Ewch i’r prif gynnwys

Angen brys i ehangu monitro genetig ar rywogaethau yn Ewrop

15 Ionawr 2024

llyffant yn eistedd mewn coeden

Mae angen brys i ehangu'r monitro genetig ar rywogaethau yn Ewrop i helpu i ganfod effeithiau newidiadau yn yr hinsawdd ar boblogaethau.

Dyna un o ganfyddiadau ymchwil newydd a wnaed gan dîm rhyngwladol sy’n cynnwys y diweddar Athro Mike Bruford o Brifysgol Caerdydd – cadwraethwr o’r radd flaenaf – yn yr astudiaeth olaf yr ymgymerodd â hi cyn ei farwolaeth.

Mewn ymchwil a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Nature Ecology & Evolution, edrychodd y tîm ar gwmpas yr ymdrechion i fonitro amrywiaeth genetig yn Ewrop i ganfod a yw'r ymdrechion hynny mewn sefyllfa dda i ganfod effaith newid yn yr hinsawdd ar amrywiaeth genetig.

Mapion nhw ardaloedd pedwar grŵp o rywogaeth - amffibiaid, adar, cigysyddion mawr, a choed coedwig.

Ychydig iawn o fonitro a ganfuwyd ganddynt o amrywiaeth genetig rhywogaethau yn Ewrop yn gyffredinol, ac mae’r monitro sydd wedi bod wedi gwyro’n drwm i gyfeiriad cigysyddion mawr ac nid tuag at rywogaethau yn y grwpiau y bydd newid yn yr hinsawdd sydd yn effeithio’n fawr arnynt megis amffibiaid a choed coedwig.

Darganfuon nhw hefyd mai cymharol ychydig o fonitro genetig a wneir yng ngwledydd de-ddwyrain Ewrop lle mae llawer o rywogaethau'n debygol o brofi effeithiau newid yn yr hinsawdd gyntaf.

Gan siarad ar ran y tîm ymchwil, dyma a ddywedodd yr Athro Peter Pearman, Prifysgol Gwlad y Basg: “Rydyn ni’n cyflwyno’r papur hwn er cof am ein cydweithiwr a’n ffrind, yr Athro Mike Bruford – gwyddonydd angerddol yr oedd ei yrfa yn ymrwymedig i ddeall ac atal y broses o golli bioamrywiaeth.

“Syniad Mike oedd yr ymchwil hon. Nid oes neb erioed wedi cynnal arolwg o’r ystod o ymdrechion i fonitro amrywiaeth genetig yn Ewrop – hyd yn hyn.

“Mae neges Mike yn y papur hwn yn alwad brys i ehangu ar ymdrechion yn Ewrop i fonitro amrywiaeth genetig, yn y rhywogaethau sy’n cael eu targedu a’r gwledydd lle mae monitro’n digwydd, at ddibenion cadwraeth effeithiol yn y dyfodol.”

Mae’r papur, Pearman, Broennimann et al. ‘Monitoring species genetic diversity in Europe varies greatly and overlooks potential climate change impacts’ ar gael yma.

Yn yr astudiaeth, fe ymgorfforwyd ymdrechion 52 o wyddonwyr sy'n cynrychioli 60 o brifysgolion a sefydliadau ymchwil o 31 o wledydd. Mae’r canlyniadau’n awgrymu y dylai rhaglenni Ewropeaidd ar gyfer monitro amrywiaeth genetig gael eu haddasu’n systematig i rychwantu graddiannau amgylcheddol llawn, ac i fod yn cynnwys pob rhanbarth sensitif a rhanbarth â lefel uchel o fioamrywiaeth.

Ychwanegodd yr Athro Pearman: “Cafodd ein hymchwil ei llunio a’i chynnal gan gadw polisi cadwraeth Ewropeaidd mewn cof a gobeithiwn y bydd llunwyr polisïau a gwleidyddion yn cymryd sylw o’r canlyniadau hyn.”

Roedd yr Athro Mike Bruford yn wyddonydd rhyngwladol o fri a oedd wedi helpu i sefydlu maes geneteg cadwraeth. Arweiniodd ei waith at weithredoedd yn y byd go iawn i gefnogi amddiffyn rhywogaethau mewn perygl ledled y byd, gan gynnwys yr Orangwtan Borneaidd a’r panda Tsieineaidd. Bu farw ym mis Ebrill 2023.

Dyma a ddywedodd yr Athro Joanne Cable, o Ysgol y Biowyddorau ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn gydweithiwr i’r Athro Bruford: “Mae’r Athro Mike Bruford wedi cyfrannu mewn modd sylweddol a hynod o nodedig at y maes Geneteg Gadwraethol. Datblygu ein dealltwriaeth o amrywiad genynnol a deinameg y boblogaeth ymysg rhywogaethau sy’n wynebu risg a wna ei waith arloesol, sydd wedi arwain at strategaethau cadwraeth fyd-eang sy’n fwy effeithiol. Mae ymchwil Mike wedi taflu goleuni nid yn unig ar seiliau genetig i gadwraeth rywogaethau, ond hefyd pwysigrwydd data genetig yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau ar gyfer rheoli a diogelu bioamrywiaeth. Caiff ei ymroddiad wrth geisio pontio'r bwlch rhwng ymchwil genetig ac ymarfer cadwraeth effaith hirhoedlog ar y maes. Mae’n dda o beth bod hwn, un o’i bapurau olaf, yn arwain y ffordd ac yn erfyn ar eraill i ddal ati i fod yn angerddol dros ddiogelu byd natur.”

Rhannu’r stori hon

Mae gan yr Ysgol enw da ar lefel ryngwladol am ei haddysgu a’i hymchwil, ac mae’n cynnig rhai o’r cwricwla biowyddorau gorau yn y DU sy’n cael ei arwain gan ymchwil