Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni PhD

Wneud cais nawr

Gwnewch gais erbyn: 12 canol dydd ar 6 Medi 2022
Goruchwylwyr: Dr Joanna MartinDr Kate Langley, and Yr Athro Anita Thapar

Ariennir yr ysgoloriaeth yn hael gan yr Ysgol Meddygaeth ac mae'n agored i holl fyfyrwyr y DU heb gyfyngiadau pellach.

Bydd yr ysgoloriaeth yn dechrau ym mis Ionawr 2023 ac yn talu ffioedd dysgu llawn y DU a'r tâl doethurol sy'n cyfateb i Isafswm Cenedlaethol Ymchwil ac Arloesi'r DU (UKRI) (2022/3 - £16,062).

Disgrifiad o'r prosiect:
Mae anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd (ADHD) yn anhwylder niwroddatblygiadol cyffredin sy'n amharu'n fawr ac sy'n gysylltiedig â chanlyniadau cymdeithasol, addysgol ac iechyd andwyol gydol oes. Mae diagnosis o ADHD yn aml yn cael ei ohirio a gall hyd yn oed gael ei golli'n gyfan gwbl mewn llawer o fenywod.

Nod y prosiect PhD hwn yw cynyddu gwybodaeth am ADHD mewn menywod, gan gynnwys rhesymau posibl dros oedi cyn cael diagnosis. Y nodau penodol yw:

1. Nodi ffactorau digolledu posibl a strategaethau ymdopi negyddol sy'n gysylltiedig ag oedi cyn cael diagnosis ADHD, yn enwedig mewn menywod.

2. Pennu effaith amseru diagnosis ADHD ar namau mewn gweithrediad cymdeithasol ac addysgol.

3. Profi'r cysylltiad rhwng risgiau genetig niwroddatblygiadol cyffredin a phrin a'r defnydd o strategaethau ymdopi a ffactorau amddiffynnol mewn unigolion sydd ag ADHD a hebddynt.

Gwneud cais ar-lein.

Prosiectau PhD niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl

Bydd ceisiadau i MRC DTP BioMed2 GW4 yn cael eu derbyn trwy'r ffurflen ar-lein hon tan 5yp ddydd Mercher, 2 Tachwedd 2022. Am arweiniad ar feini prawf y cais a'r llinell amser penderfynu, gweler y wybodaeth yma.

Am ddisgrifiadau prosiect llawn, gan gynnwys manylion cyswllt i'r prif oruchwyliwr, cliciwch ar y ddolen lawrlwytho ar deitl y prosiect.

Er gwaethaf y dybiaeth fod alelau risg cyffredin ar gyfer sgitsoffrenia yn sbarduno newidiadau i'r ymennydd sy'n esbonio symptomau clinigol, nid yw'r gymdeithas hon wedi cael ei dangos yn glir. Mae'r diffyg penodoldeb mewn dulliau genomig a'r defnydd o ffenoteipiau'r ymennydd is-optimaidd wedi llesteirio cynnydd. Nod y prosiect hwn yw gweithredu dulliau delweddu a dadansoddol arloesol i fynd i'r afael â'r conundrum hwn, a allai arwain at well diagnosis a thargedau newydd ar gyfer datblygu triniaethau.

Prif Oruchwyliwr: Dr Xavier Caseras

Mewn llygod a bodau dynol colli-swyddogaeth y steroid sulfatase (STS) mae ensym yn arwain atattention ond gwell ataliad ymateb modur; ein nod yw deall y niwrofioleg sy'n sail i'r datgysylltu hwn gan ddefnyddio model llygoden newydd. Bydd y project yn datblygu sgiliau ymchwil niwrowyddoniaeth ymddygiadol, bydd ganddynt berthnasedd clinigol uniongyrchol i ichthyosis sy'n gysylltiedig â X (diffyg STS), a bydd yn cyfeirio mecanweithiau sy'n gysylltiedig ag is-deipiau Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd.

Prif Oruchwyliwr: Dr William Davies

Mae nifer o astudiaethau cymdeithas ar draws y genom (GWAS) yn dangos elfen niwrolidiol gref, ond sydd wedi'i deall yn wael i'r rhan fwyaf o glefydau niwrolegol. Bydd y prosiect hwn yn trosoli data GWAS o'r fath o sawl cyflwr niwrolegol a llidiol i bennu'r berthynas rhwng genynnau'r system imiwnedd a phatholegau niwrolegol gwaelodol ac yn ogystal â deall dylanwad genetig newidiadau llidiol sy'n ddibynnol ar heneiddio.

