Ewch i’r prif gynnwys

Gwobrau'n dathlu academyddion Caerdydd

19 Mai 2017

Huw Owen Medal

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi dyfarnu pedair o'u medalau blynyddol i ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae'r medalau, a gyflwynwyd mewn seremoni arbennig yng Nghaerdydd, yn cydnabod llwyddiannau pobl yng Nghymru ac yn dathlu ymchwilwyr rhagorol sydd â chysylltiad â'r wlad.

Cafodd yr Athro Anita Thapar, o'r Ysgol Meddygaeth, ei chydnabod am ei chyfraniad rhagorol at STEMM drwy ennill y fedal Frances Hoggan am ei gwaith ym maes seiciatreg plant a'r glasoed.

Mae Athro Thapar yn cael ei chydnabod fel un o Seiciatryddion Plant a'r Glasoed mwyaf blaenllaw'r byd, ac mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar ffactorau genetig ac amgylcheddol sy'n achosi Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD) ac iselder ymhlith pobl ifanc. Mae ei chanfyddiadau'n cynnwys nodi bod mamau'n ysmygu'n gysylltiedig â risg uwch o ADHD, a bod straen yn cael ei effeithio gan ffactorau genetig yn hytrach na rhai amgylcheddol.

Wrth sôn am y wobr, dywedodd yr Athro Thapar: “Mae gweithio gyda fy nghydweithwyr rhagorol wedi bod yn fuddiol dros ben i fy ngwaith gwyddonol dros y blynyddoedd. Mae llawer o'r rhain wedi bod yn wyddonwyr benywaidd ifanc – felly rwy'n gobeithio y bydd y wobr hon yn ysbrydoliaeth iddynt.”

Cafodd yr Athro Graham Hutchings, o'r Ysgol Cemeg, wobr Menelaus am ragoriaeth ym maes peirianneg a thechnoleg.

Yr Athro Hutchings yw un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd ym maes catalysis, ac mae wedi darganfod dulliau newydd o gynhyrchu'r polymer poblogaidd, PVC, gan ddefnyddio catalydd newydd sy'n cynnwys aur. Yr Athro Hutchings yw deiliad presennol rôl Athro Regius, a Chyfarwyddwr Sefydliad Catalysis Caerdydd.

Dywedodd yr Athro Hutchings: “Mae'n anrhydedd fawr cael Medal Menelaus Cymdeithas Ddysgedig Cymru” dywedodd. “Mae fy ngwaith ym maes catalysis wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddylunio technolegau newydd mewn cydweithrediad â byd diwydiant. Yn ddiweddar, o ganlyniad i'n gwaith, roedd modd defnyddio aur fel catalydd newydd yn lle catalydd mercwri llygrol iawn wrth gynhyrchu finyl clorid, ac rwy'n gobeithio y bydd hyn yn fuddiol i'r gymdeithas gyfan.”

Chris Taylor with representative from Learned Society of Wales

Cafodd y fedal Owen, sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru, ei ddyfarnu i'r Athro Chris Taylor, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, i gydnabod ei gyfraniad at ymchwil academaidd, sydd hefyd wedi llywio datblygiad polisïau addysg allweddol yng Nghymru.

Yr Athro Taylor yw Cyd-Gyfarwyddwr Sefydliad Data a Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru, ac mae wedi arwain prosiectau blaenllaw am amrywiaeth o faterion addysgol, gan gynnal ymchwil ar draws sectorau addysg, o'r blynyddoedd cynnar hyd at addysg uwch.

Dywedodd yr Athro Taylor “Braint yw cael y Fedal Hugh Owen gyntaf gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru...”

“Mae'n bwysig cydnabod pwysigrwydd ymchwil yn system addysg Cymru. Heb hyn, ni allwn fod yn hyderus y bydd ein polisïau ac arferion addysg yn mynd i'r afael â'r materion cywir nac yn sicrhau canlyniadau effeithiol.”

Yr Athro Chris Taylor Professor

Mae'r medalau Dillwyn Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn wobr yn unigryw o'i chymharu â gwobrau academïau cenedlaethol eraill y DU, a chawsant eu dyfarnu i gydnabod gwaith rhagorol gan ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa yng ngwahanol feysydd academaidd.

Rhiannon-Evans-with-representative-from-Learned-Society-Wales

Cafodd Dr Rhiannon Evans, Uwch Ddarlithydd yng Nghanolfan Ymchwil DECIPHer Prifysgol Caerdydd, y Fedal Dillwyn ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol, addysg a busnes.

Mae ymchwil Dr Evans yn canolbwyntio ar wella iechyd meddwl a lles plant a phobl ifanc, yn ogystal ag atal hunan-niwed a hunanladdiad.

Rhannu’r stori hon

From development programmes to cutting-edge facilities, we support our researchers in a variety of ways.