Ewch i’r prif gynnwys

Cardiff Health Organisation and Policy Studies

Cardiff Health Organisation and Policy Studies is a multi-disciplinary research group that aims to foster collaboration and innovation to produce healthcare research.

Mae Sefydliad Iechyd ac Astudiaethau Polisi Caerdydd (CHOPs) yn grŵp ymchwil amlddisgyblaethol sy'n anelu at feithrin cydweithredu ac arloesi i gynhyrchu ymchwil gofal iechyd sy'n ymwneud â threfniadaeth gwasanaethau, darparu a gwella, mewn cyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol.

Mae themâu ymchwil yn cynnwys:

  • gwella gwasanaethau ac arloesi, gan gynnwys mentrau cychwynnol, ymgorffori a graddio
  • ansawdd a diogelwch
  • rheoli pobl
  • mapio a rheoli prosesau
  • prynu, caffael a rheoli'r gadwyn gyflenwi.

Mae CHOPs yn lledaenu ei ganfyddiadau i gynulleidfaoedd academaidd ac ymarferwyr cenedlaethol a rhyngwladol.

Cenhadaeth y grŵp yw archwilio newid system gofal iechyd deinamig trwy ymchwil academaidd sy'n drylwyr, yn annibynnol ac yn berthnasol i hyrwyddo gwybodaeth gymdeithasol a llywio ymarfer gofal iechyd blaengar ymhellach.

Cwrdd â'r tîm

Co-ordinator

Staff academaidd

Cyn-ddigwyddiadau

A yw arweinyddiaeth broffesiynol yn cynyddu boddhad staff?
Tystiolaeth o astudiaeth banel o fyrddau ysbytai

Gyda'r Athro Gianluca Veronesi, Prifysgol Bryste

Dydd Mercher 29 Tachwedd 15:00-16:00, Ystafell Addysg Weithredol, 3ydd llawr, Canolfan Addysgu Ol-Raddedig, Ysgol Busnes Caerdydd, Colum Dr, Caerdydd, CF10 3EU. 

Testun

Mae dylanwad gweithwyr proffesiynol sydd wedi troi’n arweinwyr mewn sefydliadau sector cyhoeddus wedi bod yn destun dadl barhaus. Mae astudiaethau blaenorol yn awgrymu goblygiadau cadarnhaol ar gyfer perfformiad sefydliadol, ond ychydig sy'n hysbys o hyd am effaith arweinyddiaeth broffesiynol, yn enwedig ei goblygiadau ar gyfer boddhad staff. Gan dynnu ar y syniad o drefnu proffesiynoldeb, mae’r astudiaeth hon yn ymchwilio i weld a all cynrychiolaeth fwy o unigolion â chefndir proffesiynol ar fyrddau llywodraethu sefydliadau’r sector cyhoeddus gael dylanwad cadarnhaol ar foddhad staff.

Ymhellach, mae'n archwilio a yw cyfalaf dynol a chymdeithasol arweinwyr proffesiynol yn gweithredu fel amodau terfyn y berthynas hon. Gan ganolbwyntio ar y sector ysbytai gofal aciwt yn y GIG yn Lloegr, mae'r dadansoddiad yn seiliedig ar 8 mlynedd o gronfa ddata gyfansawdd ar gyfer cyfanswm o 1,081 o arsylwadau.

Yn erbyn disgwyliadau, nid yw'r canfyddiadau'n dangos unrhyw effaith uniongyrchol, ystadegol arwyddocaol o arweinyddiaeth broffesiynol ar foddhad staff. Serch hynny, maent yn datgelu effaith gadarnhaol, gymedrol profiad rheoli a graddau'r cysylltiad rhwng y bwrdd a'r berthynas hon. Felly, mae'r astudiaeth yn cyfrannu at y llenyddiaeth ar arweinyddiaeth broffesiynol trwy amlygu rôl cyfalaf dynol a chymdeithasol bwrdd unigol fel amodau terfyn ar gyfer boddhad staff.

