Ewch i’r prif gynnwys

Grŵp Ymchwil Deunyddiau Magnetig a Chymwysiadau

Sefydlu gallu ymchwil o bwys er mwyn prosesu, nodweddu, gweithgynhyrchu ac ailgylchu deunyddiau magnetig arbenigol.

Rydym yn adeiladu ar allu a record bresennol tîm arbenigol yn y Sefydliad Ymchwil i Systemau Ynni yn yr Ysgol Beirianneg ym Mhrifysgol Caerdydd, drwy fuddsoddi yn y cyfleusterau diweddaraf a adnewyddwyd a rolau academaidd newydd.

Ein bwriad yw sefydlu cyfuniad ac ehangder grymus o arbenigedd academaidd ochr yn ochr ag ymrwymiadau gan bartneriaid diwydiant pwysig, a hynny yn adeiladu tuag at ganolfan ragoriaeth yn Ewrop ar gyfer deunyddiau magnetig cyn pen pump i saith mlynedd.

Cawn ein hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru (tua £1.05m i gyd), Prifysgol Caerdydd a phartneriaid diwydiannol.

Ein gweledigaeth

Aloeon magnetig yw’r un deunydd pwysicaf sy’n sylfaen i’r economi werdd newydd. Maen nhw ar waith mewn moduron trydan, newidyddion, generaduron, synwyryddion magnetig, storio data a llawer o gydrannau electronig.

Mae deunyddiau magnetig yn sylfaen i ddiwydiant gwerth £6 biliwn y flwyddyn yn y DU a £1 triliwn y flwyddyn yn rhyngwladol. Mae’r diwydiannau hyn yn cyflogi 50,000 o bobl yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn y DU ac yn sail i ddyfodol dros 100 o fusnesau’r DU.

Mae mwy na 99% o'r holl ynni trydanol yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio peiriannau trydanol o ddeunyddiau magnetig sy’n mynd trwy o leiaf ddau newidydd cyn iddo gyrraedd y defnyddiwr. Mae tua 10% o’r holl drydan a gynhyrchir yn cael ei golli ac mae cyfran fwyaf y golled yn y creiddiau magnetig. Mae Rheoliadau Ecoddylunio'r UE 2015 yn gosod cyfyngiadau effeithiolrwydd ar bob dyfais newydd a rhaid cael gostyngiad pellach o 10% yn y golled erbyn 2021.

Yr unig ffordd o wneud hyn yw gyda’r graddau gorau o ddur trydanol sydd ar gael yn fasnachol. Yn ogystal bydd y datblygiadau hyn yn caniatáu gofynion pŵer is ar gyfer cerbydau trydanol, diwydiant a defnydd domestig. Bydd y mesurau a gymerir yn ehangu’r gallu i optimeiddio rôl deunyddiau magnetig mewn elfennau allweddol fel dylunio, defnydd yn y pen draw a diwedd oes er mwyn optimeiddio’r prosesau cyfredol a gyrru’r arloesi i’r dyfodol.

Amcanion

 • Sefydlu gallu ymchwil o safon byd yng nghanol clwstwr De Cymru er mwyn optimeiddio holl gylchred oes a chadwyn cyflenwi cymwysiadau electromagnetig.
 • Ein nod pum mlynedd yw cael ein cydnabod fel canolfan ragoriaeth yn Ewrop ar gyfer deunyddiau magnetig.
 • Ymgysylltu â phartneriaid academaidd a diwydiannol newydd i roi sylw i gyfleoedd cyllido sylweddol sy’n datblygu.
 • Trosi llwyddiant ymchwil yn ymchwil a datblygu diwydiannol gan arwain at lwyddiant economaidd i’r rhai sy’n cydweithio ac i’r rhanbarth.

Ein heriau allweddol

 • Cyflymu’r gwaith o ddatblygu deunyddiau magnetig newydd a gwella drwy ddatblygu aloeon, peirianneg a chaenau arwyneb, datblygu prosesau ac arallgyfeirio ar ddiwedd y broses.
 • Dealltwriaeth sylfaenol a modelu prosesau ffisegol sy’n gysylltiedig â gweithgynhyrchu a pharamedrau cymwysiadau fel bod modd rhagweld priodweddau deunyddiau ac efelychu dyfeisiadau’n gywir.
 • Creu gallu i nodweddu er mwyn bodloni gofynion cymwysiadau a deunyddiau newydd.
 • Mae angen dadansoddi cylchred oes a chadwyn cyflenwi’r deunyddiau hyn, a bydd hyn yn gyrru arloesi o ran optimeiddio adnoddau ac ynni.

