Ewch i’r prif gynnwys

Cylcholdeb mewn diwydiant

20 Mawrth 2019

iLEGO 2019 organising committee and delegates.

Bu ymarferwyr o ddiwydiant a'r byd academaidd yn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd ar sefydlu gwerth gwastraff yn nhrydedd gynhadledd Arloesi mewn Mentergarwch Darbodus a Gweithrediadau Gwyrdd (iLEGO) ar 15 Ionawr 2019.

Yn y digwyddiad, a gynhaliwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd ac a drefnwyd gan yr Athro Maneesh Kumar, Dr Vasco Rodrigues a Nadine Leder, gosodwyd ailgylchu, ailddefnyddio, compostio a throsi wrth galon cyfres o gyflwyniadau gan siaradwyr o'r llywodraeth, y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.

Mae gweithredu modelau gosod gwerth ar wastraff ar gynnydd mewn ymateb i'r heriau mawr a osodir gan newid yn yr hinsawdd, llygredd a thlodi adnoddau.

Mae arferion fel ailgylchu, ailddefnyddio, compostio a throsi'n cynnig ffyrdd y gallai sefydliadau 'gau'r ddolen' a sicrhau bod gwastraff yn cael ei leihau drwy greu cylcholdeb yn y cadwyni cyflenwi.

Economi gylchol yng Nghymru

Dr Andy Rees OBE delivering first in a series of fascinating lectures.

Amlinellodd siaradwr cyntaf y digwyddiad, Dr Andy Rees OBE, Pennaeth Strategaeth Gwastraff Llywodraeth Cymru, sut y caiff polisi ei ddatblygu a'i gyflwyno i sicrhau economi gylchol un blaned, fwy effeithiol o ran adnoddau yng Nghymru.

Dangosodd Dr Rees fod gan y genedl gyfradd ailgylchu nodedig, ond y nod yw gwneud mwy drwy ymgynghori ar fentrau polisi i gyflenwi buddion cymdeithasol ac economaidd yn unol ag amcanion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Technoleg yw'r allwedd

Lauren Ing chats to fellow delegate in coffee break.

Lauren Ing, Cyfarwyddwr Strategaeth Cynaladwyedd gydag Accenture Strategy oedd y nesaf i siarad ac ni wastraffodd unrhyw amser yn hyrwyddo'r angen i greu ymagwedd gyfannol yn seiliedig ar systemau at yr Economi Gylchol.

Cyflwynodd Ms Ing y farn fod technoleg yn allweddol i alluogi'r trawsnewid hwn.

Nesaf, cyflwynodd Suzanne Westlake, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol a Materion Corfforaethol Ocado, safbwynt adwerthwr ar Nodau Datblygu Cynaliadwy'r CU.

Datrysiadau Arloesol

Suzanne Weslake sharing a coffee with delegate.

Dangosodd Ms Westlake lwyddiannau Ocado gan ddangos sut mae'r adwerthwr yn cynhyrchu 0.025% yn unig o wastraff bwyd o'i gymharu â chyfartaledd y diwydiant o 3%. Mae'n cyflawni hyn drwy amrywiol fesurau, gan gynnwys rhoi gwastraff i fanciau bwyd.

Effaith amgylcheddol fwyaf Ocado yw eu fflyd a defnydd o danwydd. Esboniodd Ms Westlake fod hwn yn faes lle maent yn ceisio dod o hyd i ddatrysiadau arloesol yn barhaus er mwyn lleihau eu hôl troed.

Hyd yma maent wedi cyflwyno mentrau i optimeiddio'r llwybrau danfon, ysgafnhau eu cerbydau danfon a cheisio tanwydd amgen i'r cerbydau.

Ffocws

Professor Maneesh Kumar and Dr Vasco Rodrigues introduce next session.

Ar ôl cinio cafwyd cyfres o grwpiau ffocws dan arweiniad trefnwyr y digwyddiad, yr Athro Maneesh Kumar, deiliad Cadair Gweithrediadau Gwasanaeth, Dr Vasco Rodrigues, Uwch Ddarlithydd Logisteg a Rheoli Gweithrediadau a Nadine Leder, myfyriwr ymchwil, oll o Ysgol Busnes Caerdydd.

Trafododd y cynrychiolwyr yr heriau mewnol ac allanol mae sefydliadau'n eu hwynebu wrth roi modelau busnes gosod gwerth gwastraff ar waith a sut y gall technoleg helpu i'w goresgyn.

