Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mike Wilson, Chair of the Panalpina Centre for Manufacturing and Logistics Research, was recently awarded a leading industry prize for innovation in manufacturing and supply chains.

Mike, Global Head of Logistics and Manufacturing at Panalpina, was presented with the prestigious LEO Award by German trade publication DVZ at a gala event in Hamburg. There is no good translation for the German word “Zukunftsmacher” in English. “Zukunft” means future and a “Macher” is a doer, a maker.

The DVZ explained why they see a “Zukunftsmacher” in Mike:

On the occasion of the 70-year anniversary of the DVZ and the 10-year anniversary of the LEO Award, the DVZ added: “Wilson is getting the LEO award in the category business model because he consistently pushes this ‘disruption’ with Panalpina, including the implementation of 3D printing.”

Panalpina’s 3D printing services and academic collaboration with Cardiff University in this area fit in the bigger picture of Logistics Manufacturing Services (LMS), where the company plays a pioneering role in bringing manufacturing closer to demand in an effort to increase speed to market - a strategy known as distributed manufacturing.

The company started with LMS as early as 2013, first introducing it for the telecommunications industry in Brazil, then in Panama and Dubai. In essence, distributed manufacturing means that products can be customized, personalized and finished as late as possible in the supply chain and as close as possible to the end customer or consumer.

Mae partneriaeth rhwng Ysgol Busnes Caerdydd a chwmni logisteg byd-eang Panalpina wedi cael sylw mewn cofnodolyn o bwys ym maes rheoli ymarferwyr.

Mae'r partneriaid yn pwyso a mesur a fydd technolegau newydd a strategaethau gweithgynhyrchu fel argraffu 3D (3DP) a gweithgynhyrchu a ddosberthir yn dynodi cyfnod newydd o gadwyni cyflenwi gwirioneddol ddiwastraff lle caiff cynnyrch eu gwneud yn ôl y galw a'u gweithgynhyrchu yn unol â gofynion cwsmeriaid.

Mae gan argraffu 3D raglenni ym meysydd meddygaeth, diwydiant awyrofod, a ffasiwn ymhlith eraill. Gallai chwyldroi cadwyni cyflenwi, gan symud cynhyrchu o ffatrïoedd mawr yn Asia i ffatrïoedd bach sy'n gallu symud gyda'r galw.

Mae gwaith Caerdydd yn cael ei amlygu yn rhifyn diweddaraf Lean Management Journal. Mae'n trin a thrafod sut mae Panalpina a'r Ysgol Busnes yn ystyried ffyrdd o ddefnyddio argraffu 3D i weddnewid cadwyni cyflenwi i fod yn seiliedig ar fodel sydd fwy ar wasgar a diwastraff yn hytrach na model llinellol.

Meddai'r Athro Aris Syntetos, Athro Cadeiriol Panalpina mewn Gweithgynhyrchu a Logisteg yn Ysgol Busnes Caerdydd: "Y llynedd, buddsoddodd Panalpina yn ei argraffydd 3D gyntaf i gael gweld dros eu hunain sut y gall technoleg ategu ei Wasanaethau Gweithgynhyrchu Logisteg (LMS). Gellir gosod argraffwyr 3D yn rhan o gyfleusterau Panalpina i ddiwallu anghenion ei gwsmeriaid.

"Drwy roi pwyslais ar gael gafael ar y trefniadau gorau o ran gweithgynhyrchu a logisteg yn hytrach na chwilio am y lleoliad gweithgynhyrchu rhataf, gall Panalpina greu cadwyni cyflenwi mwy diwastraff o fewn amserlenni byrrach a bydd llai o eitemau o dan sylw."

Mae partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Panalpina – un o gwmnïau mwyaf blaenllaw y byd ar gyfer cynnig atebion yn y gadwyn cyflenwi – wedi cael ei gryfhau yn sgîl lansio Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Logisteg newydd.

Mae'r Ganolfan, sy'n rhan o Ysgol Busnes Caerdydd, wedi'i hariannu'n rhannol gan Panalpina.