Bio

Mae Gianluca Veronesi yn Athro Rheolaeth Gyhoeddus a Chyfrifeg yn Ysgol Busnes Prifysgol Bryste ers 2017. Cyn hynny, bu’n gweithio am 10 mlynedd yn Ysgol Busnes Prifysgol Leeds, lle enillodd PhD mewn Llywodraethu yn 2011. Mae Gianluca yn ysgolhaig gwadd yn Canolfan Arweinyddiaeth Gyhoeddus Tywysog y Goron Frederick ym Mhrifysgol Aarhus. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil ym maes llywodraethu, perfformiad sefydliadol, ac arweinyddiaeth a rheolaeth yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Gianluca wedi cyhoeddi mewn nifer o allfeydd academaidd ag enw da fel Public Administration Review, Journal of Public Administration Research and Theory, Organisation Studies, Public Administration, a Public Management Review. Ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel Pennaeth y Grŵp Academaidd Gweithrediadau, Gwyddor Rheolaeth, Gofal Iechyd ac Arloesedd yn Ysgol Busnes Bryste.

Pobi'r Gacen: Cynhwysion ar gyfer arloesedd gofal cymdeithasol 'ystyrlon' i gefnogi'r rhai sy'n gadael gofal

Yr Athro Graeme Currie, Ysgol Busnes Warwick

Dydd Mercher 23 Mai 15:00-16:30 Canolfan Addysgu Ol-Raddedig, Ysgol Busnes Caerdydd, Colum Dr, Caerdydd, CF10 3EU.

Daw'r cyflwyniad seminar o astudiaeth EXIT a ariennir gan ESRC (2019-2023) dan arweiniad Graeme Currie. Mae ei deitl yn cipio ei gynnwys; Nodi'r cynhwysion ar gyfer arloesedd gofal cymdeithasol 'ystyrlon' (mae'n gweithio i'r rhai sy'n gadael gofal) i gefnogi trosglwyddiad y rhai sy'n gadael gofal i fod yn oedolion.

Yn yr astudiaeth, gwnaethom feichiogi arloesedd fel taith, gan archwilio cynhwysion ar draws syniadaeth, gweithredu, cynnal a chynyddu arloesedd. O'r herwydd, mae'n cynrychioli astudiaeth o'r broses, ond sy'n nodi sut mae canlyniadau yn cael eu mesur yn dylanwadu ar y daith arloesi. Cynhwysion eraill a nodwyd yw derbyngarwch o osod ar gyfer arloesi (galw ar ddiwylliant ac arweinyddiaeth), cyd-gynhyrchu, hunaniaeth wahanol o arloesi, cwmpas ar gyfer cyfieithu arloesedd wrth iddo raddfa.

Mae Graeme Currie yn Athro Rheolaeth Gyhoeddus yn Ysgol Busnes Warwick.

Mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion effaith uchel ar draws ystod o ddisgyblaethau, yn amrywio o Academy of Management Journal, Human Resource Management a Journal of Management Studies, trwy Journal of Public Administration and Theory, i British Medical Journal. Yn anad dim, mae ei ennill o incwm ymchwil a chyhoeddiadau amlddisgyblaethol yn gysylltiedig â'i awydd i gynnal ymchwil sy'n effeithio ar ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol i boblogaethau bregus.

Os nad oeddech yn gallu mynychu, gwyliwch y recordiad hwn o'r digwyddiad.

Ar goll wrth bontio? Datrys datblygiad gyrfa mewn swyddi hybrid

Yr Athro Julie Davies, Coleg Prifysgol Llundain, a Dr Karen Shawhan, Prifysgol Manceinion

Dydd Iau 26 Ionawr 14:30-16:00, Ystafell T23, Ysgol Busnes Caerdydd, Adeilad Aberconway, Colum Dr, Caerdydd, CF10 3EU. 

