Ewch i’r prif gynnwys

Miloedd yn mynd i weld eu meddyg teulu ynghylch problemau deintyddol

23 October 2018

People in waiting room

Mae diffyg ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau llawn y gall deintyddion eu cynnig, a'r disgwyliad y bydd amser hir i'w aros am apwyntiadau, ymhlith y rhesymau pam aeth 380,000 o bobl yn y DU y llynedd i weld eu meddyg gyda phroblem ddeintyddol. Fe ychwaneguodd hyn yn ddiangen at amseroedd aros am apwyntiad gyda meddyg teulu.

Yn ôl astudiaeth newydd gan Brifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a gynhaliodd gyfweliadau gydag oedolion ar draws y DU, mae pobl yn trefnu apwyntiad gyda'u meddyg teulu yn hytrach na mynd i weld deintydd am nifer o resymau cyffredin. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • anfodlonrwydd â gofal deintyddol yn y gorffennol
  • diffyg gwybodaeth am sut i ddod o hyd i ddeintydd
  • profiadau gwael o driniaeth ddeintyddol yn y gorffennol
  • pryderon ynghylch faint gallai triniaeth ddeintyddol ei gostio
  • pryderon ynghylch amseroedd aros
  • A diffyg gwybodaeth bod deintyddion yn delio â phroblemau â'r gymiau neu feinweoedd meddal arall yn y geg.

Yn ôl Dr Anwen Cope, o Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd: "Caiff ei gymryd yn ganiataol yn aml fod pobl yn ymweld â'u meddyg pan mae ganddyn nhw broblem ddeintyddol gan nad ydyn nhw’n gallu dod o hyd i ddeintydd. Er bod hynny'n wir ar gyfer rhai cleifion, nid dyma'r darlun cyflawn. Mae ein hymchwil wedi datgelu amrywiaeth o resymau pam y gallai cleifion fynd at y meddyg, gan gynnwys ansicrwydd ynghylch pwy sydd orau i fynd i'w weld, neu'n ei chael yn haws neu'n fwy cyfleus mynd at y meddyg teulu.

Byddem yn annog pobl i fynd i weld y deintydd bob tro, yn hytrach na'r meddyg teulu, os oes ganddynt broblem gyda'u dannedd neu'r gymiau, neu feinweoedd meddal eu ceg. Nid yw meddygon wedi'u hyfforddi nac yn meddu ar y cyfarpar ar gyfer diagnosio a thrin problemau deintyddol. O ganlyniad, mae'n ddigon posibl na fydd pobl sy'n mynd i weld meddyg gyda phroblem ddeintyddol yn cael y math gorau o ofal ar gyfer eu cyflwr.

Dr Anwen Cope Research Associate

Mae canfyddiadau'r astudiaeth yn awgrymu bod angen goresgyn rhwystrau sy'n atal mynediad at ofal deintyddol, yn ogystal ag ehangu mynediad at wasanaethau gofal deintyddol brys i gleifion sydd heb ddarparwr gofal deintyddol rheolaidd.

Yn ôl Dr Anwen Cope: “Mae cleifion yn mynd at eu meddyg i sôn am eu problemau deintyddol am sawl rheswm ac, yn yr un modd, nid oes un ateb i wneud yn siŵr eu bod yn mynd at eu hymarferydd deintyddol yn lle hynny. Fodd bynnag, mae ein hymchwil yn awgrymu y byddai galluogi mynediad at ofal brys ac amserol i gleifion, a chynnig gwybodaeth hygyrch a dibynadwy ynghylch ble i gael gafael ar ofal ar gyfer cyflyrau cyffredin yn y geg, ynghyd â'r costau cysylltiol, yn lle da i ddechrau.

Mae’r astudiaeth, 'Rhesymau cleifion dros ymgynghori â meddyg teulu ynghylch problem ddeintyddol: astudiaeth ansoddol' wedi'i chyhoeddi yn y British Journal of General Practice, ac fe'i hariannwyd gan Goleg Brenhinol y Meddygol a Llawfeddygon Glasgow.

https://youtu.be/RYjiIV7oGmU

Rhannu’r stori hon

Yr Ysgol yw unig ysgol ddeintyddiaeth Cymru, sy’n cynnig arweiniad unigryw a phwysig ym meysydd ymchwil ddeintyddol, addysgu a gofal i gleifion.