Bydd yn gwneud gwaith ymchwil o'r radd flaenaf i feysydd gweithgynhyrchu gwasgaredig, argraffu 3D, yr economi gylchol, ac effaith gweithgynhyrchu digidol ar gadwyni cyflenwi byd-eang.

Yr Athro Aris Syntetos, Cadeirydd Ymchwil Gweithgynhyrchu a Logisteg Panalpina, fydd pennaeth y Ganolfan newydd.

Yn ddiweddar, cafodd grant ymchwil £500,000 gan Gyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) – prif asiantaeth y DU ar gyfer ariannu gwaith ymchwil mewn peirianneg a'r gwyddorau ffisegol.

Dyfarnwyd y grant i'r Athro Syntetos i gefnogi gwaith ymchwil y ganolfan i rwydweithiau ailweithgynhyrchu cynaliadwy a rhai cylchol. Bydd y grant hefyd yn galluogi'r Ysgol a Panalpina i gynnal rhagor o waith ymchwil am yr economi gylchol, lle caiff logisteg a gwasanaethau gweithgynhyrchu yn y gadwyn gyflenwi eu cyfuno mwy a mwy.

"Mae'r bartneriaeth â Panalpina a'r amryw brosiectau sydd bellach wedi eu cyfuno yn y ganolfan ymchwil yn galluogi ein myfyrwyr i weithio ar broblemau go iawn ym myd diwydiant, gan sicrhau bod ein gwaith ymchwil yn dal i fod yn berthnasol i gwmnïau, a bod atebion masnachol yn deillio o'n gwaith," esboniodd yr Athro Syntetos.

"Mae Panalpina wedi recriwtio llawer o'n myfyrwyr er mwyn rhoi eu syniadau ar waith. Mae graddedigion Caerdydd bellach yn gweithio mewn lleoliadau megis Panama, Dubai a Llundain, ac mae'n wych gweld bod ein gwaith ymchwil yn cael effaith ledled y byd."

Ychwanegodd Mike Wilson, pennaeth byd-eang Logisteg yn Panalpina: "Drwy weithio gydag Ysgol Busnes Caerdydd dros y pedair blynedd ddiwethaf, rydym wedi gallu cydweithio i nodi tueddiadau'r dyfodol yn y gadwyn gyflenwi, a datblygu ein busnes i wynebu'r amgylchedd newidiol hwn. Wrth edrych ymlaen, bydd canfyddiadau'r ganolfan ymchwil yn galluogi Panalpina i ddylunio strategaethau gweithgynhyrchu a chadwyn gyflenwi sy'n ystyried technolegau newydd a rhagolygon marco-economaidd ar gyfer ein cwsmeriaid."

Mae Panalpina'n eiriolwr dros yr economi gylchol, ac yn credu mai gwella dulliau rheoli ac ehangu cylchoedd bywyd cynhyrchion yw'r dyfodol – o gael gafael ar ddeunydd yn y lle cyntaf, hyd at y cam gwaredu. Er mwyn sbarduno arloesedd yn y maes hwn, mae Ysgol Busnes Caerdydd a Panalpina wedi cydweithio ar amrywiaeth o brosiectau ymchwil. Mae hyn yn cynnwys lansio eu rhaglen rhagolwg stocrestr, 'Demand-Driven Inventory Dispositioning' (D2ID).

A joint Cardiff Business School and Cardiff School of Engineering research proposal has been awarded a £500,000 grant.

The funding is being provided by the Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Professor Aris Syntetos and Professor Mohamed Naim, from the Logistics and Operations section at Cardiff Business School, joined forces with Dr Ying Liu from the Cardiff School of Engineering to prepare the proposal for research in the area of circular economy.

A circular economy is an industrial economy that produces no waste. In contrast to the linear economy model of make, use and dispose, the circular economy is regenerative, ensuring resources can be recovered and utilised again at the end of their initial life cycle.

The funding will allow for two full-time post-doctoral research assistants to be employed for the project term (two years). These roles will be based within the Business School.

Professor Aris Syntetos said: “This is very exciting news and we are delighted to have received this funding for research in to an underexplored area. We have the opportunity, thanks to the EPSRC grant, to produce real change with implementable, impactful and socially responsible research.

