Ewch i’r prif gynnwys

Cynghrair Ergonomeg a Chleifion Mwy Diogel Cymru (WESPA)

Rydym yn grŵp rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr a chlinigwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil a gwerthuso gwasanaethau er mwyn galluogi arloesi a gweithredu arferion i wella diogelwch cleifion mewn gofal iechyd.

Ffurfiwyd Cynghrair Cleifion Ergonomeg a Chleifion Mwy Diogel Cymru (WESPA) mewn ymateb i gefnogi'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod pandemig COVID-19.

Mae WESPA yn cynnwys ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa a rhai uwch o bob rhan o Brifysgol Caerdydd (Busnes, Peirianneg, Mathemateg, Meddygaeth) gydag arbenigedd mewn rheoli gweithrediadau, ffactorau dynol a pheirianneg wydnwch. Rydym yn gweithio'n agos gyda gweithwyr proffesiynol y GIG (clinigwyr, rheolwyr a swyddogion gweithredol) i fodelu sut mae dyluniad gwasanaethau iechyd yn effeithio ar ganlyniadau staff a chleifion.

Amcanion

Ein prif nod yw cynnal ymchwil gymhwysol sy'n cael ei sbarduno gan angen clinigol drwy ddefnyddio arbenigedd ymchwil o bob rhan o Brifysgol Caerdydd i alluogi arloesi a gweithredu arferion i wella diogelwch cleifion yn y GIG, drwy:

 • Bartneru â sefydliadau'r GIG, a gan weithio'n uniongyrchol gyda staff y GIG, i nodi blaenoriaethau gwella, rydym yn:
  • oymgorffori ymchwilwyr preswyl i ddadansoddi data diogelwch cleifion ac arsylwi mewn lleoliadau clinigol;
  • omeithrin gallu i ddatblygu seilwaith data sy'n hyrwyddo dysgu sefydliadol amserol i lywio'r gwaith o ddylunio, cynllunio a rheoli gwasanaethau; a
  • ogwerthuso modelau darparu gwasanaethau i nodi ble a sut y gellir cynllunio / ailgynllunio'r gwasanaeth i wella canlyniadau staff a chleifion.
 • Arwain gweithgareddau ymgysylltu gyda rhanddeiliaid allweddol – gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, rheolwyr, swyddogion gweithredol, cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a'r cyhoedd – i gael adborth amserol ar ganfyddiadau ein hymchwil.
 • Hwyluso gweithgareddau cyd-gynhyrchu yn y GIG er mwyn sicrhau'r ddealltwriaeth fwyaf posibl o ffactorau dynol sy'n dylanwadu ar ganlyniadau staff a chleifion.
 • Ymgysylltu â'r trydydd sector a sefydliadau eraill gyda'r diben o ddylanwadu ar bolisi a sicrhau effaith yn y GIG.

Ymchwil

Ar hyn o bryd mae ein hagenda ymchwil yn canolbwyntio ar:

 • Datblygu a phrofi dulliau methodolegol o gymhwyso theori ffactorau dynol, egwyddorion ac adnoddau yn y GIG i ddeall a dysgu gan systemau cymdeithasol-dechnegol cymhleth;
 • Nodi cyfleoedd i wella systemau iechyd o ddadansoddi data diogelwch cleifion arferol; a
 • Deall systemau cymhleth drwy fodelu a mesur amrywioldeb gan ddefnyddio'r Dull Dadansoddi Cyseiniant Swyddogaethol (FRAM).

Prosiectau

Prosiectau Dull Dadansoddi Cyseiniant Swyddogaethol

 • Nodi blaenoriaethau diogelwch i wella'r broses o nodi sepsis mewn gofal sylfaenol (Anderson N et al., myfyriwr EPIC BSc, 2018-2019; a ariennir gan Gymrodoriaeth Wolfson Coleg Brenhinol y Ffisigwyr)
 • Gwerthusiad o CAV 24/7 [system brysbennu ffôn newydd] i gynorthwyo arferion atal a rheoli heintiau yn ystod pandemig COVID (Anderson N, Myfyriwr meddygol, Neelakantapuram A, myfyriwr MBA, Huang E, myfyriwr Mathemateg MSc, et al., 2020-2021)
 • Nodi ffactorau dynol i wella arferion atal a rheoli heintiau yn ystod adferiad ar ôl y pandemig mewn Adran Achosion Brys gan ddefnyddio'r Dull Dadansoddi Cyseiniant Gweithredol (David T, myfyriwr EPIC BSc, 2021-2022; a ariennir gan Gymrodoriaeth Wolfson Coleg Brenhinol y Ffisigwyr)
 • Defnyddio FRAM i ddileu tri gelyn Lean (Muda, Muri a Mura) i wella ansawdd a diogelwch mewn Adran Achosion Brys yn ystod pandemig COVID-19 (Kumar M et al., 2020-)

Prosiectau Gwella Gweithrediadau / Lean / Six Sigma

 • Deall ffactorau dynol sy'n sail i wallau meddyginiaethol yn yr uned newyddenedigol a chymhwyso methodoleg DMAIC Lean Six Sigma i gynnig atebion gwella (Kumar et al., 2019–2020)
 • Integreiddio dull Lean Six Sigma gyda FRAM i ddeall y gydberthynas rhwng gwastraff (Muda), amrywiad (Mura), a gorlwytho (Muri) yn yr Adran Achosion Brys a'i effaith ar ddarpariaeth gofal mwy diogel yn y lleoliad gofal iechyd deinamig a chymhleth (Kumar M et al. , 2021-).

Prosiectau dadansoddeg data diogelwch

 • Nodweddion digwyddiadau diogelwch a phathogenau preswyl a methiannau gweithredol yn ystod pandemig COVID-19 (Paranjape A et al.,. 2021 a ariennir gan interniaeth haf Ymddiriedolaeth Wellcome)
 • Datblygu a phrofi offer i hyrwyddo'r broses o nodi ffactorau dynol mewn gofal iechyd (Kumar, Carson-Stevens, Krishnan et al., 2021–; a ariennir gan gymrodoriaeth ddoethurol DTP ESRC)
 • Harneisio Dadansoddeg Data i Wneud y Mwyaf o Ddysgu'r GIG o Adroddiadau Digwyddiadau Diogelwch Cleifion (Carson-Stevens A, Krishnan K et al., 2018-2020; a ariennir gan Y Sefydliad Iechyd)

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.