Nadine Leder and Dr Vasco Rodrigues lead workshop.

Disgwylir y bydd canfyddiadau’r grwpiau ffocws yn cael eu cyhoeddi fel rhan o draethawd ymchwil PhD Ms Leder, gyda chyfathrebu, casglu a defnyddio data, datgymalu ac AI ymhlith yr ystyriaethau a godwyd.

Darn chwyldroadol o ddeddfwriaeth

Yn dilyn y grwpiau ffocws cafwyd prif ddarlith gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

Amlinellodd Ms Howe fanylion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, sy'n ddarn chwyldroadol o ddeddfwriaeth, ac sy'n rhoi'r uchelgais, caniatâd ac ymrwymiad cyfreithiol i Gymru wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd yng Nghymru.

Esboniodd y comisiynydd sut mae'r Ddeddf yn erfyn ar gyrff cyhoeddus yng Nghymru i feddwl am effaith tymor hir eu penderfyniadau, gweithio'n well gyda phobl, cymunedau a'i gilydd, ac atal problemau parhaus fel tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid yn yr hinsawdd.

Future Generations Commissioner, Sophie Howe delivers keynote lecture.

Mae gwaith Ms Howe wedi denu diddordeb o wledydd ar draws y byd oherwydd yr uchelgais a geir ynddo i sicrhau newid cadarnhaol parhaus i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Gwnaed y cyflwyniadau olaf ond un gan Nerys Williams, Rheolwr Datblygu Cyfleusterau gyda Chyngor Sir Abertawe a Simon Jones, Cyfarwyddwr Masnachol gyda Ministry of Furniture.

Taith gydweithredol

Captivated audience at iLEGO 2019.

Rhannodd Ms Williams a Mr Jones ganlyniadau prosiect economi gylchol Ministry of Furniture gyda Chyngor Sir Abertawe lle'r oedd y cyfanwerthwr yn uwchgylchu ac yn ailgynhyrchu hen ddodrefn ar gyfer swyddfeydd y Cyngor oedd wedi'u hailgynllunio.

Drwy osgoi caffael dodrefn newydd, roedd y Cyngor yn gallu haneru'r gofod swyddfa (chwe mil o fetrau) ym Mhencadlys y Sir a chyflwyno 'gweithio heini' i wella llesiant ac amodau gwaith y staff.

Daeth Tina Schmieder-Gaite, Rheolwr Prosiect a Susan Jay, Arbenigwr Sector yr Economi Gylchol, ill dwy o WRAP Cymru, â'r trafodion i ben.

Amlinellodd Ms Schmeider-Gaite raglen sefydlu gwerth WRAP.

Esboniodd sut mae'r cwmni wedi datblygu cyfres helaeth o adnoddau am ddim i fusnesau sydd â diddordeb mewn elwa o sefydlu gwerth.

Mae’r adnoddau'n cynnwys pecyn cymorth achosion busnes ac offeryn mapio i adnabod gwastraff a sgil-gynhyrchion a'r camau ar gyfer eu creu drwy'r broses gweithgynhyrchu.

Trafododd Ms Jay waith WRAP ar y gadwyn gwerth plastigau.

Susan Jay chats to delegates in breakout session.

Amlygwyd Map Llwybr Plastig, a Chytundeb Plastig y DU, menter gydweithredol â'r bwriad o greu economi gylchol i blastigau gan ddod â busnesau, llywodraeth a chyrff anllywodraethol at ei gilydd i ymdrin â phla gwastraff plastig.

Noddwyd iLEGO 2019 gan Brosiect Cyd-dyfu Prifysgol Caerdydd, prosiect tair blynedd â'r nod o hwyluso cydweithio ar draws y sector diodydd yng Nghymru drwy gymhwyso ymchwil ar sail clwstwr.

Cynhadledd flynyddol yw iLEGO ac mae'n rhan o fenter ehangach sy'n cynnal ymchwil gymwysedig, gan gynnwys Prosiectau PhD a Chyfnewid Gwybodaeth a gydariannir mewn cwmnïau ac interniaethau haf i raddedigion prifysgol.

Rhannu’r stori hon

A joint industry-University initiative that aims to achieve high quality research with impact in the fields of logistics and manufacturing management.