Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd yn derbyn cymeradwyaeth fyd-eang am ragoriaeth

23 Ionawr 2018

Cardiff Business School New Building
Postgraduate Teaching Centre

Mae Ysgol Busnes Caerdydd wedi cael ei hail-achredu gan y Gymdeithas Gwella Ysgolion Busnes Colegol Uwch (AACSB) Rhyngwladol yn dilyn proses adolygu ac asesu trwyadl.

Mae'r ail-achrediad pum mlynedd yn cadarnhau bod yr Ysgol yn parhau i sicrhau bod pymtheg safon AACSB Rhyngwladol yn cael eu cymhwyso'n gyson, ochr yn ochr â chynnal rhaglen gadarn ar gyfer gwelliant parhaus yn ei haddysgu, ei hymchwil a'i hunan-lywodraethu.

Achredwyd yr Ysgol yn wreiddiol gan AACSB Rhyngwladol, corff achredu’r Unol Daleithiau a ffurfiwyd yn 1913 i gydnabod ysgolion busnes o ansawdd uchel sy'n cael eu harwain gan genhadaeth, yn 2012. Ym mis Tachwedd 2017, yn rhan o'r broses ail-achredu, ymwelodd Tîm Adolygu Cymheiriaid AACSB (PRT) â’r Ysgol. Roedd hwn yn gyfle i'r PRT, dan arweiniad yr Athro Roy Green, Deon Ysgol Busnes, Prifysgol Technoleg Sydney, i siarad ag ystod eang o gyfadrannau, staff, myfyrwyr a phartneriaid i ystyried gweithrediadau cyfredol yr Ysgol a chynlluniau datblygu ar gyfer y dyfodol.

Llwyddiant ac effaith

Ers ei hachrediad gwreiddiol, mae'r Ysgol wedi cyflawni llwyddiant ac effaith sylweddol yn ei weithgareddau addysgu ac ymchwil. Mae wedi cael lle yn y 100 uchaf yn safleoedd byd-eang yn ôl pwnc y QS a Times Higher Education ac mae’n 6ed ymhlith 101 o ysgolion busnes y DU yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) ar gyfer ansawdd ymchwil, a'r 1af ar gyfer ei hamgylchedd ymchwil.

O ran ei llywodraethu a'i chenhadaeth, datblygu a lansio strategaeth Gwerth Cyhoeddus beiddgar a blaengar yr Ysgol yn 2015 oedd y prosiect mwyaf iddi ymgymryd ag ef. Bwriad y strategaeth yw gwella amodau cymdeithasol ac economaidd trwy addysgu rhyngddisgyblaethol ac ymchwil sy'n mynd i'r afael â heriau mawr.

Yn adroddiad PRT 2017, cymeradwywyd yr Ysgol am amrywiaeth o gryfderau, nodweddion unigryw ac arferion effeithiol. Yn benodol, tynnwyd sylw at strategaeth Gwerth Cyhoeddus Arloesol yr Ysgol. Mae'r adroddiad yn nodi: “Mae'r Ysgol wedi datblygu gweledigaeth a cenhadaeth unigryw a chymhellol sy'n canolbwyntio ar ‘Werth Cyhoeddus’ [...] mae'r genhadaeth hon wedi'i hymgorffori'n ddiwylliannol yn yr Ysgol, gan gynnwys yn ei rhaglenni ymchwil, addysgu ac ymgysylltu.”

Martin Kitchener
Professor Martin Kitchener at the launch of our Public Value strategy in 2015.

Cafodd yr Ysgol ganmoliaeth uchel hefyd am:

  • gymryd ymagwedd 'gyfranogol' at lywodraethu, gyda Bwrdd Rheoli Cysgodol sy’n ymgysylltu â'r gyfadran;
  • ei strategaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth, gyda chymeradwyaeth Athena SWAN, wedi'i goruchwylio gan Bwyllgor Pobl penodol;
  • rhoi arweinyddiaeth a rheolaeth effeithiol dan arweiniad cyfraniad enghreifftiol y Deon a chefnogir gan staff gwasanaethau proffesiynol pwrpasol a galluog;
  • ymchwil ryngddisgyblaethol gydag effaith economaidd-gymdeithasol;
  • ymagwedd arloesol tuag at gwricwla addysgu, gyda rhaglenni gradd arbenigol newydd, gan gynnwys rhaglenni yn y Gymraeg, ac ymrwymiad i adolygu cynigion wrth gyd-fynd â'i genhadaeth Gwerth Cyhoeddus erbyn 2020;
  • ymrwymiad cryf i adeiladu ymgysylltiad â busnes a'r gymuned;
  • cyfraniad o £200miliwn y flwyddyn i'r economi leol;
  • Bwrdd Cynghori diwydiant bywiog ac amrywiol.

Croesawodd yr Athro Martin Kitchener, Deon Ysgol Busnes Caerdydd, y newyddion am yr ail achrediad: “Dim ond tua 7% o ysgolion busnes y byd sy’n cael achrediad AACSB, felly rydym ymhlith y goreuon...”

“Mae'r achrediad yn cydnabod ein hymdrechion rhagorol wrth ddarparu addysg o'r safon uchaf ym meysydd busnes a rheolaeth, gan gefnogi materion sy'n ymwneud â rhyw a chydraddoldeb, gan ysgogi ymchwil ryngddisgyblaethol a dylanwadol a chadw at ein haddewid i wella amodau cymdeithasol ac economaidd ar gyfer cymunedau yn y wlad hon ac ar draws y byd drwy ein Strategaeth Gwerth Cyhoeddus.”

Yr Athro Martin Kitchener Athro Rheolaeth a Pholisi’r Sector Cyhoeddus

“Rwy'n hynod o falch i o fod yn Ddeon Ysgol Busnes Caerdydd ac o weithio gyda thîm o bobl mor ymroddedig a gweledigaethol. Yn ystod fy nghyfnod yn y swydd, rydym wedi cyflawni llwyddiant sylweddol yn allanol yn ogystal ag ysgogi newid diwylliannol ac athronyddol yn fewnol i gwestiynu’r hyn yr ydym yn ei wneud a sut y gallwn gyflawni gwerth cymdeithasol ac economaidd gwych trwy ein haddysgu, ymchwil a llywodraethu.

“Nid ydym yn gorffwys ar ein rhwyfau ac rydym yn parhau i gydweithio â'r Brifysgol a'n partneriaid allanol i gyflawni ein hamcanion a gwella ein cyfraniadau.”

Adolygir achrediad AACSB Rhyngwladol Ysgol Busnes Caerdydd eto yn 2022-23.

Rhannu’r stori hon

Rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn ymgorffori ein strategaeth gwerth cyhoeddus ar draws ein hymchwil, ein dysgu a'n llywodraethu.