Ewch i’r prif gynnwys

Gwefan newydd i gefnogi “newid diwylliannol” wrth ddiogelu plant

1 Gorffennaf 2021

Mae pobl ifanc sydd mewn perygl o niwed, camfanteisio’n rhywiol a cham-drin wedi cyfrannu at adnodd newydd ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr.

Mae checkyourthinking.org, a ddatblygwyd o ymchwil Prifysgol Caerdydd, yn dwyn ynghyd adnoddau a deunyddiau a grëwyd o waith ymchwil a phartneriaeth gyda phobl ifanc, yn ogystal â gofalwyr maeth, a gweithwyr proffesiynol perthynol a gofal cymdeithasol.

Mae'n adeiladu ar ganlyniadau ymchwil dan arweiniad Dr Sophie Hallett yn adroddiad Cadw'n Ddiogel? Defnyddiwyd cofnodion achos i olrhain carfan o 205 o blant sy'n ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol mewn un awdurdod lleol yng Nghymru, ochr yn ochr â chyfraniad gan bobl ifanc, gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth a gweithwyr preswyl.

Bydd y wefan, sy’n cael ei lansio heddiw, yn dangos ffilm newydd wedi’i hamineiddio am y tro cyntaf a ddatblygwyd mewn partneriaeth â phobl ifanc o Voices from Care ac mae'n ffordd o roi gwybod i bobl ifanc eu bod wedi cael eu clywed, bod eu lleisiau wedi cyfrannu at bolisi newydd a bod cefnogaeth ar gael.

[Ffilm Cymraeg]

Mae canllawiau newydd Llywodraeth Cymru ar Gamfanteisio’n Rhywiol ar Blant wedi ceisio mynd i'r afael â'r heriau a godwyd yn Cadw'n Ddiogel? ymchwil gyda ffocws o'r newydd ar nodi a mynd i'r afael ag anghenion gofal a chymorth plant a phobl ifanc.

Dywedodd Dr Sophie Hallett, Uwch-ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol yn Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd: “Efallai nad oedd gan y bobl ifanc a fu’n rhan o’n hymchwil y profiad gorau, felly roedd yn bwysig iddynt wybod y gallent wneud newid i eraill. Maent wedi siarad am eu profiadau ac wedi cymryd rhan yn natblygiad yr adnoddau a'r wefan, sydd yn ei dro wedi nodi'r newid diwylliannol o ran diogelu plant ym meysydd polisïau ac ymarfer.

“Dangosodd yr adroddiad Cadw’n Ddiogel, ar y cyfan, fod gofalwyr, ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n cefnogi pobl ifanc yn gwybod beth sydd angen iddynt wneud er mwyn i hyn weithio’n dda. Felly, nid ni sy’n dweud wrthynt beth i newid.

“Yn lle, rydyn ni wedi ei alw’n ystyried eich ffordd o feddwl oherwydd ei fod yn ymwneud â chymryd y foment honno i oedi, myfyrio, trafod a rhannu gwaith meddwl a gall yr offer a’r adnoddau hyn ar y wefan helpu gyda meddwl am y ffordd orau o gefnogi pobl ifanc sy’n profi niwed, cam-drin a chamfanteisio.

“Felly, rwy’n gobeithio y bydd yn wefan ddefnyddiol iawn i ymarferwyr ac i raddau, pobl ifanc.”

Canfu ymchwil Dr Hallett fod negeseuon allweddol am gefnogaeth, ymatebion, heriau a chyfyng-gyngor, yn ymwneud cymaint â chyd-destun ehangach diogelu ac i bobl ifanc yn gyffredinol, ag yr oeddent ag ymatebion penodol i gamfanteisio ar blant yn rhywiol.

Mae cardiau fflach, posteri a fideos hefyd ar y wefan, i gefnogi ymarferwyr ac i rannu negeseuon gan ofalwyr ac ystod o weithwyr proffesiynol am yr heriau a'r cyfyng-gyngor sy'n gysylltiedig â diogelu a chyd-destun a diwylliant ymarfer ehangach.

Ychwanegodd Dr Hallett: “Rwy'n credu bod y canllawiau newydd hyn a'r deunyddiau i helpu i gefnogi hynny, yn bwysig tu hwnt. Cyfle i bobl o gefndiroedd gofal ac ymarfer ddod at ei gilydd i drafod a myfyrio gan ganolbwyntio ar hawliau plant mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar y plentyn a'r person ifanc.”

Cadw'n Ddiogel? Ariannwyd Dadansoddiad o ganlyniadau gwaith gyda phobl ifanc yng Nghymru sydd wedi dioddef cam-fanteisio rhywiol gan Lywodraeth Cymru trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Ewch i checkyourthinking.org i gael rhagor o wybodaeth.