Ewch i’r prif gynnwys

Rôl ymgynghorol gyda'r ESRC i arbenigwr o Gaerdydd

10 Ebrill 2019

Man sat smiling at table
Yr Athro Rich Delbridge yw Arweinydd Academaidd Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) arfaethedig Prifysgol Caerdydd.

Mae'r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) wedi penodi Deon Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesedd y Brifysgol i'w Rwydwaith Ymgynghorol Strategol.

Bydd Rick Delbridge, Athro Dadansoddiad Sefydliadol yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn ymuno ag ugain o aelodau eraill, yn cynnwys arbenigwyr blaenllaw o'r cymunedau academaidd a defnyddwyr, i gynorthwyo'r ESRC i fanteisio ar gyfleoedd a gwrando ar lais ac arbenigedd ei gymunedau.

Mae'r Rhwydwaith yn adnodd hyblyg, sy'n galluogi'r Weithrediaeth i sicrhau'r cyngor sydd ei angen arni mewn modd amserol, gan dynnu ar amrywiol safbwyntiau ar draws ein grwpiau o randdeiliaid allweddol gan gynnwys y byd academaidd, busnes, y trydydd sector a'r Llywodraeth.

alt

“Mae gwyddorau cymdeithasol yn ganolog i ddeall sut mae cymdeithas yn gweithio ac yn greiddiol i'n hiechyd, cyfoeth a ffyniant yn y dyfodol. Mae gan yr ESRC ran hanfodol i’w chwarae yn cyllido ymchwil economaidd a chymdeithasol, a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr.”

Yr Athro Rick Delbridge, Academic Lead for SPARK and University Dean of Research, Innovation and Enterprise, Professor of Organizational Analysis

“Bydd cael cefnogi'r genhadaeth hon fel rhan o'r Rhwydwaith Ymgynghorol Strategol, ochr yn ochr ag aelodau sydd ag amrywiaeth o arbenigeddau, yn fraint.”

Mae'r Rhwydwaith yn darparu:

  • cymorth a chyngor arbenigol gan gynnwys ar gynllunio strategaethau a chynlluniau, rheoli buddsoddiadau, cyn ac ar ôl dyfarniadau, ac ymyriadau
  • persbectif eang o gyngor ar faterion, cynigion a phenderfyniadau, gan gynnwys adborth ar safbwyntiau o fewn ein hamrywiol grwpiau o randdeiliaid
  • mynediad at gronfa o arbenigwyr o blith academyddion a defnyddwyr y gall y swyddfa droi atynt am gyngor ad-hoc ac eiriolaeth ac i brofi syniadau newydd
  • cyfrannu at gyngor polisi cyffredinol

Ymhlith yr aelodau sydd newydd eu penodi i'r Rhwydwaith gyda'r Athro Delbridge mae ymgynghorwyr annibynnol, cynrychiolwyr y llywodraeth, cyfreithwyr proffesiynol ac academyddion o Loegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ceir rhestr lawn o'r un ar hugain o benodiadau newydd ar wefan yr ESRC.

Bydd yr aelodau newydd yn ymgymryd â'r penodiad ar 1 Ebrill 2019.

Rhannu’r stori hon

Rydym yn datblygu’r campws ar hyn o bryd yn rhan o’r gwaith uwchraddio mwyaf ar y campws ers cenhedlaeth - buddsoddiad o £600m yn ein dyfodol.