Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol yn dathlu Wythnos Cyflog Byw

22 Tachwedd 2022

Delegates at a Living Wage event listening to a speaker

Mae cyflogwyr a gweithwyr wedi dathlu #LivingWageWeek yng Nghymru drwy nodi taith Caerdydd tuag at fod yn Ddinas Cyflog Byw.

Bu Prifysgol Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Dinasyddion Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru a sefydliadau eraill ar draws y ddinas yn cyfarfod yn adeilad sbarc|spark y Brifysgol i ddathlu tair blynedd o gynnydd a chlywed am y camau nesaf.

Sefydlodd y gweithiwr ieuenctid Mustafa Mohamed ddatblygiad Tiger Bay, gan helpu i rymuso pobl ifanc rhwng 10 a 25 gyda phŵer trawsnewidiol chwaraeon.

"Mae arian yn beth sylfaenol, yn enwedig nawr pan mae popeth mor ddrud. Mae 'na lot o bobl ifanc yn Tiger Bay, yn Butetown, sydd â dyheadau uchel ond angen hyder y gallan nhw gyflawni pethau mewn bywyd. Mae swyddi sy'n talu'n well yn magu hunan-barch, ac yn annog mwy o bobl i fod eisiau mynd i'r gwaith, er mwyn eu hatal rhag ofera.

"Mae Cyflog Byw yn gymhelliant i beidio bod yn segur, i weithio a gwybod y gallwch chi ofalu amdanoch chi a'ch teulu. Yna, mae pobl yn teimlo eu bod wedi'u hysbrydoli a'u hannog i wneud eu gwaith yn dda, ac yn gwybod y gallan nhw gael boddhad yn eu swydd, diogelwch, ac urddas. Mae cyflog byw yn codi morâl - yr unigolyn, y teulu a'r gymuned."

Eglurodd Matt Jones, sy'n cyd-berchen Hard Lines Coffee yng Nghaerdydd, y fantais o gael ei dalu'r Cyflog Byw mewn busnes sy'n cyflogi 18 o bobl.

"Mae wedi bod yn dda i'n staff, er enghraifft ar ôl shifftiau hir ar brynhawn Sadwrn, gan eu helpu i wario mwy a mwynhau bywyd. Rydyn ni eisiau i bobl weithio i Hard Lines oherwydd eu bod nhw eisiau bod gyda ni yn y tymor hir, a gobeithio y gall talu ychydig mwy o arian iddyn nhw helpu i gyflawni hynny."

Rhannodd arweinydd cyngor Caerdydd, y Cynghorydd Huw Thomas, ei feddyliau ar gynnydd, gan amlinellu sut mae creu Dinas Cyflog Byw wedi dod â manteision i'r economi lleol a chyflogwyr achrededig.

"Ni oedd prifddinas gyntaf y DU i fod yn ddinas Cyflog Byw Go Iawn yn 2019, gan osod targedau allweddol mewn cynllun tair blynedd: roeddem am gynyddu nifer y cyflogwyr achrededig o 82 i 150 - rydym wedi cyflawni hyn, ac erbyn hyn mae gennym 186, mawr a bach, ar draws pob sector.

"Roeddem am godi nifer y gweithwyr sy'n gweithio i gyflogwr achrededig o 27,000 yn 2019 i 48,000: fe wnaethom gyflawni hyn a mwy, gyda 67,500 o weithwyr yng Nghaerdydd bellach yn cael eu talu'r Cyflog Byw Go Iawn.

"Yn bwysicaf oll efallai, roedden ni eisiau cynyddu nifer y bobl oedd yn derbyn codiad cyflog drwy'r Cyflog Byw go iawn, o 4,500 i 6,500. Fe wnaethon ni chwalu'r targed yma, ac erbyn hyn mae bron i 11,000 yn derbyn mwy o arian yn eu pocedi."

Dywedodd yr Athro Chris Taylor, Cyfarwyddwr SPARK - Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol - wrth y cyfarfod mai sbarc|spark oedd yr adeilad Cyflog Byw cyntaf yng Nghymru.

Ni oedd y trydydd yn y DU hefyd, ac mae hynny'n golygu bod ein holl denantiaid, ein haelodau, ein contractwyr yma i gyd yn talu'r Cyflog Byw go iawn i staff, ac rydym yn falch iawn o'r statws hwnnw: mae'n bwysig iawn i ni oherwydd mae'n cydnabod nid yn unig ein bod yn gwneud ymchwil ar y materion hyn, ond mae'n adlewyrchu yn y ffordd rydym yn gweithio gyda gweithwyr yn sbarc|spark.

Yr Athro Chris Taylor Professor

Dywedodd Sarah Hopkins o Cynnal Cymru-Sustain Wales - partner achredu'r Sefydliad Cyflog Byw yng Nghymru: "Mae ymchwil wedi cadarnhau sut mae'r Cyflog Byw go iawn yn parhau i gefnogi economi gwerthfawr ac sy'n tyfu'n uchel yng Nghymru. Bellach mae gennym bron i 500 o gyflogwyr achrededig Cyflog Byw Real yng Nghymru, gan gyflogi dros 110,000 ac sy'n arwain at ddyrchafiadau i bron i 18,000 o weithwyr. Rydym wedi ennill 118 o gyflogwyr achrededig eleni - mwy nag yn ystod y llynedd. Mae'n galonogol iawn gweld cyflogwyr ar draws Caerdydd a gweddill Cymru yn cydnabod y manteision y gall buddsoddiad hirdymor mewn cyflogau eu cyflwyno."

Mae ymchwil Prifysgol Caerdydd yn dangos bod tua 93% o gyflogwyr Cyflog Byw yn dweud eu bod wedi cael lles o ganlyniad i gael eu hachredu gyda'r Sefydliad Cyflog Byw: mae mwy na hanner yn adrodd gwelliannau mewn recriwtio i swyddi lefel mynediad (53%), cadw staff (52%) a chysylltiadau yn y gweithle rhwng staff a rheolwyr (59%).

Mae cyflogwyr sy'n mabwysiadu'r Cyflog Byw Go Iawn yn gwneud hynny i gefnogi gwerthoedd sefydliadol, cyfrifol yn gymdeithasol, gyda 93% o gyflogwyr Cyflog Byw Go Iawn yn nodi ei fod yn dod â manteision gan gynnwys gwella enw da corfforaethol, helpu i recriwtio a chadw staff, a gwella ansawdd nwyddau neu wasanaethau cwmni.

Ym mis Medi, cyhoeddodd y Sefydliad Cyflog Byw gynnydd yn y Cyflog Byw Gwirioneddol o £9.90 i £10.90 yr awr.

Dywedodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog: "Dyma’r gwahaniaeth sy'n sicrhau bod gwaith yn talu a bod modd fforddio costau byw. Yr her i ni yw cael mwy o gyflogwyr i ymrwymo i'r Cyflog Byw Go Iawn. Dylai pob cyflogwr sy'n gallu fforddio talu'r Cyflog Byw Go Iawn wneud hynny: mae'n dda i weithwyr ac yn dda i gyflogwyr a bydd yn parhau yn rhan o'n hymrwymiad i Gymru o waith teg."

Ers 2020, mae pob prifysgol yng Nghymru yn gyflogwyr Cyflog Byw achrededig sydd wedi ymrwymo i dalu cyflog i staff sy'n darparu safon byw teilwng i'w gweithwyr uniongyrchol a'u contractwyr ar y safle.

Rhannu’r stori hon

Mae'r Ysgol yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer addysgu ac ymchwil o ansawdd uchel.