Ein cyfleusterau

 • Labordy Nodweddu Magnetig: Galluogi offer mesur sy’n arwain y byd i fodloni gofynion deunyddiau a chymwysiadau’r genhedlaeth nesaf.
 • Labordy Gyriannau Trydanol ar gyfer Cludiant: Pontio’r bwlch gallu o ran creu prototeipiau a phrofi peiriannau trydanol.
 • Labordy Modelu Electromagnetig: Darparu gallu i ddylunio prototeipiau o beiriannau electromagnetig a galluogi’r ymchwil diweddaraf ar ymgorffori modelau deunydd go iawn a modelau diraddio.
 • Labordy Prosesu Deunyddiau Magnetig: Cartref i’r cyfleusterau diweddaraf ar gyfer anelio, prosesu laserau a sintro plasma gwreichion sy’n hanfodol er mwyn datblygu deunyddiau magnetig newydd a gwell.

Themâu trawsbynciol

Mae themâu trawsbynciol (neu lorweddol) yn faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol megis democratiaeth, cydraddoldeb, llywodraethu da a chynaladwyedd.

Mae angen cymryd camau mewn sawl maes felly mae angen eu hintegreiddio ym mhob maes o’r rhaglenni Ariannu Ewropeaidd a mynd i’r afael â nhw yn y sgwrs ynghylch datblygiad y rhaglenni.

Nod y themâu yw gwella ansawdd a deilliant pob gweithgaredd sydd o dan nawdd y Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru ac ychwanegu gwerth at raglenni yn eu cyfanrwydd. Byddan nhw’n sbarduno camau mewn amryw feysydd a byddan nhw’n rhan annatod o broses llunio a chynnal pob gweithgaredd.

Mae tair thema o’r fath:

 • cyfleoedd cyfartal, prif ffrydio rhywedd a’r Gymraeg
 • datblygu cynaliadwy
 • mynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

Ein gweithgareddau

Ers sefydlu MAGMA, rydym wedi gweithio'n ddyfal i ofalu bod y prosiect yn cydymffurfio â holl weithgareddau themâu trawsbynciol ac yn eu hyrwyddo. Dyma enghreifftiau o weithgareddau o'r fath:

 • penodi hyrwyddwr themâu trawsbynciol, Kevin Jones, i gydlynu gweithgareddau cysylltiedig.
 • bydd deunyddiau hyrwyddo, fel baneri a thaflenni, ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • mae ein gwefan ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac mae cyfrif Twitter MAGMA yn anfon negeseuon dwyieithog
 • rydym yn mabwysiadu swyddfa ysgafn ar bapur ac yn dewis system ffeilio ddigidol fel bod llai o angen argraffu
 • rydym yn sicrhau bod pob darn o offer trydanol yn cael ei ddiffodd pan nad yw ar waith ac rydym yn cael gwared ar bob gwastraff ailgylchadwy yn y biniau ailgylchu cywir
 • rydym yn cyfeirio pob cwmni yr ydym yn cydweithio ag ef at y pecyn cymorth rhag newidiadau’r dyfodol ac yn eu hannog i gyfrannu at les cenedlaethau’r dyfodol.

Themâu Trawsbynciol

Mae themâu trawsbynciol (neu lorweddol) yn faterion sy’n cyffwrdd ag egwyddorion cyffredinol megis democratiaeth, cydraddoldeb, llywodraethu da a chynaladwyedd.

Mae angen cymryd camau mewn sawl maes felly mae angen eu hintegreiddio ym mhob maes o’r rhaglenni Ariannu Ewropeaidd a mynd i’r afael â nhw yn y sgwrs ynghylch datblygiad y rhaglenni.

Nod y themâu yw gwella ansawdd a deilliant pob gweithgaredd sydd o dan nawdd y Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru ac ychwanegu gwerth at raglenni yn eu cyfanrwydd. Byddan nhw’n sbarduno camau mewn amryw feysydd a byddan nhw’n rhan annatod o broses llunio a chynnal pob gweithgaredd.

Mae tair thema o’r fath:

 • cyfleoedd cyfartal, prif ffrydio rhywedd a’r Gymraeg
 • datblygu cynaliadwy
 • mynd i’r afael â thlodi ac allgáu cymdeithasol

Ein gweithgareddau

Ers sefydlu MAGMA, rydym wedi gweithio'n ddyfal i ofalu bod y prosiect yn cydymffurfio â holl weithgareddau themâu trawsbynciol ac yn eu hyrwyddo. Dyma enghreifftiau o weithgareddau o'r fath:

