Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaeth er Anrhydedd 2018

16 Gorffennaf 2018

Heather Knight
Heather Knight OBE

Mae chwaraewr criced o'r radd flaenaf, diffoddwr tân blaenllaw, entrepreneur llwyddiannus a phrif weithredwr elusen genedlaethol ymhlith y rhai fydd yn Gymrodyr er Anrhydedd Prifysgol Caerdydd mewn seremonïau graddio yr wythnos hon. (Gorffennaf 16-20).

Bydd capten criced menywod Lloegr, Heather Knight OBE yn ymuno â Dirprwy Gomisiynydd Brigâd Dân Llundain, Dr Sabrina Cohen-Hatton, y mentor busnes Lyndon Wood a phennaeth Cymorth i Ferched Cymru, Eleri Butler MBE, i dderbyn yr anrhydeddau, a ddyfernir i unigolion sydd wedi ennyn cydnabyddiaeth ragorol yn eu maes.

Bydd pum unigolyn blaenllaw arall o amryw o feysydd arbenigol – gan gynnwys technoleg, trafnidiaeth ac addysg – hefyd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd. Mae'r rhain yn cynnwys Phil Smith, Cynthia Ogbonna ACMA, Yr Athro Lasarus Hangula, Valerie Le Vailannt OBE a David Anderson OBE.

Dyma restr gyflawn Cymrodorion Anrhydeddus 2018:

Heather Knight OBE (BSc 2012) yw capten tîm criced menywod Lloegr. Arweiniodd y tîm i lwyddiant yng Nghwpan y Byd yn haf 2017, gan godi’r tlws yng nghartref tîm criced Lloegr yn Lords, a dyfarnwyd OBE iddi am ei gwasanaeth i fyd criced yn dilyn hynny.

Mae Dr Sabrina Cohen-Hatton (PhD 2014) yn Gomisiynydd Cynorthwyol sydd wedi ei secondio i Arolygiaeth ei Mawrhydi o Wasanaeth Heddlu a Gwasanaeth Tân ac Achub Brigâd Dân Llundain. Mae hi hefyd yn seicolegydd arbrofol ac mae’n arwain ymchwil – sydd wedi ennill gwobr – am benderfyniadau hanfodol bwysig o ran risg sy’n gwella diogelwch ac yn chwyldroi'r polisi gorchymyn cenedlaethol ar gyfer yr holl wasanaethau brys.

Lyndon Wood yw un o entrepreneuriaid a mentoriaid busnes mwyaf llwyddiannus y DU. Mae ganddo rôl mewn nifer o sectorau gan gynnwys cyllid ac yswiriant, iechyd a ffitrwydd, y cyfryngau, eiddo a manwerthu. Ei angerdd mwyaf yw rhannu ei wybodaeth a’i brofiad i helpu busnesau ac unigolion i lwyddo.

Eleri Butler
Eleri Butler MBE

Eleri Butler MBE yw Prif Weithredwr Cymorth i Ferched Cymru - sefydliad ymbarél cenedlaethol sy’n ceisio dod â thrais yn erbyn menywod i ben. Â hithau'n ymgyrchydd brwd dros gyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, dyfarnwyd MBE iddi yn 2007 am ei gwasanaeth i fenywod a phlant sy’n profi trais yn y cartref.

Phil Smith
Phil Smith

Phil Smith yw Uwch-Gyfarwyddwr Annibynnol IQE PLC, cwmni uwch-ddeunyddiau blaenllaw yng Nghaerdydd. Mae arloesedd, sgiliau, technoleg, digido ac arwain yn feysydd sy’n agos iawn at ei galon, ac mae hefyd yn Gadeirydd Innovate UK a Tech Partnership.

Cynthia Ogbonna
Cynthia Ogbonna

Cynthia Ogbonna ACMA (MBA 1996) yw’r fenyw gyntaf yn hanes 110 o flynyddoedd Bws Caerdydd i gael ei phenodi’n Rheolwr Gyfarwyddwr. Mae wedi gweithio i wneud trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy hygyrch a chynaliadwy ac hefyd wedi ymrwymo i’r cwmni fod yn gyflogwr cyflog byw.

Lazarus Hangula
Lazarus Hangula

Yr Athro Lazarus Hangula yw Is-Ganghellor Prifysgol Namibia ac un o sylfaenwyr Cymdeithas Prifysgolion Rhanbarthol Affrica Ddeheuol (SARUA). O dan ei arweiniad, mae Prifysgol Namibia bellach ymhlith 30 o brifysgolion gorau Affrica a derbyniodd Wobr Ddiemwnt Ryngwladol am Ragoriaeth mewn Ansawdd gan Gymdeithas Ewropeaidd Ansawdd Ymchwil.

Valarie Le Vaillant OBE
Valerie Le Vaillant OBE

Mae Valerie Le Vaillant OBE (BArch 1980) yn weithiwr proffesiynol aml-ddisgyblaethol mewn eiddo ac yn bensaer, cynllunydd tref, syrfëwr ac amgylcheddwr siartredig. Mae hi’n rheoli ymgynghoriaeth sy’n arbenigo mewn adfywio cymunedol cymhleth a phrosiectau datblygu cynaliadwy, yn ogystal â gwaith treftadaeth.

David Anderson OBE yw Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, a chyn-lywydd Cymdeithas yr Amgueddfeydd. Mae wedi cyhoeddi llawer ar amgueddfeydd, polisïau diwylliannol a hawliau diwylliannol, yn ogystal ag adroddiad Llywodraeth y DU ar amgueddfeydd a dysgu.

Bydd dros 7,000 o fyfyrwyr yn graddio yn y seremonïau eleni. Yn sgîl hynny, byddant yn ymuno â'r 160,000 o gynfyfyrwyr mewn dros 180 o wledydd, a chael manteisio ar lu o fuddiannau a gynigir i gynfyfyrwyr.

Caiff oddeutu 20,000 o ffrindiau eu croesawu i Gaerdydd ar gyfer y dathliadau. Mae'r digwyddiad – un o'r rhai mwyaf yng nghalendr y Brifysgol – yn cael ei ffrydio'n fyw ar ei gwefan.

Manylion y seremonïau Cymrodoriaeth er Anrhydedd:

  • Yr Athro Lazarus Hangula: Dydd Llun 16 Gorffennaf, 4:30pm
  • Valerie Le Vaillant OBE: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf, 12:00pm
  • David Anderson: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf, 2:45pm
  • Heather Knight, OBE: Dydd Mawrth 17 Gorffennaf, 5:30pm
  • Phil Smith: Dydd Mercher 18 Gorffennaf, 1:15pm
  • Eleri Butler: Dydd Mercher 18 Gorffennaf, 4:30pm
  • Lyndon Wood: Dydd Iau 19 Gorffennaf, 2:45pm
  • Dr Sabrina Cohen-Hatton: Dydd Gwener 20 Gorffennaf, 1:15pm
  • Cynthia Ogbonna ACMA: Dydd Gwener 20 Gorffennaf, 4:30pm

Rhannu’r stori hon

Rydym ni'n dyfarnu Cymrodoriaethau Er Anrhydedd i unigolion sydd wedi cyflawni arbenigrwydd rhyngwladol yn eu maes.