Mathemateg MSc, et al., 2020-2021)
 • Nodi ffactorau dynol i wella arferion atal a rheoli heintiau yn ystod adferiad ar ôl y pandemig mewn Adran Achosion Brys gan ddefnyddio'r Dull Dadansoddi Cyseiniant Gweithredol (David T, myfyriwr EPIC BSc, 2021-2022; a ariennir gan Gymrodoriaeth Wolfson Coleg Brenhinol y Ffisigwyr)
 • Defnyddio FRAM i ddileu tri gelyn Lean (Muda, Muri a Mura) i wella ansawdd a diogelwch mewn Adran Achosion Brys yn ystod pandemig COVID-19 (Kumar M et al., 2020-)

Prosiectau Gwella Gweithrediadau / Lean / Six Sigma

 • Deall ffactorau dynol sy'n sail i wallau meddyginiaethol yn yr uned newyddenedigol a chymhwyso methodoleg DMAIC Lean Six Sigma i gynnig atebion gwella (Kumar et al., 2019–2020)
 • Integreiddio dull Lean Six Sigma gyda FRAM i ddeall y gydberthynas rhwng gwastraff (Muda), amrywiad (Mura), a gorlwytho (Muri) yn yr Adran Achosion Brys a'i effaith ar ddarpariaeth gofal mwy diogel yn y lleoliad gofal iechyd deinamig a chymhleth (Kumar M et al. , 2021-).

Prosiectau dadansoddeg data diogelwch

 • Nodweddion digwyddiadau diogelwch a phathogenau preswyl a methiannau gweithredol yn ystod pandemig COVID-19 (Paranjape A et al.,. 2021 a ariennir gan interniaeth haf Ymddiriedolaeth Wellcome)
 • Datblygu a phrofi offer i hyrwyddo'r broses o nodi ffactorau dynol mewn gofal iechyd (Kumar, Carson-Stevens, Krishnan et al., 2021–; a ariennir gan gymrodoriaeth ddoethurol DTP ESRC)
 • Harneisio Dadansoddeg Data i Wneud y Mwyaf o Ddysgu'r GIG o Adroddiadau Digwyddiadau Diogelwch Cleifion (Carson-Stevens A, Krishnan K et al., 2018-2020; a ariennir gan Y Sefydliad Iechyd)

Lead researcher

Yr Athro Andrew Carson-Stevens

Yr Athro Andrew Carson-Stevens

Clinical Research Fellow

Email
carson-stevensap@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 7779

Staff academaidd

Yr Athro Maneesh Kumar

Yr Athro Maneesh Kumar

Reader in Service Operations, Program Director Executive MBA

Email
kumarm8@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5276
Dr Kate Davies

Dr Kate Davies

Honorary Research Associate

Email
davieskl5@caerdydd.ac.uk
Dr Joy McFadzean

Dr Joy McFadzean

GP Clinical Lecturer

Email
mcfadzeanj@caerdydd.ac.uk

Myfyrwyr Ôl-raddedig

alt

Shalini Ganasan

Research student

Email
ganasans2@caerdydd.ac.uk

Staff cysylltiedig

NHS

Dr Raj Krishnan

Associate Medical Director for Patient Safety and Clinical Governance, Cardiff and Vale University Health Board

NHS

Dr Tim Ayres

Emergency Department Consultant and Quality and Safety Directorate Lead, Cardiff and Vale University Health Board

NHS

Dave Price

Analytics Team, Cardiff and Vale University Health Board