 • penodi hyrwyddwr themâu trawsbynciol, Kevin Jones, i gydlynu gweithgareddau cysylltiedig.
 • bydd deunyddiau hyrwyddo, fel baneri a thaflenni, ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • mae ein gwefan ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg ac mae cyfrif Twitter MAGMA yn anfon negeseuon dwyieithog
 • rydym yn mabwysiadu swyddfa ysgafn ar bapur ac yn dewis system ffeilio ddigidol fel bod llai o angen argraffu
 • rydym yn sicrhau bod pob darn o offer trydanol yn cael ei ddiffodd pan nad yw ar waith ac rydym yn cael gwared ar bob gwastraff ailgylchadwy yn y biniau ailgylchu cywir
 • rydym yn cyfeirio pob cwmni yr ydym yn cydweithio ag ef at y pecyn cymorth rhag newidiadau’r dyfodol ac yn eu hannog i gyfrannu at les cenedlaethau’r dyfodol.

Staff academaidd

Dr Philip Anderson

Dr Philip Anderson

Senior Lecturer - Teaching and Research

Email
andersonpi1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5564
Dr Jeremy Hall

Dr Jeremy Hall

Lecturer - Teaching and Research

Email
halljp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5933
Yr Athro Sam Evans

Yr Athro Sam Evans

Pennaeth Ysgol

Email
evanssl6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6876
Yr Athro Philip Davies

Yr Athro Philip Davies

Senior Lecturer in Physical Chemistry

Email
daviespr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4072
Dr Jun Liu

Dr Jun Liu

Lecturer

Email
liuj118@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 29208 79056

Staff cysylltiedig

Kate Horlick

Kate Horlick

Senior European Finance Officer

Email
horlickk@caerdydd.ac.uk
Louise Tingle

Louise Tingle

Administrative Officer (Finance)

Email
tinglel3@caerdydd.ac.uk

Gyda phwy rydym yn gweithio

Ein nod yw gweithio gyda’r canlynol:

 • cwmnïau angori cenedlaethol/rhyngwladol mawr sydd ynghanol cadwyni cyflenwi cymwysiadau electromagnetig
 • BBaCHau arbenigol o Gymru mewn cadwyni cyflenwi
 • BBaCHau arbenigol o’r DU ac yn rhyngwladol mewn cadwyni cyflenwi
 • sectorau gweithgynhyrchu gwerth uchel ym maes dur, a’r diwydiannau moduro, awyr ofod ac ynni
 • y sector trosglwyddo a dosbarthu ynni
 • llywodraeth Ewrop, y DU a Chymru, cyllidwyr ymchwil ac arloesi a dylanwadwyr polisi.

Nid yw’r rhestr hon yn derfynol. Rydym wedi cydweithio o’r blaen â chwmnïau fel Faultcurrent Ltd., Tata Steel, Cogent a Baosteel.

Beth rydym yn ei gynnig

Byddwn yn cynnig cymorth academaidd ac ymchwil yn y meysydd canlynol:

 • modelu a dylunio electromagnetig
 • gweithgynhyrchu generaduron-moduron trydan
 • priodweddau deunyddiau magnetig sylfaenol
 • datblygu technoleg prosesu deunyddiau
 • gwahanu a graddio magnetig ar gyfer ailgylchu

I gael rhagor o wybodaeth am gydweithio, cysylltwch â ni ar +44 (0)29 2087 4411 neu anfonwch ebost atom yn
magma-project@caerdydd.ac.uk.

Pecyn cymorth rhag newidiadau'r dyfodol

Diben y pecyn yw helpu pob cwmni sy'n gofyn am gymorth trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i gyfrannu at les cenedlaethau'r dyfodol ac elwa ar ymgorffori egwyddorion datblygu cynaliadwy, cydraddoldeb ac amrywioldeb a chymorth er lles y Gymraeg yn eu hamcanion yn unol â'r themâu trawsbynciol.

Trwy ddefnyddio’r pecyn, bydd cwmnïau’n pennu eu sefyllfa bresennol a, gyda chymorth dolenni ag adnoddau ac astudiaethau perthnasol, yn nodi cyfleoedd i ddatblygu a/neu wella eu busnes fel y bydd eu cadernid rhag newidiadau yn y dyfodol yn gryfach.

Ar ôl i gwmni bennu ei sefyllfa bresennol, bydd Ymgynghorwyr Effeithlonrwydd Adnoddau Materol a Dynol Busnes Cymru yn helpu eu cefnogi i wneud unrhyw welliannau neu newidiadau a nodwyd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn creu cyfrif a defnyddio’r pecyn, ewch i wefan Busnes Cymru Llywodraeth Cymru. Defnyddiwch y cod 82117 pan ofynnir i chi ar y dudalen mewngofnodi i gael eich cysylltu â ni.

Rydym yn cael ein hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.