Ewch i’r prif gynnwys

Ymrwymiad y Brifysgol i gymunedau lleol

14 February 2019

STEM Live

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ailddatgan ei hymrwymiad i roi cymunedau lleol wrth wraidd ei gwaith.

Mae’r Brifysgol yn ymuno â 30 o sefydliadau eraill i gefnogi “Cytundeb Prifysgol Ddinesig” mewn partneriaeth â’r llywodraeth leol a sefydliadau mawr eraill.

Mae’r cytundeb newydd yn argymhelliad allweddol mewn adroddiad a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Prifysgol Ddinesig a ddechreuwyd gan Sefydliad UPP ac sydd wedi’i gadeirio gan Gyn-bennaeth y Gwasanaeth Sifil, Lord Kerslake.

Mae’r adroddiad yn amlinellu sut y mae’r gallu, y cyfle a’r cyfrifoldeb gan brifysgolion fel Prifysgol Caerdydd i gefnogi’r lle maent wedi’u lleoli i ddatrys rhai o’r prif heriau a phroblemau.

Mae’r problemau yn amrywio o roi hwb i iechyd pobl leol, cefnogi addysg i ddisgyblion ysgol a dysgwyr sy’n oedolion, a hyfforddi a datblygu arweinwyr dinesig newydd.

Nod yr adroddiad yw helpu prifysgolion i adeiladu ar y gwaith gwych y mae nifer ohonynt eisoes yn ei wneud yn yr ardaloedd hyn, gan weithio ochr yn ochr â chynghorau, cyflogwyr, sefydliadau diwylliannol, ysgolion a cholegau addysg bellach.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Mae’r Comisiwn Prifysgol Ddinesig yn amlygu’r rôl hanfodol sydd gan brifysgolion yn eu cymunedau a sut y gallwn adeiladu ymhellach ar y gwaith hwn.

“Mae adroddiad y Comisiwn yn canmol ‘cenhadaeth ddinesig’ Prifysgol Caerdydd sydd â’r nod o wella iechyd, cyfoeth a lles ein cymunedau.

“Mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n sefyll ochr yn ochr â’n cymunedau ac yn parhau i feithrin cysylltiadau sydd o fudd i’r naill ochr a'r llall.”

Rhannu’r stori hon

Rydym yn cael effaith sylweddol ar Gymru a'r DU, mewn meysydd sy'n cynnwys cyflogaeth, ariannu ymchwil a gweithgareddau dysgu ac addysgu.