“The proposed research embodies the Public Value ethos of Cardiff Business School.”

The research project will get underway at the beginning of 2017 with recruitment for the two research assistants to begin soon.

Mae prosiect sy'n helpu busnesau i ragfynegi'r galw am gynhyrchion wedi'i goroni’n 'Ddewis y Bobl' yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd.

Aeth y gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd gyda'r cwmni logisteg byd-eang a danfon nwyddau Panalpina ati i ddod o hyd i'r 'fformiwla gudd' ar gyfer stocrestrau 'darbodus'.

Roedd Ysgol Fusnes Caerdydd wedi ymuno gyda'r cwmni i ddatblygu offeryn meddalwedd sy’n gallu rhagfynegi galw a ragwelir a phenderfynu stocrestrau isafswm ar gyfer busnesau.

Pleidleisiodd fwy na 170 o bobl ar gyfer y prosiect mewn cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol 'Dewis y Bobl', gan ei wneud yn enillydd cyffredinol y Gwobrau, a noddir gan Grŵp IP, Symbiosis IP Cyf a Blake Morgan.

Mae Maria Pia Caraccia, gweithiwr Panalpina yn Efrog newydd, yn ennill oriawr Smart Pebble am bleidleisio ar gyfer y prosiect a darparu ateb buddugol sy’n canmol gwaith ei chyfaill a chydweithiwr Nicole Ayiomamitou.

Roedd ateb buddugol Maria yn egluro: "Mae Nicole yn helpu i newid y ffordd rydym yn gwneud logisteg. Stocrestr yw un o'r heriau mwyaf anodd i ni reoli. Mae'r offeryn hwn yn ei gadw ei syml, clir a gweladwy. Bydd yr arloesi yn gwella byd y stocrestr a chyflenwi yn llythrennol!"

Ffurfiwyd y fenter arloesol drwy Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) oedd yn galluogi mynediad i Panalpina i gydweithio gydag academydd blaenllaw o Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Gan gyflwyno Gwobr Dewis y Bobl i Panalpina ac Ysgol Busnes Caerdydd, dywedodd Mark Wilson, Is-Lywydd Gweithredol a Phrif Swyddog Ariannol Aston Martin Lagonda Cyf: "Roedd y prosiect yn dwyn academyddion Caerdydd ynghyd â busnes byd-eang i ddatblygu offeryn meddalwedd sydd wedi helpu Panalpina i gwtogi stocrestrau cleientiaid a lleihau'r costau logisteg, wrth gael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Mae'n enghraifft glasurol o'r math o arloesi y mae'r Aston Martin ymfalchïo ynddo."

Dywedodd yr Athro Aris Syntetos, deiliad Cadair mewn Ymchwil Gweithrediadol a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, "Mae hon yn fuddugoliaeth wych ar gyfer prosiect gwych. Bydd yn gyfraniad pwysig i weithrediad busnesau. Mae wedi galluogi’r Brifysgol i weld gwybodaeth a grëwyd gan Ysgol Fusnes Caerdydd yn cael eu lledaenu ar draws Panalpina ac ymlaen i’w cwsmeriaid."

Dewiswyd enillydd Dewis y Bobl drwy bleidlais gyhoeddus a drefnwyd drwy gyfryngau cymdeithasol. Roedd dros 360 o bleidleisiau. Yn ogystal, enillodd prosiect Panalpina y wobr Arloesedd Busnes, a dathlwyd llwyddiant pedwar prosiect buddugol arall yn y Seremoni Wobrwyo hefyd.

Partneriaeth sy'n datblygu cyffur newydd ar gyfer canser metastatig y fron sydd wedi ennill y Wobr Arloesedd mewn Gofal Iechyd. Mae'r fenter, dan arweiniad tîm cydweithredol o'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd a'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yng Nghaerdydd, yn cyfuno arbenigedd academaidd mewn datblygu cyffuriau a bioleg canser gyda phrofiad cwmnïau biotechnoleg ailstrwythuro.

