Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y wybodaeth a'r adnoddau a ddarperir drwy ein gwefan yn hygyrch i bob defnyddiwr.

Rydym yn anelu at gydymffurfio â safonau a dilyn egwyddorion cyffredinol o ran defnyddioldeb er mwyn helpu pob ymwelydd i'r wefan hon.

Mae adran ganolog gwefan Prifysgol Caerdydd yn bodloni lefel AA (2) o Fenter Hygyrchedd y We  (WAI) y World Wide Web Consortium (W3C) Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We a chyn belled ag sy'n bosibl, lefel AAA (3).

Am gymorth gydag agweddau eraill o ran defnyddio'r wefan hon, ewch i'r dudalen am newid gwelededd. 

Mae tudalennau ar wefan Prifysgol Caerdydd yn anelu at gydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd (DDA) 1995. Yn unol â'r Ddeddf hon a Deddf Anghenion Addysgol Arbennig ac Anabledd 2001 (SENDA), rydym yn anelu at sicrhau bod holl dudalennau gwe Prifysgol Caerdydd yn cydymffurfio'n rhannol gyda Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We WAI y W3C ar Lefel AA. Rydym wrthi'n gwella ein cydymffurfiaeth gyda'r canllawiau hyn.   

Mae'n bosibl nad yw rhai o'n tudalennau hŷn ni ar hyn o bryd yn cydymffurfio â'r safonau hyn. Fodd bynnag, rydym yn mynd ati i ymgysylltu â darparwyr gwybodaeth ar draws y Brifysgol i sicrhau bod holl dudalennau gwe y dyfodol yn cydymffurfio â'r canllawiau hygyrchedd. 

Rydym yn bwriadu parhau i wella hygyrchedd ein safle, felly os ydych chi'n cael trafferth cael mynediad i'r wefan neu angen cymorth pellach, neu os oes gennych awgrymiadau sut y gallwn ni wella ein hygyrchedd, cysylltwch â ni ar bob cyfrif. 

Amgylchedd Dysgu Rhithiol 

Trwy fuddsoddi yn y system 'Blackboard', mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd dysgu ar-lein rhithiol diogel a hygyrch. Mae Blackboard yn system sy'n caniatáu i diwtoriaid a myfyrwyr i rannu adnoddau dysgu, i gyfathrebu a chydweithio ac i bwyso a mesur datblygiad myfyrwyr. Mae modd i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg sy'n astudio yn y Brifysgol ymuno â'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gael mynediad i system Y Porth sy'n cyflawni'r un anghenion yn y Gymraeg. 

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i wella profiad ei holl fyfyrwyr ac aelodau staff. Rydym yn cydnabod bod sefyllfa pawb yn wahanol ac felly rydym yn ymdrechu i deilwra ein cymorth a'n darpariaeth i anghenion unigol. 

Am wybodaeth bellach am feddalwedd cynorthwyol a'r caledwedd sydd ar gael yn llyfrgelloedd ac ystafelloedd cyfrifiaduron Prifysgol Caerdydd, darllenwch y dudalen Saesneg am dechnolegau cynorthwyol. Gallwch hefyd holi wrth ddesg gwybodaeth unrhyw lyfrgell, siarad â'r cyswllt anabledd yn y llyfrgell hoffech chi ei ddefnyddio, neu gysylltu â'r Ganolfan Adnoddau Dyslecsia.