Ewch i’r prif gynnwys

Canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng diet a chanser

12 Mai 2017

Lyndon Wood and wife participate in research

Mae Lyndon Wood, un o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus y DU, yn helpu i ariannu ymchwil newydd ar atal canser y coluddyn.

Bydd yr ymchwil arloesol sy'n canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng diet a chanser yn cael ei chynnal yn Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd – un o ganolfannau ymchwil blaenllaw Prifysgol Caerdydd. Dyma'r unig Sefydliad yn Ewrop, a agorwyd yn 2011, sy'n canolbwyntio'n llwyr ar ymchwil bôn-gelloedd canser. Ei brif nod yw datblygu therapïau newydd a fydd yn trawsnewid y cyfraddau goroesi i gleifion sy'n dioddef o bob math o ganser.

Mae Mr Wood, sylfaenydd constructaquote.com, brocer yswiriant ar-lein a Moorhouse Group, wedi cyfrannu swm sylweddol i'r Sefydliad er mwyn ariannu swydd ddoethuriaeth am flwyddyn yn labordy Dr Lee Parry. Stephanie May sy'n gwneud y swydd, a bydd yn edrych ar sut mae cydrannau dietegol yn newid ymddygiad bôn-gelloedd arferol a bôn-gelloedd sydd â chanser. Yn benodol, bydd gwaith Ms May yn canolbwyntio ar fafon duon ac asidau brasterog yn y gadwyn fer, a sut y gallant o bosibl helpu i atal datblygiad a thyfiant canser yn y coluddyn.

Daeth Mr Wood i weld y Sefydliad am y tro cyntaf ym mis Hydref y llynedd, ynghyd â thîm codi arian o Enterprise Rent a Car; cwmni sydd wedi cefnogi'r sefydliad ers amser maith. Eglurodd: “Mae fy ngwraig, Shirley Ann, wedi dioddef yn ddiweddar o ganser y fron Cam 3. Cawsom y cyfle i ymweld â'r Sefydliad fel rhan o daith labordy a drefnwyd gan y tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd gweld effaith sylweddol yr ymchwil canser sy'n cael ei chynnal dafliad carreg o'n cartref wedi gwneud cryn argraff arnom ni.”

Lyndon Wood and wife with Univeristy researcher

Wedi ei ysbrydoli gan hyn, roedd Mr Wood yn awyddus i ariannu swydd ymchwil a fyddai'n canolbwyntio'n benodol ar atal y clefyd – sydd o ddiddordeb mawr i Mr Wood a'i wraig.

“Yn fy marn i, atal clefydau yw'r dyfodol ym maes iechyd, ac roedd y gwaith atal sy'n digwydd yn labordy Dr Parry yn ticio pob blwch i mi,” meddai Mr Wood.

“Ar hyn o bryd, mae llawer mwy o arian ar gael ar gyfer gwneud gwaith ymchwil i drin clefydau yn hytrach na'u hatal. Er lles ein hiechyd a dyfodol y GIG, mae'n rhaid newid y meddylfryd hwn. Rwy'n edrych ymlaen at gael y cyfle i helpu datblygu'r maes ymchwil hanfodol hwn.”

Lyndon Wood Sylfaenydd constructaquote.com a Moorhouse Group

Roedd pa mor agos oedd y Sefydliad iddo hefyd yn ffactor mawr yn ei benderfyniad.

Aeth ymlaen: “Mae'n well gennyf gefnogi achosion lleol lle bo hynny'n bosibl, ac rwy'n awyddus i gefnogi'r ymchwil arbennig sy'n cael ei chynnal yma yng Nghaerdydd, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth ohoni. Gyda lwc, y gallaf ysbrydoli eraill i gymryd rhan wrth gefnogi gwaith ymchwil gan Brifysgol Caerdydd i atal clefydau. Roedd y ffaith bod pob ceiniog o'r rhoddion i'r Sefydliad yn mynd at y gwaith ymchwil yn uniongyrchol yn fantais enfawr arall i ni.”

Esboniodd Ms May effaith bosibl y rhodd: “Heb gymorth Mr a Mrs Wood, yn syml, ni fyddwn wedi gallu parhau â'm gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd...”

“Canser y coluddyn yw'r ail ganser mwyaf cyffredin sy'n achosi marwolaethau yn y DU. Mae ymchwil blaenorol wedi dangos y gallai hanner y marwolaethau hynny fod wedi eu hatal drwy newid ffordd o fyw pobl.”

Stephanie May Swydd ddoethuriaeth

“Mae atal canser y coluddyn rhag tyfu a lledaenu drwy newid diet o ddiddordeb mawr i mi, yn enwedig o ystyried mafon du. Mewn modelau o anifeiliaid a chleifion sy'n dioddef o ganser, mae mafon du wedi dangos eu bod yn gallu atal tyfiant tiwmor. Ar ôl gweld canlyniadau diddorol ac addawol fy mhrosiect PhD, rwy'n awyddus i edrych ar hyn ymhellach drwy wneud profion ar gyfansawdd Meinweoedd Dynol.

“Bydd y rhodd hael hwn gan Mr a Mrs Wood, yn fy ngalluogi i ddatblygu'r maes ymchwil pwysig hwn ymhellach. Mae'n bosibl y byddwn yn darganfod ffyrdd newydd o atal a thrin y clefyd marwol hwn.”

Dywedodd Matt Smalley, Dirprwy Gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd: “Rydym yn hynod ddiolchgar i Mr a Mrs Wood am eu rhodd hael, ac mae'n bleser gennym ddechrau ar berthynas cyffrous iawn gyda nhw...”

“Fel elusen rydym yn dibynnu ar roddion tebyg er mwyn parhau â'n gwaith ymchwil i driniaethau canser posibl. Mae'r cyllid newydd hwn yn ein galluogi i barhau â'n gwaith pwysig i atal clefydau, a datblygu ar hyn. Yn y pen draw, bydd yn ein helpu i drawsnewid y ffordd rydym yn mynd i'r afael â chlefydau.”

Yr Athro Matt Smalley Reader

Yn ogystal â'i rodd wreiddiol, mae Mr Wood wedi dewis Prifysgol Caerdydd a'r Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd fel elusen y flwyddyn Moorhouse Group. Bydd Mr Wood a'i weithwyr yn gwneud sawl gweithgaredd yn y gymuned i godi arian (gan gynnwys cofrestru tîm yng Ngemau Gauntlet sydd ar y gweill), yn ogystal â lansio ymgyrch torfol i godi arian er mwyn helpu i gefnogi gwaith parhaus y Sefydliad.

Rhannu’r stori hon

Mae 100% o'r arian sy'n cael ei gasglu ar ein rhan yn cael ei fuddsoddi mewn ymchwil yn ein labordy.