Ewch i’r prif gynnwys

Cwnsela myfyrwyr

Dysgwch fwy am y lleoliadau Profiad Gwaith Cwnselwyr Cyswllt Gwirfoddol hyn ar gyfer cwnselwyr sy’n hyfforddi.

Bydd y rhaglen recriwtio ar gyfer 2018-19 yn cael ei lansio ym mis Mawrth 2018.

Bob blwyddyn rydym yn derbyn nifer fawr o leoliadau profiad gwaith cwnsela o ansawdd uchel ar gyfer cwnselwyr mewn hyfforddiant. Mae’r lleoliadau wedi eu dylunio er mwyn rhoi cyfle i chi ymgymryd â gwaith di-dâl gyda’r Brifysgol.

Beth ydym yn ei gynnig

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig lleoliad a all bara hyd at, ond dim mwy na 3 mlynedd, a fydd yn cael ei adolygu’n aml. Byddwch yn dilyn rhaglen strwythuredig a fydd yn eich cefnogi chi wrth ddatblygu amrywiaeth o sgiliau cwnsela a chyflogadwyedd a phrofiad. Byddwch fel arfer yn gweld 3 o gleientiaid, ac yn gweithio 4 awr naill ai un bore neu un prynhawn yr wythnos.

Mae ein lleoliadau yn pwysleisio profiad dysgu sy’n adlewyrchu amrywiaeth eang o weithgareddau a dyletswyddau sydd i’w weld yn amgylcheddau byd gwaith, gan gynnwys:

  • Y cyfle i gyfrannu mewn amgylchedd cwnsela, iechyd a lles proffesiynol
  • Amgylchedd gwaith arloesol a modern
  • Profiad amrywiol i ehangu eich sgiliau cyflogadwyedd
  • Cefnogaeth broffesiynol, helaeth drwy gydol cyfnod y lleoliad
  • Goruchwyliaeth fewnol bob pythefnos (a ddarparir yn rhad ac am ddim) gyda chwnselydd achrededig BACP, yn unol ag awgrymiadau BACP.
  • Ymrwymiad i gefnogi eich datblygiad fel cwnselwydd medrus gyda chyfleoedd CPD a hyfforddiant yn Model Caerdydd a dulliau lles.

Os ydych yn fyfyriwr neu staff cyfredol Prifysgol Caerdydd, oherwydd materion posibl yn ymwneud â ffiniau, ac yn unol â Fframwaith Moesegol BACP, nid ydych yn gymwys i wneud cais. Fodd bynnag, mae myfyrwyr sydd yn cwblhau Tystysgrif Ôl-raddedig Prifysgol Caerdydd mewn Therapïau Gwybyddol Ymddygiadol yn gymwys i wneud cais.

Y Rhaglen Lleoliad Profiad Gwaith

Mae’r gwasanaeth Cwnsela Myfyrwyr a Lles yn canolbwyntio o amgylch ‘Model Caerdydd’, gan ddarparu therapi sy’n ffocysu ar ddatrysiadau a chryno i fyfyrwyr sy’n cyflwyno amrywiaeth eang o faterion fel sgiliau astudio, gorbryder, cam-drin a hunan-niweidio.

Gyda chynnydd rhyngwladoli, mae myfyrwyr sy’n holi am gymorth yn dod o gefndiroedd a tharddiad ethnig amrywiol ac mae’r gwasanaeth yn weithredol yn ei ymateb i faterion ynghylch Amrywiaeth.

Blwyddyn un: Byddwch yn cael cymorth wrth ddatblygu eich sgiliau cwnsela craidd, symud ymlaen i ennill profiad a chymwyseddau mewn therapi cryno yn yr ail flwyddyn.

Blwyddyn dau: Fel mae’r lleoliad profiad gwaith yn mynd yn ei flaen, byddwch yn cael eich hyfforddi a chael cynnig i weithio gyda Model Caerdydd a gallu cynnig apwyntiadau ymgynghoriad therapiwtig o awr a hanner

Blwyddyn tri: Bydd eich sgiliau cyflogadwyedd a gweithio yn cael ei gynyddu ymhellach gyda chyfle i ddysgu a defnyddio hyfrydedd allweddol yn gweithio o fewn model Lles o gymorth cleientiaid.

Yn ychwanegol, byddwch yn cael cefnogaeth i ddatblygu eich cyflogadwyedd, drwy gydol y lleoliad i ddatblygu, cynhyrchu a hwyluso gweithdy addysg-seico ochr yn ochr â’r tîm lles.

Cymhwysedd

Bydd Lleoliadau Profiad Gwaith fel arfer yn y flwyddyn diploma o hyfforddiant cwnsela.

Rydym ond yn derbyn ceisiadau gan fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau wedi’u  hachredu gan:

  • Cymdeithas Cwnsela a Ffisiotherapi  Prydain (BACP)
  • Cymdeithas Seicotherapïau Ymddygiadol a Gwybyddol Prydain (BABCP)

Os ydych yn ansicr os yw eich cwrs wedi ei achredu gan naill un o’r sefydliadau, gwiriwch gyda’ch sefydliad hyfforddi neu gwiriwch gyda’r BACP neu BABCP drwy ddewis y linc i’w gwefannau.

Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fod ar gael i fynychu dau ddiwrnod rhaglen gynefino ddeuddydd ar 12 a 13 Medi 2019.

Mae lleoedd yn cael eu cynnig yn amodol, wrth aros am wiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd llwyddiannus a derbyn geirdaon.

Sut i wneud cais

Llenwch ein ffurflen gais ar-lein. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cais yw 4 Gorffennaf 2019 ac ni chaiff ceisiadau eu prosesu tan ar ôl y dyddiad cau.

Byddwn yn cydnabod eich cais ac yna'n cysylltu â chi eto ym mis Gorffennaf i roi gwybod ichi os ydych wedi cael eich rhoi ar y rhestr fer i gael cyfweliad. Cynhelir cyfweliadau ar 18 a 19 Gorffennaf 2019.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch neges e-bost at Sarah Worley-James, Cydlynydd Lleoliadau neu Lesley Copp, Gweinyddwr Lleoliad.