Ewch i’r prif gynnwys

Yr Athro Simon Ward

Yr Athro Simon Ward
Yr Athro Simon Ward

Yr Athro Simon Ward wyf i, ac rwyf i'n Athro Sêr Cymru ym maes Darganfod Cyffuriau Trosiadol, ac yn Gyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunais â'r Brifysgol yn 2017 i sefydlu'r Sefydliad, gan adeiladu ar waith oedd yn cael ei wneud yn flaenorol ym Mhrifysgol Sussex.

Beth mae darganfod meddyginiaethau'n ei olygu i chi?

Mae darganfod meddyginiaethau'n derm eang a ddefnyddir i ddisgrifio creu therapïau newydd, boed hynny'n cynnwys creu cyffur newydd sbon neu ail-bwrpasu meddyginiaethau presennol a'u cymhwyso i lwybrau triniaeth newydd.

Mewn amgylchedd academaidd, mae gweithio ym maes darganfod cyffuriau'n cynnig cyfle i mi gael effaith wirioneddol ar fywydau pobl. Rydym ni'n canolbwyntio ar glefydau nad oes ganddynt y gwerth masnachol mwyaf o reidrwydd, ond sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl sy'n derbyn triniaeth am broblemau iechyd fel canser ac iechyd meddwl.

Mae'r maes yn amlddisgyblaethol ei natur, gan dynnu gwyddonwyr o amrywiol gefndiroedd at ei gilydd, i gyflawni nodau anhygoel o heriol.

Pam fod gennych chi ddiddordeb mewn darganfod cyffuriau fel ymchwilydd?

Ceir meysydd enfawr o angen meddygol, fel niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl, sydd angen therapïau newydd i wella canlyniadau cleifion. Mae felly'n fraint enfawr gallu defnyddio'r swydd hon i barhau â'r frwydr bwysig i wella bywydau pobl â chyflyrau niwrolegol a chlefydau iechyd meddwl.

Trwy fy ymchwil byddwn i hefyd am i'r gwaith hwn gyfrannu at yr economi leol a rhanbarthol, trwy greu cwmnïau newydd a denu buddsoddiad i'r rhanbarth.

A allwch chi sôn ychydig am eich ymchwil ar hyn o bryd?

Mae fy ngwaith presennol yn canolbwyntio ar bortffolio cyffrous o brosiectau niwrowyddoniaeth, gyda phob un wedi derbyn buddsoddiad allanol mawr, i dargedu amrywiol glefydau. Mae'r prosiectau hyn yn cynnwys ymchwilio i ddysgu a chofio mewn pobl â sgitsoffrenia a chlefyd Huntington, gwella'r genhedlaeth nesaf o gyffuriau gor-bryder nad ydynt yn llonyddu, ac ymchwilio i'r ffurf fwyaf cyffredin a etifeddir o anhwylderau sbectrwm awtistig a elwir yn Fragile X.

Rydym ni hefyd yn adeiladu ar ddatblygiadau cyffrous ym Mhrifysgol Caerdydd a'r tu hwnt i ddod â'r gwaith hwn o'r labordy i erchwyn y gwely a gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i driniaethau yn y clinig i gleifion sy'n wynebu clefydau iechyd meddwl a'r system nerfol ganolog, yn ogystal â chanser.

Beth mae eich swydd yn ei gynnwys heddiw?

Y bore 'ma, bues i'n cwblhau adolygiad grant ar gyfer panel Cyllido trosiadol yr MRC, sy'n rhan allweddol o fy ngwaith, gan ei bod yn bwysig bod yn weithredol yn y gymuned.

Y prynhawn 'ma, bues i'n dadansoddi data o un o'n prosiectau cam hwyr, sy'n ceisio canfod moleciwl cyffur posibl i'w symud ymlaen i dreialon clinigol.

Sut mae gweithio yn y Sefydliad hwn yn eich helpu fel ymchwilydd?

Mae'r sefydliad yn gartref i grŵp gwych ac ysbrydoledig o ymchwilwyr, sy'n dod ag amrywiaeth eang o gefndiroedd ac arbenigedd at ein nod cyffredin - sef dod o hyd i feddyginiaethau newydd.

Mae cydweithio fel tîm yn sbardun anhygoel i mi lwyddo, ac mae'n fraint cael datblygu'r sefydliad hwn ym Mhrifysgol Caerdydd a gweithio gyda gwyddonwyr mor wych.