Mae pontio rhwng swyddi yn brofiadau cyffredin gyda chanlyniadau pwysig i fywydau pobl. Nid yw effaith creu mathau newydd o rolau hybrid yn y sector cyhoeddus sy'n rhychwantu proffesiynau lluosog yn cael ei ddeall yn dda.

Yn yr astudiaeth tair blynedd hon gan ddefnyddio grwpiau ffocws, gwnaethom ddadansoddi profiadau 36 o ymarferwyr clinigol uwch dan hyfforddiant (ACPs) i archwilio effeithiau polisïau cyhoeddus y bwriedir iddynt fynd i'r afael â phrinder nyrsio a'r gweithlu meddygol trwy greu mathau newydd o rolau ar gyfer clinigwyr rhagnodi anfeddygol.

Gwnaethom ymchwilio i lwybrau newid yn ystod trawsnewidiadau ACPs dan hyfforddiant. Canfuom fod sawl ACP yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr fel cyfryngwyr rhwng gwahanol grwpiau galwedigaethol a'r rhai tuag at ddiwedd eu gyrfaoedd a oedd wedi dymuno ymddeol mewn lleoliadau gofal lliniarol yn teimlo eu bod yn cael eu rhyddhau yn eu rolau newydd. Roedd rhai unigolion, fodd bynnag, mewn lleoliadau acíwt yn tueddu i deimlo eu bod wedi'u dal fel dirprwyon ar gyfer meddygon iau a'u camddeall tra bod ACPs mewn gofal sylfaenol yn teimlo'n fwyaf agored i niwed wrth ymarfer y tu hwnt i'w trwydded.

Canfuom fod gan nyrsys gofal eilaidd hŷn a mwy profiadol lefelau uwch o hyder a boddhad mewn rolau hybrid nag unigolion a oedd yn llai cyfarwydd â gweithio mewn timau amlddisgyblaethol a lleoliadau ysbytai. Mae ein canfyddiadau'n dangos ffenomen liminality parhaol wrth i ACPs weithredu fel rhai sy'n mynd rhyngddynt ac nid ydynt byth yn trosglwyddo'n llawn o un hunaniaeth broffesiynol draddodiadol i hunaniaeth hybrid arall sy'n dod i'r amlwg.

Mae'r canfyddiadau hyn yn cyfeirio at gysylltiadau deinamig rhwng polisïau gweithlu'r sector cyhoeddus, trawsnewidiadau rhyng-alwedigaethol, a boddhad gyrfa. Maent yn codi cwestiynau pwysig am greu rolau gwell i integreiddio gwasanaethau proffesiynol yng nghyd-destun cyfyngiadau cyflog y sector cyhoeddus a heriau cadw a recriwtio hanfodol cronig y gweithlu.

Os nad oeddech yn gallu mynychu, gwyliwch y recordiad hwn o'r digwyddiad.

Lansio Rhwydwaith Gyrfa Cynnar CHOPS

Lansiwyd Rhwydwaith Gyrfa Cynnar newydd CHOPS ddydd Gwener 30 Ebrill 2021. Nod y fenter hon yw rhoi lle i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ddod o hyd i bobl a siarad â nhw ar gam tebyg yn eu taith ymchwil, gyda diddordeb cyffredin mewn ymchwil sy'n ymwneud â threfnu, darparu a gwella mewn cyd-destunau iechyd a gofal cymdeithasol.

Daeth y digwyddiad cyntaf hwn â ni ynghyd i glywed am ymchwil ein gilydd ac i siarad am heriau mawr y mae ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Fe wnaethon ni gychwyn gweithgaredd 'cyfeillio' parhaus, o'r enw 'cerdded a siarad'. Y syniad yw cael y cyfle i ddod i adnabod ei gilydd, ac ymchwil ei gilydd, yn well nag a allai fod yn bosibl o fewn cyfnod cyfyngedig o amser mewn ystafell ymneilltuo.