Prif Oruchwyliwr: Yr Athro Valentina Escott-Price

Credir bod diffygion yn mecanweithiau moleciwlaidd y cof yn ganolog i'r patholeg seiciatrig sy'n gysylltiedig â sgitsoffrenia. Mae dulliau newydd bellach yn caniatáu inni archwilio'n ddyfnach i ddeinameg foleciwlaidd y cof a mireinio ein dealltwriaeth o'r effeithiau o sgitsoffrenia. Nod y prosiect rhyngddisgyblaethol hwn yw proffilio mynegiant genynnau niwronol sy'n ofynnol ar gyfer adalw cof a difodiant, a phenderfynu ar lwybrau moleciwlaidd perthnasedd i sgitsoffrenia.

Prif Oruchwyliwr: Yr Athro Jeremy Hall

Mae amrywiadau cyffredin a phrin yn y genyn sy'n amgodio'r ffactor trawsgrifio niwronol Sp4 wedi'u cysylltu â sgitsoffrenia. Mae'r prosiect hwn yn archwilio sut mae'r amrywiolion hynny'n newid gallu Sp4 i reoleiddio gweithgaredd y genom. Bydd y myfyriwr yn ennill ystod o soffistigedig mewn bioleg vivo, bioleg foleciwlaidd, a thechnegau biowybodeg ac yn cymhwyso'r rhain er mwyn datod y bioleg sy'n cysylltu Sp4 â swyddogaeth yr ymennydd, ac yn nodi'r hyn sy'n mynd o'i le mewn sgitsoffrenia.

Goruchwyliwr Arweiniol: Yr Athro Anthony Isles

Mae pobl ag anhwylder deubegynol (BD) yn profi penodau datgysylltu o hwyliau uchel ac isel, ond sut y gallai hwyliau amrywio rhwng penodau ddarparu mewnwelediadau allweddol i'r cyflwr. Bydd y prosiect hwn yn defnyddio data monitro hwyliau digidol hirdymor o'r sampl fwyaf o bobl sydd â BD yn y byd. Bydd y myfyriwr yn dysgu dulliau ystadegol blaengar i brofi os yw mesurau deinamig o hwyliau'n gysylltiedig â chanlyniadau clinigol a ffactorau risg genetig mewn pobl â BD.

Prif Oruchwyliwr: Dr Katie Lewis

Mae anniddigrwydd plentyndod difrifol yn symptom cyffredin ar draws llawer o anhwylderau iechyd meddwl ac yn rheswm cyffredin dros gyfeirio'r gwasanaeth iechyd meddwl. Mae'n ansicr os yw anniddigrwydd yn broblem ymddygiadol, niwroddatblygiadol neu hwyliau. Bydd y PhD hwn yn defnyddio carfannau hydredol, poblogaeth i archwilio anniddigrwydd ar draws datblygiad a phrofi'r rhagdybiaeth bod gwahanol fathau o anniddigrwydd, wedi'u gwahaniaethu gan gwrs datblygiadol, aetioleg genetig ac amgylcheddol.

Prif Oruchwyliwr: Dr Lucy Riglin

Mae clefyd Alzheimer (AD) yn gysylltiedig â mwy o straen ocsideiddio a chamweithrediad mitocondriaidd yn yr ymennydd. Mae'r system Redox sy'n helpu niwronau dadwenwyno yn gostwng mewn cleifion AD ac yn debygol o gyfrannu at symptomau a niwroddirywioldeb. Bydd y myfyriwr PhD yn trin a thrafod Redox a mitochondrial rheoleiddio genynnau yn Drosophila a modelau niwron iPSC o AD i ddod o hyd i dargedau therapiwtig posibl newydd.

Prif Oruchwyliwr: Dr Gaynor Ann Smith

Bydd cyfran fawr o bobl sydd â 22q11.2DS, syndrom lle mae segment o DNA a genynnau cysylltiedig ar goll o gromosom 22, yn mynd yn sâl gyda rhyw fath o anhwylder seiciatrig. Rydym yn amau bod y risg uwch hwn ar gyfer seicopatholeg yn ganlyniad i annormaleddau ym metaboledd yr ymennydd microRNAs. Byddwn yn profi'r syniad hwn gan ddefnyddio niwronau dynol sy'n deillio o gleifion mewn partneriaeth â Takeda a fydd yn darparu cefnogaeth a secondiad hyfforddi yn y cwmni yn Tokyo, Japan.

Prif Oruchwyliwr: Yr Athro Lawrence Wilkinson

Ymgeisiwch nawr

Am wybodaeth ar sut i wneud cais ewch i GW4 Biomed.

Cysylltwch â ni

Ar gyfer unrhyw gwestiynau sy'n ymwneud â'n rhaglenni ymchwil PhD, cysylltwch â:

Psychiatric Medicine PhDs