Ewch i’r prif gynnwys

Eich tystysgrif gradd

Diweddarwyd: 25/07/2022 17:01

Bydd eich tystysgrif yn cael ei hanfon atoch drwy'r post.

Bydd graddedigion cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig ac addysgir yn derbyn:

  • ebost gan y Gofrestra, yn cadarnhau dyddiad eich dyfarniad gradd, a'r cyfeiriad y bydd eich tystysgrif yn cael eu hanfon iddo
  • ebost arall â gwybodaeth am sut i fewngofnodi i'r wefan porth Cadarnhau lle fyddwch yn gallu cael mynediad at eich tystysgrif electronig ac Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.

Os oes angen gwneud newidiadau i'ch cyfeiriad, rhowch wybod y Gofrestra mor fuan â phosib, i wneud yn siŵr bod eich dogfennau'n eich cyrraedd yn ddiogel.

Byddwch yn cael eich tystysgrif wyth wythnos ar ôl ddyddiad y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â derbyn eich tystysgrif, cysylltwch â Thîm y Gofrestrfa. Bydd eich Ysgol yn gallu rhoi gwybod pa Bwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd y mae disgwyl i chi gael eich cyflwyno iddo.

Peidiwch â rhannu eich tystysgrif gradd ar-lein

Gallai twyll graddau effeithio ar unrhyw un, ac ar ôl buddsoddi amser ac arian yn ennill gradd, ni ddylech gymryd unrhyw risg drwy rannu lluniau sy’n cynnwys eich tystysgrif. Trwy rannu’r lluniau hyn ar-lein gallech fod yn rhoi eich hun yn nwylo’r twyllwyr sy’n gallu:

  • defnyddio’r wybodaeth i esgus mai chi ydynt ac elwa trwy ddefnyddio eich enw yn anghyfreithlon, er budd ariannol, neu i gael credyd
  • creu graddau ffug trwy gopïo logos, arwyddluniau, hologramau a stampiau prifysgolion/sefydliadau a’u gwerthu ymlaen.

Mae tystysgrifau gradd yn werthfawr a dylid gwarchod gwybodaeth bersonol megis eich enw llawn, cyfeiriad, rhif ffôn, rhif adnabod myfyrwyr ac unrhyw lofnodion – byddwch yn ofalus!

Rhannwch eich dogfennau’n ddiogel

Pan fydd eich dogfennau ar gael, anfonir ebost atoch yn eich gwahodd i gofrestru ar gyfer cyfrif Gwirio. Bydd hyn yn rhoi mynediad ar-lein i chi at Dystysgrif Gradd a dogfennau Cofnod Cyrhaeddiad Academaidd Uwch drwy borth gwe Dilysu'r Brifysgol lle y byddwch yn gallu gweld a rhannu eich dogfennau’n ddiogel.

Y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd

Rhaid i Bwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd y Brifysgol ymgynghori ar yr holl ddyfarniadau a gaiff eu hargymell gan Fwrdd Arholi, cyn gallu cyflwyno tystysgrifau a Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch.  Mae’r pwyllgor yn cwrdd sawl gwaith y flwyddyn.

Os oes gennych unrhyw ddyled addysgol heb ei thalu, sy'n fwy na £30, ni chewch eich cynnwys ar y rhestrau cyflwyno ar gyfer y Pwyllgor Dyfarniadau a Chynnydd nes i chi ad-dalu'r ddyled.

Mae enghreifftiau o ddyled addysgol yn cynnwys:

  • ffioedd dysgu
  • cosbau Llyfrgell
  • ffioedd ailgyflwyno
  • ffioedd ailgofrestru
  • sefyll arholiadau y tu allan i Gaerdydd
  • teithiau maes.

Gweithrediadau'r Gofrestra