Ewch i’r prif gynnwys

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae’r Ysgol wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a dathlu amrywiaeth.

Rydym yn cyflawni hyn drwy feithrin amgylchedd cynhwysol a chefnogol ar gyfer myfyrwyr a staff beth bynnag yw eu rhyw, anabledd, tarddiad ethnig, crefydd neu gred, cyfeiriadedd rhywiol, statws priodasol, oedran, neu genedligrwydd, a thrwy hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein holl arferion a gweithgareddau.

Rydym yn gymuned fywiog ac amrywiol, gyda myfyrwyr a staff o nifer o wledydd a chefndiroedd ethnig. Mae arweinyddiaeth yr ysgol yn adlewyrchu'r amrywiaeth hwn. Mae hil, crefydd, anabledd, rhyw a rhywioldeb oll yn elfennau craidd o'r hyn a addysgwn ac yn feysydd ymchwil gweithredol ar gyfer sawl aelod o'n staff.

Yn rhan o'n hymrwymiad at gydraddoldeb ac amrywiaeth, ac i hybu ein hymdrechion, yn enwedig ym maes cydraddoldeb rhwng dynion a menywod, gwnaethom gais am ddyfarniad Athena SWAN yn mis Tachwedd 2018.

Athena SWAN

Sefydlwyd Siarter Athena SWAN Charter wyn 2005 i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau rhwng y rhywiau, yn enwedig tangynrychiolaeth menywod yn y gwyddorau. Ers hynny, fe’i hymestynnwyd i gwmpasu’r celfyddydau, y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol yn ogystal. Mae Prifysgol Caerdydd wedi dal dyfarniad efydd sefydliadol ers 2009. Roedd yr Ysgol yn falch iawn o gael ei gwobr Efydd ei hun ym mis Ebrill 2019.

Am faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth, cysylltwch ag Arweinydd Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yr Ysgol, Dr Emily Cock.

Dr Emily Cock

Dr Emily Cock

Senior Lecturer in Early Modern History, Equality, Diversity and Inclusion Lead

Email
cocke@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6104