Mae gwaith i helpu i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru wedi sicrhau’r Wobr Effaith ar Bolisi. Bu’r Athro Emma Renold a Dr Amanda Robinson o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol yn ffurfio Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015. Buon nhw'n cydweithio gyda Chynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru, i ddylanwadu ar y broses ddeddfu.

Enillodd ymchwil arloesol sydd wedi gweld cynnydd dramatig yn y nifer o bobl ddigartref sy'n derbyn cymorth bob blwyddyn yng Nghymru y Wobr Effaith Gymdeithasol. Arweiniodd gwaith gan Dr Peter Mackie, Uwch-ddarlithydd yn Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio Caerdydd, awdurdodau lleol i newid y modd y caiff pobl ddigartref eu helpu yng Nghymru, gan ddarparu gwybodaeth yn uniongyrchol i Ddeddf Tai Cymru 2014.

Ac mae prosiect sy’n harneisio pŵer aur fel catalydd masnachol wedi sicrhau’r Wobr Effaith Rhyngwladol. Mae gwyddonwyr yn yr Ysgol Cemeg, dan arweiniad yr Athro Graham Hutchings, wedi cydweithio â Johnson Matthey (JM), cwmni cemegau arbenigol rhyngwladol, i ddyfeisio catalydd aur sydd â'r potensial i ddisodli catalyddion mercwri niweidiol sy'n cael eu defnyddio wrth gynhyrchu PVC.

Mae’r gwobrau yn rhan o Haf Arloesedd Caerdydd. Yn rhedeg tan ddechrau mis Hydref 2016, mae’r dathliadau tymhorol yn taflu goleuni ar bartneriaethau a phrosiectau ymchwil y Brifysgol.

Mae prosiect sy'n helpu busnesau i ragweld y galw am eu cynhyrchion yn llwyddiannus wedi ennill gwobr am Arloesedd Busnes yng Ngwobrau Arloesedd ac Effaith Prifysgol Caerdydd 2016.

Aeth y gwaith ym Mhrifysgol Caerdydd gyda'r cwmni logisteg byd-eang a danfon nwyddau Panalpina ati i ddod o hyd i'r 'fformiwla gudd' ar gyfer stocrestrau 'darbodus'.

Galluogodd y bartneriaeth arloesol rhwng y cwmni ac Ysgol Busnes Caerdydd i Panalpina ddatblygu offeryn meddalwedd rhagfynegi newydd sy'n gallu rhagweld y galw a phenderfynu ar isafswm y lefel o stocrestr sydd ei angen i fodloni cwsmeriaid.

Mae 'Symud Stocrestrau mewn Ymateb i Alw' neu D2ID wedi helpu Panalpina i ddadansoddi cadwyn gyflenwi eu cwsmeriaid a chanfod cyfleoedd i leihau'r stocrestr, rhyddhau arian parod a gwella lefelau gwasanaeth.

Ffurfiwyd y fenter arloesol drwy Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth oedd yn galluogi Panalpina i gydweithio gydag academydd blaenllaw o Adran Logisteg a Rheoli Gweithrediadau Ysgol Busnes Caerdydd.

Dywedodd yr Athro Aris Syntetos, deiliad Cadair mewn Ymchwil Gweithrediadol a Rheoli Gweithrediadau yn Ysgol Busnes Caerdydd, "Gweithiodd y prosiect hwn yn wych, gan arwain at gynhyrchu'r hyn sydd i bob pwrpas yn becyn meddalwedd i hwyluso penderfyniadau rhagfynegi stocrestr ar ran cwsmeriaid Panalpina. Bydd yn gyfraniad pwysig i weithrediad busnesau. Mae'r prosiect wedi caniatáu i'r Brifysgol ddangos effaith ein gwaith yn y ffordd orau bosib a gweld gwybodaeth a grëwyd gan ein cyfadran yn cael ei lledaenu drwy Panalpina a'u cwsmeriaid."

