Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw

17 Mawrth 2017

Science in Health Logo
Sut gallwn ni gynhyrchu meinweoedd ac organau newydd? Beth all atal celloedd canser rhag lledaenu? A all ein genynnau ein gwneud ni'n agored i anhwylderau seiciatrig?

Cafodd myfyrwyr Safon Uwch o bob rhan o Gymru a siroedd y gororau gyfle i ganfod yr atebion i'r cwestiynau hyn a llawer mwy yn nigwyddiad Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd blynyddol y Brifysgol.

Ymgasglodd 800 o bobl ifanc a 49 o athrawon o 51 o ysgolion ar Gampws Parc y Mynydd Bychan ar gyfer Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw.

'Camu i Fyny i'r Brifysgol'

Bwriad y digwyddiad, sydd bellach yn ei 23ain flwyddyn, yw rhoi dealltwriaeth i ddisgyblion o'r wyddoniaeth y tu ôl i feddygaeth, gan ddangos iddyn nhw'n ymarferol y dewis o opsiynau gyrfa sydd ar agor iddyn nhw ym meysydd gofal iechyd, biofeddygaeth a gwyddoniaeth. Caiff ymdrechion sylweddol eu gwneud i sicrhau bod myfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar gynllun ehangu mynediad y Brifysgol 'Camu i Fyny i'r Brifysgol' yn gallu bod yn bresennol.

Attendees at Science in Health Live

Dywedodd Nia Cwyfan Hughes, myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd a ddaeth i Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd cyn cofrestru yn y Brifysgol: “Roedd rhaglen Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn gyfle a agorodd fy llygaid, a chefais brofi'r gwahanol opsiynau a gyrfaoedd, ar wahân i fod yn feddyg, sydd ar gael mewn meddygaeth…”

“Cyn dod i'r digwyddiad, roedd fy ngwybodaeth am feddygaeth yn ymwneud yn llwyr â swyddi'r staff llinell flaen, y meddygon a'r nyrsys. Drwy Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw cefais olwg ar faes ymchwil meddygol a gweld labordai gwaith a chael profiadau a sgiliau gwerthfawr na fyddai wedi bod ar gael i fi fel arall.”

Nia Cwyfan Hughes Myfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Caerdydd

“O ganlyniad i Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw, dychwelais i yn yr haf i gymryd rhan yn y cynllun profiad gwaith labordy SIH a gydlynwyd gan Dr James Matthews ac yn dilyn hynny penderfynais ymgeisio am feddygaeth a biocemeg. Rwyf i ar hyn o bryd yn astudio biocemeg ym Mhrifysgol Caerdydd ac ar flwyddyn lleoliad ym maes imiwnoleg yn labordy'r Athro Paul Morgan.”

Ychwanegodd Kit Lam, sy'n fyfyriwr israddedig yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd: “Drwy Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw cefais ddealltwriaeth ymarferol o'r modd mae agweddau sylfaenol o wyddoniaeth yn darparu sylfaen i feddygaeth a'r gymdeithas ehangach...”

“Yn ogystal â chyflawni fy nod o astudio meddygaeth, rwyf i hefyd ers hynny wedi ymgymryd ag amrywiol brosiectau ymchwil, BSc intercalaidd mewn Seicoleg a Meddygaeth a chefais weithio yng Nghanolfan Ymchwil newydd yr Ymennydd ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n arwain y byd. Yn ystod y digwyddiad Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd cefais gyfarfod a phobl fel Dr James Matthews a Dr Keith Hart sydd wedi dylanwadu ar fy ngyrfa o'r diwrnod hwnnw.”

Phlebotomy demo at Science in Health Live

Gwyddoniaeth, cerddoriaeth a meddygaeth

Bu'r myfyrwyr ar deithiau labordy, cawson nhw brofi arddangosfeydd rhyngweithiol a chyfres o sgyrsiau ar amrywiol bynciau llosg mewn meddygaeth. Hefyd buon nhw'n gwylio perfformiad Gwyddoniaeth Sain, yn dangos y cyswllt rhwng gwyddoniaeth, cerddoriaeth a meddygaeth.

Trefnir Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw gan bwyllgor Dealltwriaeth y Cyhoedd o Wyddoniaeth ym maes Iechyd (PUSH) y Brifysgol. Dywedodd Dr James Matthews o’r Ysgol Meddygaeth a chyd-gadeirydd PUSH: “Hyd y gwyddom ni, does dim digwyddiad tebyg yn y DU ag iddo gwmpas a graddfa gymharol...”

“Mae'r sylwadau cadarnhaol gan fyfyrwyr ac athrawon yn y digwyddiad yn dangos ein bod ni'n mynd ffordd bell at ddiwallu'r nodau hynny ac yn adlewyrchu ymdrechion enfawr nifer fawr o unigolion brwdfrydig.”

Dr James Matthews Senior Lecturer

Ychwanegodd yr Athro Anthony Campbell, o Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Cymru: “Ein nod yw cyffroi pobl ifanc am wyddoniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd sy'n cael effaith wirioneddol ar ymchwil meddygol ac ymarfer clinigol...”

“Mae'r digwyddiad wedi'i gynllunio i ganiatáu i ddisgyblion ddarganfod sut mae amrywiaeth ryfeddol o wyddoniaeth sylfaenol, a ddatblygwyd yma yng Nghaerdydd, wedi arwain at ddarganfyddiadau am y ffyrdd y caiff clefydau eu hachosi a sut mae hyn yn cael ei ddefnyddio i ddod o hyd i ffyrdd newydd i'w hatal, neu ddatblygu triniaethau newydd.”

Yr Athro Anthony Campbell Honorary Chair

Mae Gwyddoniaeth ym Maes Iechyd yn Fyw yn cynnwys dros 130 o staff a myfyrwyr ar bob lefel, o ôl-raddedigion i Athrawon, yn cynrychioli'r Ysgolion Meddygaeth, Fferylliaeth, Gofal Iechyd, Deintyddiaeth ac Optometreg.

Rhannu’r stori hon

Edrychwch beth sydd gan ein myfyrwyr meddygaeth i’w ddweud am astudio yma.