Ewch i’r prif gynnwys

Prifysgol Technoleg Dalian

Dalian University of Technology
Dalian University of Technology

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol Technoleg Dalian yn cefnogi cyd-raglenni academaidd a chyfnewid staff a myfyrwyr.

Ar 15 Medi 2022, yn y flwyddyn a oedd yn nodi 50 mlynedd o gysylltiadau diplomyddol rhwng Tsieina a’r DU, ymrwymodd Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Technoleg Dalian yn Tsieina i Gytundeb Partneriaeth Rhyngwladol â Blaenoriaeth.

Mae'r Cytundeb hwn yn adeiladu ar bartneriaeth 35 mlynedd gyda Phrifysgol Technoleg Dalian, a gafodd ei ffurfioli am y tro cyntaf yn 2018 drwy Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth.

O ganlyniad i’r synergeddau agos rhwng ein dau sefydliad, mae cytundebau trosglwyddo myfyrwyr a chydweithrediad ymchwil helaeth wedi dilyn y Memorandwm Cytundeb cychwynnol; cydweithio sydd bellach ar draws pob un o dri Choleg Prifysgol Caerdydd.

Trwy’r Bartneriaeth, mae cronfa gydweithredu bwrpasol wedi’i sefydlu, a gynlluniwyd i gefnogi staff i ymgysylltu’n fwy gweithredol â chydweithwyr ym Mhrifysgol Technoleg Dalian ar draws meysydd cyffredin o ymchwil, addysgu ac addysg.

Mae'r meysydd addysg cychwynnol a ffocws ymchwil ar gyfer y bartneriaeth wedi'u rhestru isod, er bod cydweithredu ym mhob maes yn cael ei annog yn gryf:

  • cemeg a Pheirianneg Gemegol
  • peirianneg (Amgylchedd Adeiledig, Peirianneg Arfordirol a Pheirianneg Electronig)
  • gwyddor a Systemau Data
  • deallusrwydd Artiffisial
  • logisteg Deallus
  • mathemateg Ariannol
  • gwyddorau'r Ymennydd

Bydd myfyrwyr ar y ddwy ochr yn elwa o’r bartneriaeth hon. Bydd y bartneriaeth hefyd yn ein galluogi i wneud mwy o ymchwil ar y cyd ac yn rhoi cyfleoedd i staff ein gwasanaethau academaidd a phroffesiynol gydweithio.

Prifysgol Technoleg Dalian

Sefydlwyd Prifysgol Technoleg Dalian ym 1949. Mae'n brifysgol allweddol genedlaethol a weinyddir yn uniongyrchol gan Weinyddiaeth Addysg Tsieina ac a noddir gan Brosiectau 211 a 985. Ym mis Medi 2017, ar ôl cael ei chymeradwyo gan y Cyngor Gwladol, dewiswyd Prifysgol Technoleg Dalian i'r Fenter “Dosbarth o’r Radd Flaenaf Dwbl” (Double First-Class), o dan Gategori A. Mae gan Brifysgol Technoleg Dalian dair disgyblaeth o’r Radd Flaenaf Dwbl: Mecaneg, Peirianneg Fecanyddol a Pheirianneg Gemegol.

Mae Prifysgol Technoleg Dalian wedi ffurfio system amlddisgyblaethol sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth a pheirianneg ac yn cydlynu disgyblaethau economeg, rheolaeth, y dyniaethau, y gyfraith, athroniaeth a'r celfyddydau.  Mae ganddi dros 46,000 o fyfyrwyr llawn amser a dros 4,000 o aelodau cyfadran.

Yn debyg i Brifysgol Caerdydd, mae Prifysgol Technoleg Dalian wedi sefydlu llawer o Sefydliadau Ymchwil rhyngddisgyblaethol. Mae gan nifer o'r rhain synergeddau â Sefydliadau Ymchwil Prifysgol Caerdydd a'n meysydd ymchwil strategol cryf, gan gynnwys:

Cronfa Cydweithredu Prifysgol Technoleg Dalian

Mae'r gronfa hon wedi'i sefydlu i gefnogi datblygiad y Bartneriaeth â Blaenoriaeth rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Technoleg Dalian.

Bydd yn helpu staff i wneud ymchwil ar y cyd. Bydd hefyd yn galluogi staff yn y gwasanaethau addysgu a/neu broffesiynol i ddatblygu prosiectau sy’n sicrhau canlyniadau clir a llwybr i ddatblygu a chynnal y cydweithredu sy’n digwydd.

Rhagor o wybodaeth am y gronfa gydweithredu, a sut i wneud cais.

Cysylltu â ni

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â'r Bartneriaeth â Blaenoriaeth gyda Phrifysgol Technoleg Dalian neu gyfle ariannu, cysylltwch â:

Rheolwr Ymgysylltu Partneriaethau Rhyngwladol

Sophie Lewis