Diolch i'r Athro Martin Kitchener (Ysgol Busnes Caerdydd) a'r Athro Donald Forrester (Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol) am arwain y sesiwn drafod, ac i'r holl ymchwilwyr PhD a ymunodd â ni o wahanol ysgolion a phrifysgolion.

Cyhoeddir digwyddiadau'r dyfodol drwy brif restr bostio CHOPS a thudalen grŵp Timau Gyrfa Gynnar. Os hoffech chi neu'ch sefydliad gymryd rhan, e-bostiwch Tracey Rosell rosellta@cardiff.ac.uk neu carbs-meo@cardiff.ac.uk.

Cysylltiadau Cyflogaeth yn y Lleoliad Gofal Iechyd: Gwersi COVID-19 Wedi'u dysgu i ni yr oeddem eisoes yn eu hadnabod

Dr Ariel Avgar, Ysgol ILR, Prifysgol Cornell

Dydd Mercher 28 Ebrill 2021, 15:30-16:30

Testun

Mae pandemig COVID 19 wedi rhoi pwyslais clir ar bwysigrwydd darparwyr gofal iechyd rheng flaen, gan gynnwys gweithwyr cyflog isel. Mae'r pandemig, sy'n cael ei ddathlu fel gweithwyr hanfodol, wedi dangos pa mor ganolog yw gweithlu sy'n llawer rhy aml yn anweledig i lunwyr ac ymarferwyr polisi. Oherwydd hynny, mae'r argyfwng hwn yn rhoi cyfle i ymhelaethu ar yr ymchwil cysylltiadau cyflogaeth presennol ynghylch y cysylltiad rhwng cyflyrau lle mae gweithwyr rheng flaen yn cael eu cyflogi a darparu gofal cleifion o ansawdd uchel.

Bydd y cyflwyniad hwn yn rhoi trosolwg o ymchwil a gynhaliwyd ar y rôl y mae cysylltiadau cyflogaeth yn ei chwarae yn y diwydiant gofal iechyd. Yn benodol, byddaf yn trafod canfyddiadau o nifer o astudiaethau sy'n dogfennu'r berthynas rhwng gwahanol arferion a chanlyniadau gweithle i gleifion, gweithwyr a sefydliadau gofal iechyd. Felly, er enghraifft, bydd y cyflwyniad yn canolbwyntio ar y goblygiadau sy'n gysylltiedig ag arferion gwaith penodol ar gyfer mabwysiadu technoleg gwybodaeth iechyd (HIT).

Yn ogystal, byddaf yn cyflwyno canfyddiadau o astudiaeth sy'n archwilio'r canlyniadau sy'n gysylltiedig â chontractio glanhawyr ysbytai yn allanol. Gyda'i gilydd, bydd y cyflwyniad yn cynnig dadl gyffredinol ynghylch yr angen i gynnwys ffactorau cysylltiadau cyflogaeth mewn unrhyw ymdrech i fynd i'r afael â heriau hirsefydlog o fewn y diwydiant gofal iechyd.

Pam mae rhai cydweithrediadau gofal iechyd yn gweithio pan nad yw eraill yn gweithio?

Dr Justin Aunger a Dr Ross Millar, Prifysgol Birmingham

Dydd Mercher 25 Tachwedd 2020, 14:00-15:00

Testun

Mae gwella ansawdd, effeithlonrwydd a chynaliadwyedd sefydliadau darparwyr y GIG yn parhau i fod yn uchel ar yr agenda i lunwyr polisi ac ymarferwyr. Mewn ymateb i'r heriau hyn, rhoddwyd diddordeb a phwyslais arbennig i bartneru a chydweithio gyda lluosogrwydd o ffurfiau rhyng-sefydliadol gan gynnwys uno, grwpiau, rhwydweithiau a chyfeillio.

