Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn cefnogi cymwysterau doethurol, MPhil, a graddau meistr ymchwil ym mhrifysgolion Cymru, ac mae'r rhaglen wedi'i noddi gan bartneriaid allanol o Gymru.

Dyma'r cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd. Mae'r wybodaeth isod ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyfarniad Dyddiad Cau
KESS2 East PhD in Engineering: Development of advanced materials for enhanced head protection 22 Mawrth 2019
KESS2 East PhD in Medicine: Supporting fathers in the antenatal period and early childhood years 29 Mawrth 2019
KESS2 East PhD in Chemistry: Synthesis of thermochromic Spin Crossover (SCO) molecules 31 Mawrth 2019
KESS2 East PhD in Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: A microwave powered DNA extraction molecule 31 Mawrth 2019
KESS2 PhD in Engineering: Manufacturing Effects in Electrical Steels for Automotive Drives 31 Mawrth 2019
KESS2 East PhD in Dentistry: Developing novel technologies to model the effects of therapies on bacterial biofilms 1 Ebrill 2019
KESS2 East PhD in Healthcare Sciences: Evaluating the Recovery Through Activity framework used by Occupational Therapy in Mental Health Services in Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) 1 Ebrill 2019
KESS2 East PhD in Mathematics: Combining mechanical modelling with image segmentation analysis to understand breast organoid formation 7 Ebrill 2019
Ysgoloriaeth MPhil KESS2 mewn Gwyddorau Cymdeithasol: Cymdeithion Meddygaeth: parodrwydd a chefnogaeth ar gyfer y rôl 8 Ebrill 2019
KESS2 PhD mewn Meddygaeth: Defnyddio llwyfannau technolegol i wella dealltwriaeth ffenotypig mewn dystonia cynradd 1 Mai 2019
KESS2 East PhD in Medicine: Understanding the relationship between HIV pre-exposure prophylaxis, sexually transmitted infections, and antimicrobial resistance in Wales (UNREST) 1 Mai 2019
KESS2 East PhD in Biosciences: Could anti-inflammatory treatment at ACL reconstruction improve biological, functional and clinical outcomes? 1 Mai 2019
KESS2 Dwyrain PhD mewn Meddygaeth: Archwilio dull therapiwtig ar gyfer syndromau polyposis tyfiannol mewn modelau celloedd organoid 3D 1 Mai 2019
KESS2 East PhD in Healthcare Sciences: Exploring therapy services across the cancer care pathway in Aneurin Bevan University Health Board (ABUHB) to develop service delivery options 1 Mai 2019
KESS2 MPhil mewn Cyfrifiadureg a Gwybodeg: Ymwybyddiaeth a monitro symudedd personol i wella ansawdd byw gartref i’r henoed 31 Gorffennaf 2019

Mae KESS wedi fy ngalluogi i gwblhau PhD, cymryd cyrsiau ychwanegol i wella fy nghyflogadwyedd, a hefyd i ddatblygu cysylltiad â chyflogwr lleol sydd wedi rhoi cyfle i mi weithio â nhw. O ystyried trafferthion cyflogadwyedd llawer o raddedigion, roedd hwn yn gyfle hynod werthfawr.

Dr. James Evans, Prifysgol Caerdydd

Meini prawf cymhwysedd

Mae'n rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y gwobrau fod â:

  1. Chyfeiriad cartref neu waith yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd* yng Nghymru ar adeg y cais am arian ac adeg ymrestru
  2. Hawl i weithio am dâl yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ar ôl cwblhau'r ysgoloriaeth
  3. Statws myfyriwr 'cartref' neu 'UE'; a
  4. Rhaid iddynt fodloni'r meini prawf derbyn.
  5. Bydd disgwyl i ymgeiswyr ar gyfer graddau PhD ymchwil gael un neu'r ddau o'r canlynol:
    1. gradd gyntaf, fel arfer o leiaf dosbarth 2:1 neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol
    2. cymhwyster gradd meistr perthnasol neu gymhwyster cyfatebol.

Mae'n amod cymhwysedd ar gyfer cyllid KESS2 nad ydych wedi gwneud cais am, neu'n bwriadu gwneud cais am fenthyciad gradd meistr doethurol neu ymchwil. Darllenwch gymal (3) (m) o Reoliadau Addysg (Benthyciadau Gradd Ddoethurol Ôl-raddedig) (Cymru) 2018 am ragor o wybodaeth.

* Mae rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn cynnwys y 15 awdurdod lleol canlynol: Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Ceredigion, Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen. Mae rhanbarth Dwyrain Cymru yn cynnwys 7 awdurdod lleol: Caerdydd, Sir Fflint, Sir Fynwy, Casnewydd, Powys, Bro Morgannwg a Wrecsam.

Sut i wneud cais

Yn y lle cyntaf, dylai ymgeiswyr wneud ymholiadau cychwynnol drwy'r Ysgol / goruchwylydd academaidd a enwir ar gyfer pob prosiect KESS2 a ariennir. Mae'n rhaid i bob cais gael ei gyflwyno drwy broses ymgeisio Prifysgol Caerdydd ar gyfer astudio ôl-raddedig, gan nodi'r Ysgoloriaeth KESS2, maent yn dymuno cael eu hystyried ar ei gyfer.

Os penderfynir bod ymgeiswyr yn addas ar gyfer y prosiect, byddant yn cael gwahoddiad i gwblhau Cais Ysgoloriaeth Ymchwil KESS2 Saesneg sy'n asesu a ydynt yn gymwys i gael arian. Mae'n rhaid i ymgeiswyr allu dangos tystiolaeth ddogfennol ategol o'u cymhwysedd. Mae arweiniad ar y gofyniad hwn yn cael ei amlinellu ar y Ffurflen Cyfranogwr KESS2, gallwch lawrlwytho esiampl yn y ddolen uchod. Bydd ymgeiswyr addas yn derbyn y ffurflen i'w chwblhau yn dilyn y broses dewis Ysgolion. Gallwch gael rhagor o gyngor drwy gysylltu â thîm KESS2.

Cysylltiadau

Tîm KESS

Esther Meadows

Rheolwr Proseict Cyllid a Chydymffurfio

Ein harianwyr

Mae Ysgoloriaethau Sgiliau'r Economi Wybodaeth yn fenter sgiliau lefel uwch Cymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Mae'r fenter wedi'i hariannu'n rhannol gan raglen Cronfa Gymdeithasol Ewrop Llywodraeth Cymru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.