Ewch i’r prif gynnwys

Llwyddiant i Brifysgol Caerdydd yn ‘Oscars’ Addysg Uwch

01 Rhagfyr 2017

THE Awards 2017 Logo

Mae Prifysgol Caerdydd wedi mwynhau noson hynod lwyddiannus yn ‘Oscars’ Addysg Uwch, Gwobrau Times Higher Education, drwy ennill dwy wobr bwysig.

Enillodd y Brifysgol y dlws am Gydweithrediad Rhyngwladol y Flwyddyn a gwobr Cyfraniad Rhagorol i’r Gymuned Leol mewn seremoni fawreddog yn Llundain.

Nod Prosiect Phoenix, partneriaeth y Brifysgol gyda Phrifysgol Namibia, yw ceisio gwella iechyd a lleihau tlodi yn Namibia, a chafodd ei disgrifio fel y cais ‘rhagorol’ ar gyfer gwobr y Cydweithrediad Rhyngwladol.

Cyn creu Prosiect Phoenix, dim ond dyrnaid o anaesthetyddion gwladol rhan-amser oedd yn gweithio yn Namibia. Erbyn hyn mae dros 100 o fyfyrwyr meddygol a swyddogion meddygol wedi'u hyfforddi mewn anesthesia.

Phoenix Project receive THE award
Aelodau o Brosiect Phoenix yn derbyn y wobr

Mae Phoenix wedi creu Pecyn Trawma Caerdydd hefyd i geisio achub bywydau yn dilyn damweiniau ar y ffyrdd yn ogystal â sefydlu cynhadledd meddalwedd ffynhonnell agored flynyddol i annog rhaglennwyr meddalwedd yn ne Affrica, a llywio prosiect i astudio a chefnogi ieithoedd yn Namibia.

Dywedodd y beirniaid fod y bartneriaeth, o dan arweiniad yr Athro Judith Hall o’r Ysgol Meddygaeth, yn “enghraifft ragorol o gydweithredu rhyngwladol".

Prosiect Treftadaeth CAER y Brifysgol enillodd wobr y Gymuned Leol. Mae’r prosiect yn bartneriaeth gydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd, elusen datblygu cymunedol Gweithredu yng Nghaerau a Threlái (ACE), ysgolion lleol, grwpiau cymunedol a thrigolion, a sefydliadau treftadaeth blaenllaw yng Nghymru.

Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar Fryngaer Caerau sy’n safle treftadaeth o bwysigrwydd cenedlaethol. Mae’r safle rhwng dwy ystâd o dai yng Nghaerdydd sydd ymhlith y wardiau mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol ac yn economaidd yng Nghymru.

Mae’r cynllun yn rhoi rôl ganolog i bobl leol mewn ymchwil archeolegol a hanesyddol drwy gynnal cloddiadau, dadansoddiadau arteffact, arddangosfeydd a ffilmiau.

Caer Heritage wins THE award
Aelodau o Brosiect Treftadaeth CAER yn derbyn y wobr

Mae CAER, dan arweiniad Dr Dave Wyatt o’r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd, wedi creu partneriaethau gyda saith o ysgolion lleol gan gynnwys 1,538 o ddisgyblion mewn gweithgareddau ar y cyd. Mae bron 15,000 o ymwelwyr wedi cymryd rhan yn ei ddigwyddiadau hefyd.

Yn y cyfamser, cafodd yr Athro Jon Anderson, o’r Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, ei enwi ar y rhestr fer yng nghategori Goruchwyliwr Ymchwil Rhagorol y Flwyddyn am ei waith rhagorol yn goruchwylio ymchwil amrywiol myfyrwyr o lu o wahanol gefndiroedd.

Cafodd GW4, cynghrair ymchwil ac arloesedd sy'n cynnwys prifysgolion Caerfaddon, Bryste, Caerdydd a Chaerwysg, ei henwi ar restr fer yng nghategori Arloesedd Technolegol y Flwyddyn am ei huwchgyfrifiadur Isambard – y cyntaf o'i fath yn y byd.

VC Prof. Colin Riordan (Square)

"Llongyfarchiadau i dimau Prosiect Phoenix a Threftadaeth CAER ar eu llwyddiant yng ngwobrau Times Higher Education. Rwy'n falch iawn o'n gwaith ymgysylltu, felly mae'n braf gweld ymrwymiad ac ymroddiad cymaint o bobl yn cael cydnabyddiaeth fel hyn."

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd

Rhannu’r stori hon

Darllenwch mwy am ein prosiectau trawsffurfio cymunedau sy'n dangos ein hymrwymiad i wella lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt..