Ewch i’r prif gynnwys

Dental Education

Archwilio sut y gellir darparu addysg broffesiynol ym maes iechyd y geg yn effeithiol.

Mae enghreifftiau o’n meysydd ymchwil yn cynnwys:

  • dulliau effeithiol o recriwtio a derbyn myfyrwyr
  • strategaethau ar gyfer gwella addysg ryngbroffesiynol
  • ymagweddau integredig effeithiol at ofal cleifion
  • cynnig datblygiad proffesiynol parhaus effeithiol a dysgu gydol oes
  • datblygu gwydnwch a lles myfyrwyr
  • archwilio sut i wella ein hymgysylltiad â myfyrwyr
  • y defnydd o dechnolegau digidol ar gyfer addysgu sgiliau clinigol gweithredol

Prosiectau

Ar hyn o bryd mae ein grŵp ymchwil yn ymwneud â’r gweithgareddau ymchwil canlynol:

Ymchwil fel cydran o Addysg OHP

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys ystod eang o randdeiliaid addysgiadol ledled Ewrop, a'i nod yw datblygu consensws ar bumed maes Cwricwlwm ar gyfer y cwricwlwm 'Deintydd Ewropeaidd Graddedig'. Y Prif Ymchwilydd (PI) yw’r Athro James Field, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Myfyrwyr Deintyddol Ewrop (EDSA), y Gymdeithas Addysg Ddeintyddol yn Ewrop (ADEE), y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Ymchwil Ddeintyddol (IADR) ac amrywiol bartneriaid academaidd pan-Ewropeaidd.

Gwreiddio cynaliadwyedd amgylcheddol o fewn cwricwla iechyd y geg proffesiynol

Mae'r prosiect hwn yn cynnwys ystod eang o randdeiliaid addysgiadol ledled Ewrop, a'i nod yw datblygu consensws ar ddeilliannau dysgu sy'n ymwneud â Chynaliadwyedd mewn cwricwla Iechyd y Geg Proffesiynol. Prif Ymchwilydd y grŵp hwn yw’r Athro James Field, mewn cydweithrediad â Chymdeithas Myfyrwyr Deintyddol Ewrop (EDSA), y Gymdeithas Addysg Ddeintyddol yn Ewrop (ADEE), ac amrywiol bartneriaid academaidd pan-Ewropeaidd. Mae'r grŵp hwn wedi ymgynghori ar ran y Cyngor Deintyddol Cyffredinol, i'w gynnwys yn eu hadolygiad o ganlyniadau dysgu, ac wedi cyflwyno i Raglen Effeithiolrwydd Clinigol Deintyddol yr Alban (SDCEP).

Gwydnwch a lles mewn Addysg Ddeintyddol

Mae'r ddau brosiect hyn yn cael eu gwneud fel PhD gan Miss Ruby Long, gyda'r Athro James Field a Dr Liz Forty yn oruchwylwyr academaidd, ac fel Cymuned Ymarfer gan Shannu Bhatia. Nod y prosiectau yw archwilio lles a gwydnwch o fewn addysg ddeintyddol; yn benodol sut mae gwydnwch yn cael ei asesu a'i fesur, a pha offer y gellir eu datblygu i gefnogi datblygiad gwydnwch ymhlith ein myfyrwyr. Mae’r prosiect PhD wedi cael cyllid allanol gan Immersify Dental, a chefnogir y Gymuned Ymarfer gan ADEE.

Clefydau Dynol a phwysigrwydd hanesion meddygol cymhleth, mewn addysg ddeintyddol

Arweinir y gyfres hon o astudiaethau gan Dr Phil Atkin, ac mae'n archwilio pwysigrwydd dysgu wrth y gadair mewn ysgolion deintyddol mewn perthynas â chlefydau dynol, ac yn ceisio datblygu consensws mewn perthynas ag addysgu am glefydau dynol.

Cymhariaeth o addysgu Llawfeddygaeth y Geg ar draws y DU

Y Prif Ymchwilwyr yw Dr Charlotte Emanuel a Ms Charlotte Richards.

Addysg Iechyd y Geg

Datblygu dealltwriaeth gyffredin o addysg broffesiynol ym maes iechyd y geg yn Ewrop. Y Prif Ymchwilydd yw'r Athro James Field.

Defnyddio technolegau argraffu 3D ar gyfer addysgu sgiliau llawdriniaeth ddeintyddol

Y Prif Ymchwilydd yw Edward Williams, a'r Cyd-Ymchwilydd yw'r Athro James Field.

Y defnydd o tracking llygad wrth ddehongli sut mae myfyrwyr yn adolygu radiograffau deintyddol

Y Prif Ymchwilydd yw Dr Caryl Wilson-Nagrani a Carlen Chandler.

Archwilio datblygiad ymddiriedaeth mewn perthnasoedd deintyddiaeth gofal arbennig rhwng hyfforddeion a goruchwylwyr

PhD Study, Dr Damian Farnell.

Cyhoeddiadau

Digwyddiadau

Mae ein grŵp yn cynnal 'sesiynau dysgu dros ginio' yn rheolaidd sy’n ymwneud ag ysgolheictod ac ymchwil addysg.

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.