Ewch i’r prif gynnwys

Busnes addysg feddygol ym ymuno â Medicentre

15 Mehefin 2017

Professor Amso and Dr Scott

Mae cwmni dysgu a hyfforddi arbenigol wedi dechrau tenantiaeth ym Medicentre Caerdydd, canolfan meithrin technoleg feddygol a biodechnoleg flaenllaw.

Advanced Medical Simulation Online (AMSO) yw’r 18fed sefydliad i symud i Medicentre Caerdydd ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru.

Sefydlwyd AMSO yn 2015 i fynd i'r afael â’r diffyg cymorth addysgol penodol, fforddiadwy ac o’r safon uchaf sydd ar gael ar gyfer ymarferwyr gofal iechyd. Mae sylfaenwyr y cwmni, yr Athro Nazar Amso, ymgynghorydd Obstetreg a Gynecoleg, a Dr Jacqueline Scott, uwch-ymarferydd meddygol, o’r farn y bydd AMSO yn helpu gweithwyr iechyd proffesiynol i feithrin gwybodaeth a sgiliau clinigol yn y gweithle a chyflawni rhagoriaeth wrth roi triniaeth a gofal.

Degawd o brofiad addysgol

Mae'r cwmni yn cydweithio'n agos â sefydliadau meddygol i nodi anghenion hyfforddiant penodol gan roi cymorth wedi'i deilwra i’w staff. Rhoddir pwyslais penodol ar feysydd meddygaeth lle mae angen meithrin sgiliau ymarferol fel uwchsain, llawdriniaeth a chyfathrebu.

Cynigir y gefnogaeth ar ffurf cyrsiau dysgu o bell mewn pynciau sy’n cynnwys ymarfer uwchsain, iechyd menywod, iechyd rhywiol ac atgenhedlu, ac ymarfer llawfeddygol.

Mae AMSO wedi datblygu model unigryw ar gwmwl sy'n ymgorffori efelychiad mewn fformat dysgu o bell drwy ddefnyddio llwyfan dysgu rhyngweithiol. Mae hyfforddiant efelychu ar gael ar y safle hefyd i ddysgwyr sydd am ennill sgiliau ymarferol cyn mynd ymlaen i sefyllfaoedd clinigol.

Mae gan yr Athro Amso dri degawd o brofiad addysgol arbenigol ac yntau wedi sefydlu a chyfarwyddo rhaglen Meistr Uwchsain Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd rhwng 2004 a 2016. Mae hefyd yn un o gyd-sylfaenwyr MedaPhor, cwmni addysg a hyfforddiant sy’n efelychu uwchsain sydd wedi tarddu o Brifysgol Caerdydd.

"Rydym am i AMSO fwynhau llwyddiant tebyg gan fod angen hyfforddiant meddygol lefel uchel sy’n hwylus ac sy’n gwneud synnwyr o safbwynt cyllidol, yn enwedig mewn gwledydd tlotach," meddai’r Athro Amso.

"Rydym bellach yn ddarparwr proffesiynol parhaus cofrestredig gyda sefydliad yn y DU sy’n pennu safonau ar gyfer cynnig DPP ledled y byd. Mae hyn yn ein galluogi i ddatblygu’r cyfleoedd hyfforddiant cenedlaethol a rhyngwladol yr ydym eisoes wedi’u nodi."

"Medicentre Caerdydd fydd y cartref delfrydol i ni"

Yn ddiweddar, fe lansiodd y cwmni ei gynnyrch addysg cyntaf: cwrs uwchsain ymarferol ar gyfer meddygon, nyrsys, bydwragedd a sonograffwyr. Ar hyn o bryd, mae’r Athro Amso a'i dîm yn llunio cwrs fydd yn canolbwyntio ar lawdriniaeth twll clo.

Meddai Dr Scott: "Rydym yn cydweithio ag addysgwr sy’n ein helpu i ddatblygu’r deunydd addysgol, yn ogystal â datblygwr gwefannau sy’n arbenigo mewn creu gwefannau addysgol. Mae gennym hefyd gyfadran feddygol a nyrsio arbenigol sy’n ein helpu i gyflwyno ein rhaglenni, dau weinyddwr, a chynlluniau i recriwtio rhagor o bobl wrth i’r busnes dyfu.”

"Rydym yn gwybod mai Medicentre Caerdydd fydd y cartref delfrydol i ni, a bydd yn ein helpu ni i gyflawni’r targedau yr ydym wedi’u gosod ar gyfer ein hunain. Mae'n ganolfan wych ar gyfer cwmnïau iechyd a biowyddoniaeth ac mae’r lleoliad perffaith, dafliad carreg o’n rhanddeiliaid yn Ysbyty Athrofaol Cymru."

Yr Athro Nazar Amso Advanced Medical Simulation Online

Dywedodd Justin John, Swyddog Meithrin Busnesau ym Medicentre Caerdydd: "Pleser o’r mwyaf yw croesawu tîm AMSO i’r Medicentre. Mae llawer o gyffro ynghylch y cwmni ac nid oes gennym unrhyw amheuaeth ei fod yn fusnes sydd am fod yn hynod lwyddiannus."

Rhannu’r stori hon

Cydweithiwch gyda ni drwy ein prosiectau ymchwil, gwasanaethau ymgynghori, trosglwyddo technoleg a mwy