Ewch i’r prif gynnwys

Troi ymchwil flaengar yn feddyginiaethau newydd

2 November 2017

Picture of Professor Simon Ward and Professor John Atack

Mae Prifysgol Caerdydd ar fin rhoi hwb i’w gallu i droi ymchwil fiofeddygol arweiniol yn gyffuriau newydd, drwy ddod yn gartref newydd i’r Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau hynod lwyddiannus.

Dan arweiniad yr Athro Simon Ward a'r Athro John Atack, bydd y sefydliad yn cyfrannu gwybodaeth ddihafal y sector fferyllol a hanes o lwyddiant wrth gyflwyno meddyginiaethau newydd i’r clinig.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: "Gyda chryfder ymchwil mewn meysydd megis imiwnedd, niwrowyddoniaeth, oncoleg a chlefydau heintus, mae Prifysgol Caerdydd yn gartref delfrydol ar gyfer y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau uchelgeisiol..."

VC Prof. Colin Riordan (Square)

"Bydd yr elfen newydd hon i’n darpariaeth yn cynnig cysylltiadau hanfodol rhwng ein hymchwilwyr a’r diwydiant fferyllol, fel bod mwy o gyfle i ni drosi ein hymchwil flaengar yn gynhyrchion gwirioneddol a all wella bywydau pobl ar draws y byd, a gosod Cymru ar y blaen ym maes arloesi meddygol."

Yr Athro Colin RiordanIs-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Bydd y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy gynllun Sêr Cymru Llywodraeth Cymru, yn mynd i'r afael â her allweddol yn strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwyddoniaeth ac arloesedd drwy ddatblygu cyffuriau newydd ar gyfer niwrowyddoniaeth, canser a haint ac imiwnedd. Mae'r fenter yn ategu ac yn ehangu'r gwaith hirsefydlog ar ddarganfod cyffuriau yng Nghaerdydd, yn enwedig ym meysydd canser a heintiau. Mae hyn yn cynnwys gwaith a gefnogwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru o dan gynllun hynod lwyddiannus Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol y Gwyddorau Bywyd ym maes darganfod cyffuriau, sydd yng ngofal Prifysgol Caerdydd.

Dywedodd Mr Vaughan Gething - Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon: "Rwyf wrth fy modd yn cefnogi'r fenter newydd gyffrous hon. Mae'n adlewyrchu ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi ymchwil arloesol ar draws sectorau, mewn ffyrdd a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd, llesiant a ffyniant pobl yng Nghymru."

Dywedodd yr Athro Simon Ward, Cyd-gyfarwyddwr ar y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau: "Ein nod yw gwneud y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau yn ganolbwynt ar gyfer darganfod meddyginiaethau ac arloesi ym Mhrifysgol Caerdydd a'r gymuned academaidd ehangach yn y Deyrnas Unedig. At hynny, bydd hefyd yn gatalydd ar gyfer cwmnïau allgynhyrchu a threfniadau cydweithio rhwng diwydiant ac academia a fydd yn datblygu meddyginiaethau newydd sy’n dwyn dilysnod ‘dyfeisiwyd yng Nghaerdydd’ bob cam o’r ffordd o’r labordy i’r botel tabledi..."

Yr Athro Simon Ward

"Mae ysbryd cydweithredol o’r iawn ryw ym Mhrifysgol Caerdydd a gweledigaeth glir iawn ar gyfer darganfod meddyginiaethau a rennir nid yn unig gan ein cydweithwyr gwyddonol newydd ond hefyd gan yr Is-Ganghellor a’i uwch dîm o arweinwyr."

Yr Athro Simon WardCyfarwyddwr, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Bydd y Sefydliad newydd, a fydd wedi’i leoli yn Ysgol hynod lwyddiannus y Biowyddorau, hefyd yn gyfle gwych i hyfforddi ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr darganfod meddyginiaethau.

Share this story

Rydym ni'n defnyddio ein harbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd ymchwil i gynhyrchu meddyginiaethau newydd, a fydd yn y pen draw yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cleifion ar draws y byd.