Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil o bwys: Ymchwil o’r fainc i erchwyn y gwely a gydnabyddir gan REF21

12 Mai 2022

chemotherapy patient in bed

Heddiw, cadarnhaodd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF21) diweddaraf – asesiad annibynnol o ansawdd ymchwil ar draws sefydliadau addysg uwch y DU – fod 90% o'r ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd yn arwain y byd yn swyddogol neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae'r ymchwil hon yn cynnwys prosiectau a gynhaliwyd yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd lle mae mwy na 100 o ymchwilwyr yn cefnogi darganfod, datblygu a gwneud y defnydd gorau posibl o feddyginiaethau a therapiwteg i fynd i'r afael â rhai o glefydau mwyaf gwanychol a bygythiol y byd, gan gynnwys canser, clefyd y galon, clefyd Parkinson, diabetes a llawer mwy o gyflyrau iechyd.

Heddiw, cyhoeddodd REF21 – proses o adolygu arbenigol a gynhaliwyd gan bedwar corff cyllido addysg uwch y DU – ei ganlyniadau. Cafodd ymchwil yr Ysgol ei hasesu’n rhan o Uned Asesu 3 REF21 (sy’n cwmpasu proffesiynau perthynol i iechyd, deintyddiaeth, nyrsio a fferylliaeth). Mae'r Uned Asesu hon yn cynnwys màs critigol o ymchwilwyr o bum ysgol ar draws Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd ym Mhrifysgol Caerdydd ac mae enghreifftiau o ymchwil yr Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol a gyflwynwyd i'w hadolygu yn cynnwys:

chemotherapy patient in bed

Mae technoleg ProTide Caerdydd wrthi’n dechrau treialon clinigol i dargedu canserau sy'n gwrthsefyll cyffuriau

Defnyddiwyd technoleg ProTide arloesol Caerdydd i ddatblygu cyfansoddion cyffuriau a allai arwain at driniaethau canser mwy effeithiol.

Capsules and dry powder inhaler

Gwell capsiwlau anadlydd powdr sych ar gyfer clefyd parhaol yr ysgyfaint

Mae’n hymchwil wedi helpu cwmni Qualicaps® i gynhyrchu capsiwlau ar gyfer anadlyddion powdr sych, a rheoli eu hansawdd.

Yn yr Uned Asesu hon, aseswyd bod 91% o allbynnau Prifysgol Caerdydd yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol a dyfarnwyd y sgôr uchaf posibl am ein hamgylchedd ymchwil (4.0). Drwy sicrhau sgôr Cyfartaledd Pwynt Gradd gyffredinol o 3.39, cafodd ein hymchwil ryngddisgyblaethol ei rhoi yn y 16eg safle (allan o 90) am ansawdd. Mae hynny, ynghyd â maint yr ymchwil yn yr Uned hon, yn ein rhoi yn y 4ydd safle (allan o 90) am Bŵer Ymchwil (sy’n arwydd o ansawdd a maint cyflwyniad Prifysgol Caerdydd).

'This is a result that endorses the very excellent staff and research environment of Cardiff’s  UoA3 (ranked equal 1st), an essential foundation for the breadth of investigations we explore and for the sustaining of our very substantial volume of high quality, original and significant research (4th Research Power).'
Yr Athro Mark Gumbleton Athro Therapiwteg Arbrofol a Chyfarwyddwr Ymchwil

Mae Prifysgol Caerdydd yn falch o feithrin cymuned ymchwil gynhwysol, amrywiol a chydweithredol. Gan adlewyrchu hyn, cyflwynodd y brifysgol 100% o'r staff cymwys i'r Uned Asesu hon.

Mae'r Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol yn sicrhau dyfarniadau ymchwil allanol gwerth tua £3 miliwn y flwyddyn drwy bartneriaethau ag ystod amrywiol o gyrff ariannu. Mae natur gymhwysol ac amlddisgyblaethol ymchwil yr Ysgol hefyd yn elwa o gydweithio gwyddonol byd-eang a chydberthnasau strategol â busnesau byd-eang a chyrff yn y sector cyhoeddus sy'n galluogi ymchwilwyr yr Ysgol i weld effaith eu gwaith i gleifion.

Hyd yma, yn ogystal â gwell dealltwriaeth a chynnydd o ran darganfod cyffuriau, datblygu cyffuriau a darparu cyffuriau, mae ymchwil yr Ysgol wedi arwain at newidiadau mewn canllawiau ymarfer a gwelliannau mewn hyfforddiant clinigol. Mae wedi ysgogi trafodaeth a gweithredu polisi gan y llywodraeth a chyrff yn y sector cyhoeddus. Mae hefyd wedi effeithio ar gynllunio gweithlu'r GIG a gweithwyr proffesiynol ac wedi arwain at fodelau newydd o wasanaethu.

Mae'r holl effaith hon yn helpu i newid bywydau cleifion er gwell.

Darllenwch fwy am yr ymchwil arloesol yn Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Prifysgol Caerdydd

Rhannu’r stori hon