Ewch i’r prif gynnwys

Chwaraeon prifysgol a chymunedol yn cychwyn ar safle wedi'i ailddatblygu yn Nwyrain Caerdydd

9 Rhagfyr 2022

Young woman cuts ribbon with crowd of people and playing fields behind her
Olivia Evans, Is-lywydd Chwaraeon ac Athletau’r Undeb, yn torri’r rhuban i ailagor Caeau Chwarae Llanrhymni Prifysgol Caerdydd yn swyddogol ar ôl gwaith ailddatblygu

Bydd gan dimau chwaraeon myfyrwyr a chymunedol fynediad at rai o'r cyfleusterau gorau yn y DU yn dilyn ailddatblygu Caeau Chwaraeon Llanrhymni Prifysgol Caerdydd.

Mae’r cyfleusterau hyfforddi a chwarae o’r radd flaenaf wedi’u darparu mewn partneriaeth â Thŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd (CCHOS), Cyngor Caerdydd a Chwaraeon Cymru.

Gyda'i gilydd mae'r partneriaid wedi datblygu pedwar cae pwrpasol, pob tywydd â llifoleuadau i gyd-fynd â'r cyfleusterau presennol ar y safle. Bydd cyfleusterau hyfforddi ac academi newydd CCHOS hefyd yn dilyn y flwyddyn nesaf.

Dyma a ddywedodd Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd: "Rwy’n eiriolwr enfawr dros chwaraeon myfyrwyr ac yn cydnabod cymaint o effaith y gall ei gael ar brofiad ein myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd. Felly, mae'n anhygoel gweld gemau ar y gweill unwaith eto ar ein safle yn Llanrhymni ar ôl yr uwchraddio sylweddol hwn a wnaed ar y cyd â'n partneriaid, Tŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd, Cyngor Caerdydd a Chwaraeon Cymru."

"Mae ein buddsoddiad yn y cyfleusterau hyn yn golygu y bydd mwy o fyfyrwyr yn gallu elwa ar chwaraeon. Gwyddom fod hyn yn gallu helpu i wella a chynnal iechyd meddwl, hybu cyflawniad academaidd a gwella eu rhagolygon wrth chwilio am swyddi."

Claire Morgan Rhag Is-Ganghellor Addysg a Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Cartref newydd timau rygbi, pêl-droed, hoci, ffrisbi eithafol, lacrosse a phêl-droed Americanaidd yn cynnwys cyfleuster pêl-droed Haen-2 3G newydd sbon, cae rygbi safonol 3G IRB dan lifoleuadau, cae rygbi/pêl-droed safonol IRB/FIFA a chae hoci synthetig newydd.

Dywedodd Ffion Hewlett, myfyriwr MSc Rheoli Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy a Llywydd Rygbi Merched ym Mhrifysgol Caerdydd: "Mae'r datblygiad newydd hwn yn ased gwych i Chwaraeon Prifysgol Caerdydd! Mae'r cyflymder y mae'n caniatáu inni chwarae ein gêm arni a'r ffaith y gellir ei ddefnyddio ym mhob tywydd yn wych ac yn apelgar."

"Mae'r cyfleusterau hefyd yn ein rhoi ar dir gwastad gyda phrifysgolion chwaraeon gwych eraill a byddan nhw wir yn caniatáu i'r clybiau yma yng Nghaerdydd hyfforddi a pherfformio ar eu gorau."

Ffion Hewlett Myfyriwr MSc Rheoli Cadwyn Gyflenwi Gynaliadwy a Llywydd Rygbi Merched ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwyliwch ffilm drôn o'r cyfleusterau newydd ar Gaeau Chwaraeon Llanrhymni Prifysgol Caerdydd

Ychwanegodd Olivia Evans, Llywydd VP Chwaraeon ac Undeb Athletau Prifysgol Caerdydd: "Rwy'n credu fy mod yn siarad dros ein holl aelodau pan ddywedaf fod y cyfleusterau hyn yn ychwanegiad i'w groesawu at brofiad chwaraeon Prifysgol Caerdydd.

"Bydd gallu hyfforddi a chwarae ar gyfleusterau fel y rhain yn helpu i hwyluso a sbarduno cyflawniadau chwaraeon ein holl fyfyrwyr.

"Ond mae chwaraeon yn ymwneud â chymaint mwy na llwyddiant."

"Drwy gydol fy nghyfnod yng Nghaerdydd, dwi wedi ffeindio chwaraeon i fod yn ffordd berffaith i wneud ffrindiau newydd, atgofion newydd ac i deimlo'n rhan o dîm. Felly, ni allaf aros i fod yn dyst i rai o'r atgofion sy'n cael eu gwneud yn y cyfleusterau newydd hyn dros y blynyddoedd nesaf."

Olivia Evans Llywydd VP Chwaraeon ac Undeb Athletau

Bydd y safle hefyd yn gwasanaethu Ymddiriedolaeth Chwaraeon Cymunedol Llanrhymni sydd newydd ei sefydlu, sy'n ceisio datblygu a hyrwyddo darpariaeth chwaraeon i bobl iau, ieuenctid ac oedolion fel y gall clybiau lleol barhau i ffynnu.

Bydd y cyfleusterau'n chwarae rhan allweddol wrth gefnogi ethos yr Ymddiriedolaeth o chwaraeon i bawb, gydag thimau clwb yn cadw mynediad at y caeau pob tywydd a glaswellt ar gyfer gemau cymunedol gwrywaidd a benywaidd.

Dywedodd y Cynghorydd Keith Jones, Cynghorydd Sir Llanrhymni: "Mae treftadaeth chwaraeon falch yn Llanrhymni a diolch i'r buddsoddiad yn y cyfleusterau chwaraeon trawiadol hyn, mae gennym ddyfodol chwaraeon addawol o'n blaenau. O blant lleol, i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a'r genhedlaeth nesaf o chwaraewyr elît Dinas Caerdydd, bydd y cyfleusterau newydd hyn yn cael effaith ddofn ar chwaraeon Cymru.

"Mae ein cymuned yn ddiolchgar am y gwaith partneriaeth gan Brifysgol Caerdydd, Cyngor Caerdydd a Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, a fydd yn rhoi Llanrhymni ar y map chwaraeon i'r byd i gyd ei weld."

Bydd academi Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd hefyd yn lleoli’n barhaol ar y safle yng Ngwanwyn 2023 pan fydd gwaith wedi’i gwblhau ar eu cyfleusterau newydd.

Bydd eu safle 16 erw yn defnyddio hen adeilad Dr Who i fod yn gartref i floc llety deulawr gyda swyddfeydd, ystafelloedd dosbarth, darlithfeydd, ffreutur, cyfleusterau newid a chae 3G dan do, yn ogystal â chaeau synthetig a glaswelltir allanol.

Dywedodd Steve Borley, Cyfarwyddwr CCHOS: "Bu'n bleser gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd sydd wedi cofleidio ein gweledigaeth i greu campws chwaraeon yn Nwyrain Caerdydd.

"Mae'r safle newydd yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a lle gall clybiau Llanrhymni ei alw'n gartref ochr yn ochr â chyfadeilad newydd Academi Dinas Caerdydd."

Rhannu’r stori hon

Cymerwch ran mewn chwaraeon elît a hamdden ochr yn ochr â’ch astudiaethau, gyda thros 60 o glybiau a phedair canolfan chwaraeon ymroddedig ar y campws.