Dywedodd Andrew Lahy, Pennaeth  Strategaeth Logisteg ac Arloesi Panalpina: "Nid yn unig mae'r prosiect hwn yn lleihau costau cwsmeriaid yn nhermau stocrestrau, ond mae ganddo'r potensial hefyd i gael effaith fawr o ran cynaladwyedd amgylcheddol, gan leihau darfodiad stocrestrau - sy'n lleihau'r nifer o eitemau a gaiff eu cludo ond nad ydynt yn cael eu gwerthu, neu a fyddai'n cael eu gwaredu fel arall. Hefyd, mae costau is yn y gadwyn gyflenwi'n treiddio yn y pen draw i olygu prisiau is i'r cwsmeriaid, felly mae pawb ar ei ennill."

Yn ddiweddar pennwyd fod gwaith y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn 'rhagorol' gan y Panel Graddio Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth am ei lwyddiant yn rhagori ar ei amcanion gwreiddiol.

Mae partneriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael ei disgrifio fel un 'rhagorol' ar ôl helpu cwmni logisteg ac anfon nwyddau byd-eang Panalpina i ddatblygu ffyrdd arloesol o helpu cwsmeriaid ragweld galw yn y gadwyn gyflenwi

Dair blynedd yn ôl, daeth Panalpina ac Ysgol Busnes Caerdydd ynghyd i geisio creu rhestrau stoc mwy effeithlon. Cymaint fu llwyddiant y Bartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP), mae bellach wedi'i hadnewyddu a'i hehangu i ganolbwyntio ar dechnolegau gweithgynhyrchu newydd fel rhestrau y gellir eu hailgyflenwi drwy ddull argraffu 3D.

Mae Panalpina wedi dyblu eu buddsoddiad yn y prosiect dwy flynedd, a'i nod yw helpu eu cwsmeriaid i nodi'r cynnyrch cywir er mwyn newid i dechnegau gweithgynhyrchu megis argraffu 3D.

Yn ddiweddar, disgrifiodd Innovate UK y bartneriaeth bresennol fel un "rhagorol". Mae prif ymchwilydd y prosiect, Nicole Ayiomamitou, hefyd wedi ymuno â Panalpina o Brifysgol Caerdydd i gyflwyno'r rhaglen argraffu 3D yn fyd-eang.

Dywedodd Nicole: "Mae'r bartneriaeth wedi rhoi rhai canlyniadau hynod gyffrous. Rydym wedi cymryd data o restrau stoc go iawn a datblygu algorithm cylch bywyd unigryw yn seiliedig ar gysyniadau mathemategol cyfoes. O ganlyniad, mae gennym bellach raglen newydd sy'n ein galluogi i ragweld y galw am gynnyrch y cwmni a llunio ei rhestr stoc yn unol â hynny."

Dywedodd Paul Thomas, Rheolwr Busnes yn y Gwasanaethau Ymchwil, Arloesedd a Menter ym Mhrifysgol Caerdydd: "Rydym wrth ein boddau bod KTP Panalpina a Phrifysgol Caerdydd yn "Rhagorol" yn ôl Innovate UK. Rydym yn hen law ar gydweithio'n llwyddiannus â chwmnïau drwy gynllun KTP. Dros y 40 mlynedd ddiwethaf, mae'r Brifysgol wedi creu dros 200 o bartneriaethau gyda sefydliadau bach a byd-eang, gan ychwanegu gwerth gwirioneddol at ddiwydiant ac economi'r DU."

Erbyn hyn, mae Panalpina wedi dechrau cynnig ei galluoedd rhagweld newydd i gwsmeriaid a bydd yn parhau i fireinio'r model wrth i'r gronfa ddata sydd ar gael am restrau stoc barhau i gynyddu'n barhaus.

Dywedodd yr Athro Martin Kitchener, Deon Ysgol Busnes Caerdydd: "Rydym wedi meithrin perthynas hynod gref gyda Panalpina dros y blynyddoedd drwy bartneriaethau KTP a dyfarniadau nawdd rhagoriaeth Panalpina i fyfyrwyr. Mae'r bartneriaeth yn cynnig manteision o ran nawdd ac arian yn ogystal â thrwy gynnig astudiaethau achos 'go iawn'. Caiff y rhain eu defnyddio yn ein cyrsiau ôl-raddedig gan gynnig blas i fyd busnes i ymchwilwyr.