Ewch i’r prif gynnwys

Cenhadaeth i wneud dysgu’n hygyrch

15 Tachwedd 2017

Dr Maggy Beukes-Amiss

Mae Dr Maggy Beukes-Amiss o Brifysgol Namibia (UNAM) yn ymgymryd â chenhadaeth i’w gwneud mor hygyrch â phosibl i ddysgu.

Mae hi wedi treulio llawer o’i gyrfa’n dymchwel rhwystrau gan ddefnyddio technoleg i’w lawn botensial.

Mae hi'n frwdfrydig wrth egluro effaith bosibl y cynlluniau ar gyfer Canolfan eDdysgu uchelgeisiol ac unigryw, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.

Mae’r cynnig ynghylch llwyfan eDdysgu ar y cyd yn rhan o’r prosiect Phoenix, partneriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd ac UNAM i fynd i’r afael â thlodi, hyrwyddo iechyd da a chefnogi addysg yn Namibia.

Gan gynnig potensial mawr fel partneriaeth rhwng prifysgolion o Affrica ac Ewrop, byddai staff, myfyrwyr a’r cyhoedd yn buddio o gael darpariaeth werthfawr o adnoddau addysgu a hyfforddi ymarferol.

Yn ôl Dr Beukes-Amiss, Cyfarwyddwr y Ganolfan Dysgu Agored, Dysgu o Bell ac eDdysgu yn UNAM, byddai’r llwyfan yn gwella effaith – sydd eisoes yn sylweddol – y prosiect Phoenix “hollol wych”.

“Mae’r prosiect Phoenix wedi gwneud gwahaniaeth ddylanwadol enfawr yn fy marn i, o sawl cyfeiriad”, meddai.

“Hyfforddir nyrsys ym maes bydwreigiaeth ac maent wedi ennill sgiliau newydd, caiff swyddogion yr heddlu eu hyfforddi i ddefnyddio’r pecynnau trawma newydd a ddatblygwyd o dan gymhelliad y prosiect Phoenix ac mae pobl ifanc wedi mynd i wersyll y Brifysgol (UniCamp). Yn ogystal, rhaid dwyn i ystyriaeth y prosiect amlieithog, yr isadeiledd, yr is-brosiectau seilwaith, sydd ond yn enwi ychydig, ac maent i gyd yn cael cryn argraff.

“Mae o fudd aruthrol i'r wlad – nawr ac yn y dyfodol.”

Ar hyn o bryd, does dim pwynt canolog at ddibenion rhannu adnoddau a grëwyd ar gyfer y gwaith trawsnewidiol hwn, ond mae hynny ar fin newid gyda chynlluniau ar gyfer yr e-blatfform newydd.

Mae’r pwynt canolog newydd yn debygol o gynnwys fideo, sain, cyrsiau ar-lein, adnoddau addysgol, cyflwyniadau a chyrsiau DPP drwy gyfrwng dull ‘fesul cam’, sydd wedi’i osod ynghyd ar gyfer gwaith y prosiect Phoenix hyd yn hyn.

Bydd hyn yn cynnwys hyfforddiant a datblygu mewn meysydd fel anesthesia, mathemateg, sgiliau ymatebwr cyntaf, nyrsio, rhaglennu meddalwedd, sgiliau astudio, hyder ac adeiladu tîm ar gyfer pobl ifanc, a llawer mwy ar ben hynny.

Bydd ganddo nodweddion mewnol sy’n hygyrch i fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd ac UNAM, yn ogystal â nodweddion allanol â’r potensial o gael eu defnyddio gan unrhyw un.

Yn ôl Dr Beukes-Amiss, sydd newydd dreulio wythnos yn llunio cynlluniau gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd: “Cefais bum niwrnod eithriadol – roedd yn llawn dop ond ni allaf ddechrau dweud wrthych pa mor wych ydoedd.

“Ym mhob un cyfarfod un rydw i wedi dysgu ffordd wahanol o ddefnyddio technoleg, hyd yn oed y pethau rwyf eisoes yn gyfarwydd â hwy, a’n gyson wrthi’n edrych am beth allaf ei ddychwelyd gyda mi er budd y tîm CODel cyfan.

“Rydym eisiau creu man cyffredin, lle gellir arddangos pob un o'r prosiectau dylanwadol hyn. Adnoddau, fideos – beth bynnag aeth i mewn iddo, caiff ei roi ar y llwyfan hwn.

“Ar gyfer y rhan allanol, rydym yn meddwl am gyrsiau CPD, er enghraifft, cyrsiau gallu digidol – gall adnoddau fod yno ar gyfer unrhyw ddinesydd, a bydd gan bobl y gallu i uwchsgilio eu hunain. Bydd yn adnodd gwerthfawr o ran cynnwys a deunydd.”

Mae Prosiect Phoenix yn rhan o fenter Trawsnewid Cymunedau Prifysgol Caerdydd, sy'n ceisio gwella iechyd, cyfoeth a lles pobl yng nghymunedau Cymru a thu hwnt.

Fe’i lansiwyd yn 2014 ac mae’n barod yn cael argraff fawr yn Namibia, lle mae pawb o Weinidogion y Llywodraeth i arweinwyr Addysg Uwch wedi ei ganmol.

Byddai’r llwyfan e-ddysgu newydd yn caniatáu i fwy o bobl fuddio o’i waith, o bosibl o amgylch y byd.

“Rydym yn rhan o genhedlaeth o ddysgu gydol oes. Bydd pobl eisiau dysgu a datblygu ar bob adeg,” meddai Dr Beukes-Amiss, sydd â’i PhD mewn Addysg sy’n integreiddio cyfrifiaduron (CiE).

“Ni fydd gan bobl amser i ddysgu heblaw eu bod yn gallu gwneud hynny mewn modd hyblyg, drwy gyfrwng eDdysgu, lle mae cyrsiau ar-lein cwbl ddatblygedig fydd fwyaf cymwys, ond drwy ddilyn trefn gymysg yn bennaf. Bydd hyn o fudd i bawb, unwaith y daw’n weladwy.

“Mae'r manteision yn ddiddiwedd, boed hynny ar gyfer staff a myfyrwyr yn Namibia, yng Nghaerdydd, neu’r cyhoedd.”

Go debyg bod yn dal i fod llawer o waith o flaen Dr Bekes-Amiss ar eu cenhadaeth broffesiynol i wneud addysg yn fwy hyddysg, ond byddai hwn yn ddiamheuol yn gam sylweddol.

Rhannu’r stori hon

Darllenwch mwy am ein prosiectau trawsffurfio cymunedau sy'n dangos ein hymrwymiad i wella lles cymunedau yng Nghymru a thu hwnt..