Ewch i’r prif gynnwys

Gweithwyr technegol proffesiynol GW4 ym maes ymchwil yn sicrhau £1.97 miliwn i ddatblygu arbenigedd technegol a mynd i’r afael â heriau’r diwydiant

18 Mawrth 2024

A technician in a lab setting

Mae £1.97 miliwn wedi’i ddyfarnu ar gyfer prosiect arloesol newydd a fydd yn datblygu galluoedd gweithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil ac yn eu helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i weithio gyda phartneriaid diwydiannol er mwyn mynd i’r afael â heriau yn y byd go iawn.

Mae’r cyllid gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) a Chyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) wedi’i sicrhau gan brifysgolion GW4, sef Prifysgol Caerfaddon, Prifysgol Bryste, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Caerwysg. Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Dr Anne Lubben, sef Cyfarwyddwr Seilwaith a Chyfleusterau Ymchwil Prifysgol Caerfaddon, a chafodd ei ddatblygu gan dîm o weithwyr technegol proffesiynol a gyflwynodd y cais.

Mae gweithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil yn arbenigwyr technegol hynod wybodus sydd â sgiliau ac arbenigaethau unigryw. Er hynny, nid oes ganddynt yr amser yn aml iawn i fanteisio ar gyfleoedd pwrpasol i ddatblygu’n broffesiynol. Hefyd, mae cyfleoedd o’r fath yn brin. Ar yr un pryd, gall ymchwil a datblygiad yn y diwydiant yn aml gael eu cyflymu’n sylweddol drwy ddefnyddio galluoedd ac arbenigedd technegol mewn prifysgolion, ond mae’r cysylltiadau hyn yn aml ar goll neu wedi’u cuddio o fewn rhaglenni ymchwil academaidd. Mae hyn yn golygu bod llawer o weithwyr technegol proffesiynol yn colli cyfleoedd i ymgysylltu â’r diwydiant yn uniongyrchol a dangos a rhannu eu harbenigedd.

Nod rhaglen Heriau Trawsddisgyblaethol Datblygu Arbenigwyr Technegol i’r Diwydiant (X-CITED) yw mynd i’r afael â’r heriau hyn, a hynny drwy sefydlu model amlochrog er mwyn creu llif o weithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil a’i wella. Mae hynny’n mynd y tu hwnt i gael rhaglen hyfforddi a datblygu syml ac yn sicrhau bod y gweithwyr technegol proffesiynol hynny sy’n brofiadol yn gwireddu eu potensial llawn er budd ehangach cymdeithas, a hynny drwy ymgysylltu â’r diwydiant a’r genhedlaeth nesaf o weithwyr technegol proffesiynol.

Dywedodd Dr Kieran Aggett, Cyd-Arweinydd a Swyddog Arbrofol X-CITED ym Mhrifysgol Caerdydd: “Mae hi wedi bod yn wych sicrhau cyllid gan EPSRC ar gyfer rhaglen X-CITED. Mae’r rhaglen yn galluogi gweithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil i fanteisio ar gyfleoedd pwrpasol i ddatblygu’n broffesiynol, sy’n aml ar goll mewn pecynnau hyfforddiant confensiynol.

Mae’n gyfle gwych i ddod â gweithwyr technegol proffesiynol ar draws GW4 ynghyd er mwyn cydnabod y sgiliau anhygoel sydd ganddyn nhw a datblygu llwybrau trosglwyddo gwybodaeth cynaliadwy.
Kieran Aggett Experimental Officer

Y gobaith yw y bydd X-CITED, a fydd yn cael ei chynnal dros dair blynedd, yn dangos dulliau newydd yn rhanbarthol o ddatblygu sgiliau proffesiynol i’r sector. Bydd yn canolbwyntio ar sawl gweithgaredd craidd, gan gynnwys harneisio talent ar draws prifysgolion GW4 i greu rhwydweithiau o gydweithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil a Chymunedau Ymarfer, gan ddatblygu ecosystem ymchwil gyfoethog a dull rhanbarthol o gyfnewid gwybodaeth sy’n seiliedig ar arbenigaethau allweddol. Bydd y rhaglen arloesol hefyd yn datblygu mecanwaith sy’n galluogi partneriaid diwydiannol i weithio gyda’r gweithwyr technegol proffesiynol a mynd i’r afael â heriau’r diwydiant, a hynny drwy gyfres o fforymau trafod a phrosiectau Heriau’r Diwydiant, gan bontio’r blwch rhwng y byd academaidd a’r diwydiant a sicrhau effaith yn y byd go iawn.