Mae ymchwil yn parhau i gofnodi'r datblygiadau hyn, ond prin yw'r ymdrechion sydd wedi bod i ddeall sut a pham y gallai partneriaethau o'r fath weithio, ym mha gyd-destunau, a phwy y gallent elwa. Gan dynnu ar dystiolaeth llenyddiaeth a chyfweliad, mae ein synthesis realaidd yn archwilio sut mae ymddiriedaeth, gwrthdaro, arweinyddiaeth, ffydd, ynghyd â ffactorau eraill yn llywio datblygiad a chanlyniadau gwahanol drefniadau partneru.

Drwy archwilio'r meysydd hyn, bydd y seminar hefyd yn annog trafodaeth am anawsterau a manteision cydweithredu rhyng-sefydliadol ar gyfer agendâu gofal iechyd yn awr ac yn y dyfodol wrth i'r dirwedd symud tuag at integreiddio mwy o wasanaethau ac ymateb i Covid-19.

Os nad oeddech yn gallu mynychu, gwyliwch y recordiad hwn o'r digwyddiad.

Hyrwyddo'r astudiaeth o rithgarwch: Fframwaith ymchwil a darlunio arweinyddiaeth-fel-ymarfer

Tracey Rosell, Prifysgol Caerdydd

Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020, 14:00-15:00

Testun

Er bod dadansoddwyr 'rhithwirrwydd' mewn arweinyddiaeth wedi creu sbectrwm - yn amrywio o drefniadau wyneb yn wyneb traddodiadol ar un pen, i gysylltiadau cwbl rithwir ar y llaw arall - mae ei oblygiadau ar gyfer ymarfer arweinyddiaeth yn parhau i fod heb eu harchwilio. Oherwydd bod pandemig Covid-19 wedi creu ymdrech sydyn i leihau neu atal timau rhag gweithio gyda'i gilydd yn yr un gofod corfforol, mae angen dybryd i ddatblygu dealltwriaeth fwy cynhwysfawr o 'gyd-destun rhithwir' arweinyddiaeth.

Mae'r papur hwn yn hyrwyddo astudio rhithwirrwydd mewn arweinyddiaeth mewn dwy brif ffordd. Yn gyntaf, rydym yn ymestyn y llenyddiaeth Arweinyddiaeth-Fel-Ymarfer (L-A-P) i gyflwyno model cysyniadol sy'n canolbwyntio ar agweddau perthynol arweinyddiaeth rithwir. Yn ail, gan ddefnyddio cyfweliadau diweddar gyda llawfeddygon o bum ysbyty, rydym yn cymhwyso ein fframwaith i archwilio eu symudiad ar hyd y sbectrwm rhithwir, cyfnod pontio rydyn ni'n ei alw'n 'rhithwir'.

Mae ein dadansoddiad yn datgelu dau ddimensiwn allweddol: ymbellhau ac aflonyddu. Mae allbynnau cysyniadol ac empirig y papur hwn yn cyflwyno sylfaen addawol ar gyfer ymchwilio i arferion arwain rhithwir sy'n dod i'r amlwg ar draws cyd-destunau amrywiol.

Os nad oeddech yn gallu mynychu, gwyliwch y recordiad hwn o'r digwyddiad.

Rôl goreuon proffesiynol mewn llywodraethu gofal iechyd: Archwilio gwaith y cyfarwyddwr meddygol

Lorelei Jones, Prifysgol Bangor

Dydd Mercher 14 Hydref 2020, 14:00-15:00

Testun

Mae arweinwyr meddygol mewn sefyllfa amlwg mewn polisi gofal iechyd mewn llawer o wledydd, o ran llywodraethu ansawdd a diogelwch mewn sefydliadau gofal iechyd, ac mewn llywodraethu ehangach ar draws y system. Mae tystiolaeth bod cael meddygon ar fyrddau ysbytai yn gysylltiedig â gwasanaethau o ansawdd uwch, yr hyn nad yw'n hysbys yw sut maen nhw'n cael yr effaith hon.

