Ewch i’r prif gynnwys

Ein safonau ansawdd

Mae asesiadau ac achrediad allanol yn ffyrdd pwysig o ddilysu ein lle fel Prifysgol sy'n gweithredu i'r safonau ansawdd uchaf posibl.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd addysgu a dysgu o'r radd flaenaf i'n myfyrwyr a sicrhau bod ein staff yn teimlo ein bod yn eu gwerthfawrogi a'u cefnogi drwy gydol eu gyrfa.

Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA)

UK Quality Assured

Mae'r QAA, corff annibynnol sy'n gyfrifol am fonitro a chynghori ynghylch safonau ac ansawdd mewn addysg uwch yn y DU, wedi cadarnhau ansawdd a safonau ein darpariaeth.

Ymwelodd tîm o adolygwyr QAA â'r Brifysgol yn 2020. Cadarnhaodd y tîm adolygu fod y Brifysgol yn bodloni gofynion Safonau a Chanllawiau Ewropeaidd (ESG) Rhan 1 o ran sicrwydd ansawdd mewnol, a gofynion rheoleiddiol gwaelodlin perthnasol Fframwaith Asesu Ansawdd Cymru.

Mae hwn yn ddyfarniad cadarnhaol, sy'n golygu bod gennym drefniadau cadarn ar gyfer sicrhau safonau academaidd, rheoli ansawdd academaidd a gwella ansawdd profiadau myfyrwyr.

Darllenwch yr adroddiad Saesneg yn llawn.

Buddsoddwyr mewn pobl

Investors in People logo

Yn 2011 y Brifysgol oedd un o'r sefydliadau mwyaf yng Nghymru i ennill achrediad Buddsoddwyr mewn Pobl a'r cyntaf o'r prifysgolion yng Ngrŵp Russell sy'n rhoi'r pwyslaid mwyaf ar ymchwil i ennill y safon ar draws y sefydliad cyntaf.

Mae Buddsoddwyr mewn Pobl yn fframwaith a gydnabyddir yn genedlaethol sy'n sicrhau staff bod eu sefydliad yn awyddus i wella perfformiad a chyflawni amcanion cyffredin drwy reoli a datblygu eu pobl yn effeithiol.

Mae'n un o'r meincnodau rhagoriaeth mwyaf uchel ei barch ac mae'n adlewyrchiad o'r ymrwymiad sydd ei hangen a'r safonau y mae angen eu cyrraedd i ennill yr achrediad.

Yn dilyn ail adolygiad ym mis Mehefin 2014, llwyddodd y Brifysgol i ddal gafael ar yr achrediad ar draws y sefydliad cyfan.

Athena SWAN

Athena Swan bronze award

Mae Siarter Athena SWAN yn gynllun cydnabyddiaeth i brifysglion yn y DU i hyrwyddo cynrychiolaeth menywod mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg.

Enillwyd gwobr efydd ar draws y Brifysgol yn 2009, a daliwyd gafael ar y wobr yn 2014. Ar hyn o bryd, mae tair gwobr arian a chwe gwobr efydd wedi'u hennill gan Ysgolion Academaidd, ac mae chwech arall yn gweithio tuag at ennill y gwobrau.

Stonewall

Stonewall Logo

Rydym yn parhau i gael ein hystyried fel un o gyflogwyr gorau'r DU ar gyfer staff LGBT+. Rydym yn y 10fed safle ar restr Stonewall o 100 cyflogwr gorau 2020. Mae hyn yn cydnabod ein hymrwymiad at drin gweithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol yn gyfartal. Rydym yn gyntaf ymhlith y prifysgolion ar y rhestr ac wedi bod ers pum mlynedd. Mae Stonewall hefyd wedi ein cyndabod fel Cyflogwr Gwych ar gyfer Pobl Draws ac mae Enfys, ein Grŵp Rhwydwaith i Staff a Myfyrwyr, yn Grŵp Rhwydwaith Uchel ei Barch.

Y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle yw'r prif ddull y gall cyflogwyr yng ngwledydd Prydain ei ddefnyddio i fesur eu hymdrechion i fynd i’r afael â gwahaniaethu, ac i greu gweithleoedd cynhwysol ar gyfer gweithwyr lesbiaidd, hoyw a deurywiol.

Gwobr Adnoddau Dynol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Ymchwil

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod staff ymchwil yn cael profiad cadarnhaol. Rydym yn gwerthuso hyn drwy ddefnyddio fframweithiau cenedlaethol sy'n cefnogi ymchwilwyr.

Mae'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfaoedd Ymchwilwyr yn amlinellu saith egwyddor sy'n sail i recriwtio a chydnabyddiaeth, ac yn ategu'r Siarter a Chôd Ewropeaidd ar gyfer Ymchwilwyr, a'r Côd Ymddygiad ar gyfer Recriwtio Ymchwilwyr. Mae ein Cynllun Concordat yn amlinellu'r camau yr ydym yn eu cymryd i ymgorffori'r egwyddorion hyn.

Mae ein hachrediad Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil yn cydnabod ein bod wedi ymgorffori'r egwyddorion hyn. Mae ein hadroddiad trosolwg ar gyfer 2016 a'n Cynllun Gweithredu ar gyfer 2016-18 yn adlewyrchu ein cynnydd a'n hamcanion presennol. Darllenwch yr adroddiad a'r cynllun gweithredu

ISO 14001

ISO 14001 / BS OHSAS 18001 Logo

Mae ISO 14001 yn safon amgylchedd a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n nodi fframwaith ar gyfer system rheoli’r amgylched effeithiol.

Mae’r system yn ein galluogi i reoli'r agweddau o’n busnes sydd yn cael effaith ar yr amgylchedd – ac yn ein helpu ni i benderfynu pan cyfreithiau perthnasol mae’n rhaid i ni gydymffurfio â – fel ein bod yn cyflawni ein hymrwymiadau amgylcheddol a gwella ein perfformiad.

BS OHSAS 18001

Mae Cyfres Iechyd Galwedigaethol ac Asesiad Iechyd (OHSAS) 18001 yn Safon Brydeinig, a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n ein helpu ni i hyrwyddo amgylchedd gweithio diogel ac iach.

Mae’n amlinellu fframwaith sy’n ein galluogi i adnabod a rheoli ein peryglon iechyd a diogelwch, lleihau’r potensial am ddamweiniau, cynorthwyo gyda chydymffurfiad deddfwriaethol a rhoi hwb i’n perfformiad iechyd a diogelwch.

Cyflogwyr Cyflog Byw

Living Wage Logo

Prifysgol Caerdydd oedd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i gael ei hachredu fel cyflogwr Cyflog Byw yn 2014.

Mae cytuno i fod yn gyflogwr Cyflog Byw yn golygu bod holl weithwyr Prifysgol Caerdydd, boed yn gweithio’n uniongyrchol iddi neu’n gontractwyr a chyflenwyr allanol, yn cael y Cyflog Byw fel a gydnabyddir gan y Sefydliad Cyflog Byw.

Mae’r Cyflog Byw, a delir yn wirfoddol, yn cael ei gyfrifo yn annibynnol bob blwyddyn ac yn seiliedig ar gostau byw.