Ewch i’r prif gynnwys

KESS 2

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth, (KESS 2) yn cefnogi cymwysterau doethurol, MPhil a graddau meistr ymchwil ym mhob prifysgol Cymru ac yn cael eu noddi gan bartneriaid allanol yng Nghymru.

Mae KESS 2 yn fenter sgiliau lefel uwch dros Gymru gyfan, dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru.

Meini prawf allweddol

 • Rhaid datblygu prosiectau ymchwil ar y cyd gyda phartner allanol sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac sy'n gallu dangos budd i'r rhanbarth hwnnw.
 • Rhaid i brosiectau fod yn gysylltiedig â sectorau economaidd sy'n cael eu blaenoriaethu gan Lywodraeth Cymru:
  • TGCh a'r economi ddigidol
  • carbon isel, egni a'r amgylchedd
  • gwyddorau bywyd ac iechyd
  • uwch beirianneg fecanyddol a deunyddiau
 • Os byddwch yn derbyn ysgoloriaethau KESS2 mae'n rhaid ichi gael cyfeiriad gartref neu waith mewn ardal berthnasol yng Nghymru (Gorllewin neu Dwyrain) pan fyddwch yn gwneud cais a chofrestru.
Female scientist in laboratory

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr

Rhagor o wybodaeth am y KESS2 presennol sy’n cynnig gwobrau PhD, MRes a MPhil a ariannir yn llawn i fyfyrwyr cymwys.

Ar gyfer partneriaid a goruchwylwyr

Sut gall eich busnes fanteisio o KESS II, gan gynnwys cymhwysedd a sut i wneud cais.

Sut i ymgeisio

Gwahoddir ceisiadau am brosiectiau PhD o dan Raglen KESS2 Dwyrain. Mae'r cais yn cael ei agor i brosiectau gyda busnesau bach a chanolig a phartneriaid mawr yn y sector preifat yn unig. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5 Gorffennaf 2019.

Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer MPhil a MRes Gorllewin a Dwyrain ar unrhyw bryd. Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i gynigion MRes a MPhil gyda chwmnïau meicro, BBaChau, sefydliadau elusennol a phartneriaid sector mawr.

Mae'n rhaid i oruchwylwyr academaidd gysylltu gyda'u swyddfeydd Ymchwil/ Ymchwil Ôl-raddedig eu Hysgol wrth baratoi ceisiadau - dylid cyflwyno ceisiadau drwy swyddfa'r Ysgol Academaidd i'r Academi Ddoethurol gyda chymeradwyaeth yr Ysgol.

Lawrlwythwych y ffurflen gais prosiect i wneud cais.

Bydd blaenoriaeth yn cael ei roi i bartneriaid sector preifat a phartneriaid sydd heb dderbyn cyllid KESS2 blaenorol.

Lleoedd gwag KESS2 cyfredol.

Cysylltwch â ni

Esther Meadows

Rheolwr Proseict Cyllid a Chydymffurfio

Ein harianwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.