Gan ddadansoddi data a gasglwyd o arsylwadau, cyfweliadau a dogfennau gan 15 darparwr gofal iechyd yn Lloegr (2014-2019), rydym yn ymhelaethu ar rôl cyfarwyddwyr meddygol mewn llywodraethu gofal iechyd fel 'gwaith cyfieithu', 'gwaith diplomyddol', a 'gwaith atgyweirio'.

Mae ein hastudiaeth yn tynnu sylw at effeithiau emosiynol parhaus newidiadau strwythurol dro ar ôl tro i wasanaethau clinigol. Mae hefyd yn cyfrannu at ddamcaniaethau o ailgyfeirio proffesiynol, gan ddangos gwaith cyfarwyddwyr meddygol yng ngwleidyddiaeth gofal iechyd rhanbarthol, ac fel 'elites corfforaethol' mewn systemau gofal iechyd a ariennir yn gyhoeddus.

Os nad oeddech yn gallu mynychu, gwyliwch y recordiad hwn o'r digwyddiad.

Grwpiau cysylltiedig

Mae gan Sefydliad Iechyd ac Astudiaethau Polisi Caerdydd ffocws craidd ar themâu ymchwil dethol. Fodd bynnag, mae ystod ehangach o waith sy'n ymwneud â gofal iechyd yn cael ei wneud ar draws Prifysgol Caerdydd.

Uned Caerdydd ar gyfer Ymchwil a Gwerthuso mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE)

Dan arweiniad yr Athro Alison Bullock, mae CUREMeDE yn cynnal ymchwil amlddisgyblaethol a gwerthuso addysg a hyfforddiant gweithwyr iechyd proffesiynol. Mae ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y dyfodol yn dibynnu ar hyfforddiant rhagorol a arweinir gan yr addysgwyr gorau. Mae angen ymchwil bellach ar yr hyn sy'n gwneud y profiad addysgol yn rhagorol.

DECIPHer

DECIPHer yw'r Ganolfan Datblygu a Gwerthuso Ymyriadau Cymhleth ar gyfer Gwella Iechyd y Cyhoedd. Mae DECIPHer yn dwyn ynghyd arbenigwyr blaenllaw o ystod o ddisgyblaethau i fynd i'r afael â materion iechyd cyhoeddus fel diet a maeth, gweithgarwch corfforol, tybaco, alcohol a chyffuriau, gyda ffocws penodol ar ddatblygu a gwerthuso ymyriadau aml-lefel a fydd yn cael effaith ar iechyd a lles plant a phobl ifanc.

Rhwydwaith Arloesi Cyfrifol

Mae'r Rhwydwaith Arloesi Cyfrifol (RIN) yn rhwydwaith aml-randdeiliaid a rhyngddisgyblaethol sydd wedi'i gynllunio i annog ymchwil gydweithredol rhwng academyddion Prifysgol Caerdydd ac etholwyr allanol. Nod RIN yw hyrwyddo dealltwriaeth, ymarfer a trylediad arloesedd cyfrifol mewn amrywiaeth o feysydd, gan gynnwys gofal iechyd.

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025

Mae rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 yn ymchwilio i'r pwysau ariannol, demograffig a galw hirdymor sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac ymatebion posibl. Mae'r rhaglen, a gynhelir gan Ysgol Busnes Caerdydd ac yn annibynnol, yn bartneriaeth unigryw rhwng Prifysgol Caerdydd a phum corff cenedlaethol yng Nghymru: Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, SOLACE Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Thai Cymunedol Cymru.

Y Lab

Mae Y Lab yn dîm o arbenigwyr gwyddorau cymdeithasol ac arloesi sy'n cydweithio i gefnogi arloesedd yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2015 Y Lab (Cymraeg ar gyfer 'Y Lab') yw Lab Arloesi Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Nesta.

Camau nesaf