Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth

Mae'r Brifysgol yn cadw llygad ar y sefyllfa o ran Coronafeirws (COVID-19). Sicrhau diogelwch a lles ein cydweithwyr, staff a’n myfyrwyr yw ein blaenoriaeth.

Rydym yn gweithio o bell ond yn dal i roi cymorth i'n partneriaid, i gefnogi'ch anghenion yn ystod y cyfnod heriol hwn. Rydym yn cydnabod na fydd pob busnes yn gallu gwneud hyn.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn ystod pandemig y coronafeirws

Cyfleoedd Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (PTG) Newydd

Mae Innovate UK ac arianwyr yn dal i gael ceisiadau am brosiectau newydd, gyda'r dyddiadau cystadlu ar agor yn ôl yr arfer.

Cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer busnesau bach a chanolig Cymru

Gyda'r amgylchedd economaidd anodd presennol, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddant yn cyfrannu 75% tuag at gyfanswm costau prosiectau KTP sy'n cwrdd â'r meini prawf cymhwysedd ac yn cael eu cymeradwyo ar gyfer cymryd rhan yn y rhaglen KTP, tan ddiwedd Chwefror 2022.

Am ragor o wybodaethewch i'n tudalen Cyllid a chostau.

Rheoloaeth KTPS

Ochr yn ochr â'r KTP safonol mae'r mKTP, a ddyluniwyd i chwistrellu arbenigedd rheoli sylweddol sy'n ehangu gallu busnes, yn cynyddu cynhyrchiant a hyblygrwydd ac yn galluogi newid a thwf parhaus.

Beth yw Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) yn bartneriaeth dair ffordd rhwng eich sefydliad, myfyriwr graddedig a Phrifysgol Caerdydd. Wedi ei ariannu'n rhannol gan y llywodraeth, mae’r cynllun yn rhoi sgiliau academaidd a arbenigedd i fusnesau sy’n dymuno arloesi, ehangu neu wella eu perfformiad.

Mae’r bartneriaeth yn cynnwys mwy nag un person cymwys (cydymaith) i hwyluso trosglwyddo sgiliau ac arbenigedd. Maent yn gweithio o fewn eich sefydliad ar brosiect sy'n ganolog i’ch anghenion ac yn cael eu goruchwylio gan bersonél y cwmni ac uwch-academydd.

Mae KTP yn cael ei ariannu'n rhannol gan grant. Bydd angen i chi gyfrannu at gyflog y Cydymaith a fydd yn gweithio gyda'ch busnes, ynghyd â chost goruchwyliwr a fydd yn goruchwylio'r cynllun.

Mae'r swm y bydd angen i chi ei gyfrannu yn dibynnu ar raddfa a hyd y prosiect. Bydd hefyd yn dibynnu ar faint eich cwmni. Yn nodweddiadol:

  • mae busnesau bach a chanolig yn cyfrannu tua £ 30,000 y flwyddyn, tua thraean o gostau'r prosiect
  • mae busnesau mawr yn cyfrannu tua £ 45,000 y flwyddyn, neu hanner costau'r prosiect

Beth yw’r manteision i fy nghwmni?

Mae Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth yn ddewis amgen yn hytrach na threfnu ymgynghoriaeth neu leoliad myfyrwyr, sy'n arwain at amrywiaeth eang o fanteision gan gynnwys:

  • cynnydd proffidioldeb
  • cynnydd perfformiad
  • mantais cystadleuol
  • gwella proses
  • lleihau costau

Mae gennym nifer helaeth o brosiectau KTPs llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau.

Rydym wedi derbyn cefnogaeth wych gan y Brifysgol, yn ehangu ein gwybodaeth drwy gydol y datblygiad o’r maes ymchwil ond hefyd yn ymarferol, yn ymgorffori gallu i ni barhau i gynhyrchu cynnyrch arloesol ac aros yn arweinydd y farchnad DU. Mae gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd wedi ein galluogi i fod yn rhan annatod o ymchwil arloesol.

Guy Braverman Cyfarwyddwr a Chyd-Sylfaenydd GAMA Healthcare

Sut ydyw i’n cymryd rhan?

Os oes gennych ddiddordeb mewn archwilio Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, yna cysylltwch â ni.