Ochr yn ochr â hyn, bydd X-CITED yn sefydlu Banc Talent o weithwyr technegol proffesiynol dan hyfforddiant. Y diben yw rhoi hyfforddiant iddynt ar amrywiaeth o dechnegau, cynyddu hyd yr eithaf eu hymwneud â phrosiectau ar y cyd a phartneriaid diwydiannol a meithrin llwybrau mwy amrywiol i yrfaoedd technegol. Bydd Banc Talent hefyd yn helpu’r rhai sy’n weithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil ar hyn o bryd i neilltuo amser i’w datblygiad proffesiynol eu hunain, gan hybu gwydnwch a chynaliadwyedd cyfleusterau ymchwil y prifysgolion.

Mae rhaglen X-CITED yn cael ei chynnal yn rhan o GW4WARD – menter i ysgogi datblygiad proffesiynol ymhlith staff technegol ar draws GW4. Mae’r rhaglen yn cyd-fynd yn agos ag addewid prifysgolion GW4 i fodloni gofynion yr Ymrwymiad i Dechnegwyr, sy’n ceisio helpu pob gweithiwr technegol proffesiynol ym maes ymchwil ar draws prifysgolion GW4 i sicrhau cydnabyddiaeth, bod yn weledol a chael cyfleoedd i ddatblygu. Mae hefyd yn rhoi sylw i lawer o’r argymhellion yn adroddiad Comisiwn TALENT.

Dywedodd Cyfarwyddwr Cynghrair GW4, Dr Joanna Jenkinson MBE: “Mae gweithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil yn chwarae rôl hollbwysig yn y gwaith o wthio ein rhaglenni ymchwil ac arloesedd yn eu blaenau. Mae gennym ni oddeutu 1,300 aelod o staff technegol ar draws pedwar sefydliad. Yn aml, nhw yw’r bobl fwyaf pwysig mewn unrhyw adran yn y brifysgol. Maen nhw’n rheoli ac yn cynnal a chadw’r cyfleusterau ac yn cynnig arbenigedd gwerthfawr a mewnbwn deallusol i wneud addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel yn bosibl."

Bydd rhaglen X-CITED yn ei gwneud hi’n bosibl i ni gefnogi cymunedau GW4 o weithwyr technegol proffesiynol ymhellach drwy gynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau, creu cysylltiadau â’r diwydiant a dangos bod y galluoedd technegol sydd i’w gweld mewn sefydliadau addysg uwch yn berthnasol ac yn werthfawr i’r sector diwydiannol.
Dr Joanna Jenkinson MBE Dywedodd Cyfarwyddwr Cynghrair GW4

Dywedodd Jane Nicholson, Cyfarwyddwr Sail Ymchwil Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg: “Drwy’r 11 prosiect newydd hyn, bydd cyllid y Platfform Technegol Strategol yn helpu i feithrin cymuned fywiog a deinamig sy’n ffynnu o dechnegwyr ymchwil. Bydd y gymuned hon nid yn unig yn cefnogi ac yn rhoi hwb i ymchwil arloesol yn y DU ond hefyd yn meithrin rhwydwaith sylweddol o dechnegwyr ymchwil medrus ac uchel eu parch. Mae’r DU yn arwain y byd ym maes ymchwil a datblygu uwch-dechnoleg, ac mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi’n llawn holl ehangder y sgiliau sydd eu hangen ar y gweithlu sy’n arloesi yn hyn o beth.”

Bydd X-CITED yn rhan o rwydwaith o 11 Platfform Technegol Strategol sy’n cael eu hariannu gan UKRI ac EPSRC, a hynny’n rhan o fenter i gefnogi buddsoddiadau strategol mewn cymorth, hyfforddiant a datblygiad systematig er mwyn hyrwyddo, galluogi a grymuso’r gymuned o weithwyr technegol proffesiynol ym maes ymchwil ym mhrifysgolion y DU.

Bydd pob un o’r 11 prosiect yn elwa o brofiad helaeth y Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg (EPSRC) o gefnogi peirianwyr meddalwedd ymchwil, glanhau data, rheolwyr cyfleusterau, ac arbenigwyr offer, yn ogystal â datblygu cymunedau.