Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleoedd PhD Hodge

Bydd y Ganolfan Hodge newydd yn meithrin cysylltiadau agos â phartneriaid mewn diwydiant, y GIG a sefydliadau eraill i wella cydweithio, a chyflymu’r broses o droi ymchwil yn driniaethau.

Bydd y Ganolfan yn cymryd canfyddiadau ymchwil diweddaraf gan ymchwilwyr niwrowyddoniaeth o safon fyd-eang y Brifysgol ac yn eu defnyddio i ddatblygu cyffuriau a therapïau newydd ar gyfer cyflyrau iechyd meddwl difrifol.

Rhwng 2023 a 2028, bydd y ganolfan yn darparu 18+ ysgoloriaeth PhD a ariennir yn llawn. Bydd rhaglen ysgoloriaeth PhD Hodge yn hyfforddi ac yn meithrin yr ymchwilwyr ifanc disgleiriaf yn y sgiliau sydd eu hangen i fynd i'r afael â phroblem gymhleth anhwylderau'r ymennydd.

Bydd pob ysgoloriaeth ymchwil yn talu ffioedd dysgu yn y cartref, cyflog ar gyfradd UKRI a chyfraniad hael tuag at gostau traul pob prosiect

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi ein chwe myfyriwr ymchwil ôl-raddedig cyntaf. Rydym yn bwriadu ariannu saith ysgoloriaeth ymchwil ychwanegol y flwyddyn ar gyfer derbyniadau mis Hydref yn 2024 a 2025.

Ymgeisiwch

Mae ceisiadau ar gyfer 2024/25 bellach ar agor. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Mawrth 7 Mai.

Dim ond un ffurflen fydd yn cael ei hystyried fesul ymgeisydd a gallwch ddewis hyd at ddau brosiect a ariennir gan Raglen Ysgoloriaeth PhD Hodge mewn un ffurflen gais. Sylwch mai dim ond ymgeiswyr cartref sy'n gymwys i wneud cais am brosiectau

Gellir cael ffurflenni cais a gwybodaeth bellach am wneud cais i Raglen Ysgoloriaeth PhD Hodge a HodgeAdmin@caerdydd.ac.uk

Ffenoteipiau osgiliadol seicosis a risg seicosis yn deillio o MEGProsiectau sydd ar gael

Y thema gyffredinol ar gyfer prosiectau a gefnogir yw niwroplastigrwydd a/neu niwroimiwnoleg salwch seiciatrig sy'n berthnasol i iechyd meddwl.

Byddwn yn cefnogi prosiectau trawsddisgyblaethol sy'n gorgyffwrdd â'r themâu a'r nodau ymchwil hyn.

Bydd un prosiect a ariennir gan etifeddiaeth yn cael ei gefnogi ym maes sgitsoffrenia ar gyfer 2024.

Mae'r pynciau prosiect cyfredol sydd ar gael yn cynnwys:

 • Mecanweithiau ar sail gweithgaredd ar gyfer datblygiad y cortecs cerebrol ym mhathogenesis anableddau deallusol a sgitsoffrenia, oruchwyliwyd gan Dr Francesco Bedogni
 • Dyrannu effeithiau alelau risg cyffredin ar gyfer anhwylderau meddyliol ar niwroanatomi’r ymennydd, oruchwyliwyd gan Yr Athro Xavier Caseras
 • Diffygion prosesu gwobrwyo yn y model llygod mawr cacna1c o risg genetig ar gyfer anhwylder seiciatrig: canolfannau biolegol ac achub ffarmacolegol posibl, oruchwyliwyd gan Yr Athro Dominic Dwyer
 • Dehongli sut mae mwtaniadau risg yn gysylltiedig ag anhwylder niwroddatblygiadol yn amharu ar ddatblygiad a gweithrediad niwronau striataidd, oruchwyliwyd gan Dr Marija Fjodorova
 • Proffiliau imiwn a metabolomig Amrywiolyn Rhif Copi a gysylltir â risg uchel o gyflyrau seiciatrig a chardiometabolig, oruchwyliwyd gan Yr Athro Jeremy Hall
 • Effeithiau anffurfeddau niwcliotid-sengl FADS2 ar endocytosis clathrin-gyfryngol mewn niwronau bôn-gelloedd lluosbotensial dynol, oruchwyliwyd gan Yr Athro Adrian Harwood
 • Effect of probiotics on dysregulated complement mediated synaptic pruning mechanisms relevant to complement C4 risk alleles for schizophrenia, oruchwyliwyd gan Yr Athro Tim Hughes
 • Sut mae bywyd cynnar yn dylanwadu ar broffil ymennydd ac ymddygiad model llygoden ar gyfer sgitsoffrenia, oruchwyliwyd gan Yr Athro Anthony Isles
 • Clystyru seiliedig ar ddelweddau integreiddiol ar gyfer haenu clefyd cadarn mewn anhwylderau seiciatrig, oruchwyliwyd gan Dr Carolyn McNabb
 • Rôl ar gyfer amgylchedd cilfach cortigol yn aeddfediad a rhaniad rhyngniwronau, oruchwyliwyd gan Yr Athro Meng Li
 • Dulliau dadansoddi data newydd ar gyfer gwella dadansoddiadau genom cyfan o sgitsoffrenia a galluogi adnabod targed cyffuriau, oruchwyliwyd gan Dr Antonio Pardiñas
 • Ffenoteipiau osgiliadol seicosis a risg seicosis yn deillio o MEG, oruchwyliwyd gan Professor Krishna Singh
 • Proffiliau imiwn a metabolomig Amrywiolyn Rhif Copi a gysylltir â risg uchel o gyflyrau seiciatrig a chardiometabolig, oruchwyliwyd gan Yr Athro Marianne van den Bree

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob ymholiad cyffredinol at:

Julie Cleaver

Julie Cleaver

Administrative Officer, Neurosciences & Mental Health Research Institute

Email
cleaverj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8341