Ewch i’r prif gynnwys

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)

Mae ein partneriaeth strategol gyda'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn rhoi pwyslais cryf ar ddatblygu sgiliau, llwybrau gyrfa a chreu cyfleoedd i raddedigion sydd â manteision i'r ddau sefydliad.

Wedi'i lansio ym mis Gorffennaf 2019, mae'r bartneriaeth yn ategu nodau strategol y naill sefydliad fel y llall, yn enwedig o ran datblygu cyfleoedd i gynhyrchu incwm ymchwil, partneriaethau sydd o fudd i’r ddau sefydliad, lleoliadau gwaith i fyfyrwyr a staff, a recriwtio graddedigion. Ar ben hynny, bydd y sgiliau a’r adnoddau ar draws y Brifysgol yn ategu nodau strategol allweddol ONS o ran arloesi a chwyldroi’r defnydd o ddata er budd y cyhoedd a datblygu sgiliau ei staff.

Fel dau o'r cyflogwyr mwyaf yn y rhanbarth, rydym wedi ymrwymo i greu effaith gymdeithasol ac economaidd trwy ein partneriaeth strategol gyda'r ONS, oherwydd ymdeimlad cryf o le a chenhadaeth ddinesig.

Nodau ac amcanion

Mae ein partneriaeth yn canolbwyntio ar 5 thema strategol allweddol:

Gwyddorau Data: Cydweithio i ddatblygu rhaglen gyfannol o weithgaredd ar gyfer gwyddor data, ystadegau ac arloesedd data, dan arweiniad Prifysgol Caerdydd ac ONS, ac i Gaerdydd a De Cymru gael ei ystyried yn gartref i wyddor data a pholisi cyhoeddus.

Deallusrwydd Economaidd: cynorthwyo ONS i fynd i'r afael â'r materion allweddol yn economi'r DU a gwella gallu economaidd; gwneud defnydd effeithiol o ystadegau, arbenigedd a ffynonellau data ONS ar faterion sy'n ymwneud â mesur yr economi a chasglu a chyflwyno data economaidd ar gyfer y DU, a; cynyddu nifer yr academyddion a'r myfyrwyr sy'n defnyddio ac yn nodi ystadegau economaidd ONS.

Heneiddio'n Iach: cynorthwyo i ddod ag academyddion Caerdydd ynghyd sydd ag arbenigedd yn y maes hwn o Sefydliadau Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl a Sefydliadau Ymchwil Dementia yn ogystal â'r Gwyddorau Cymdeithasol; cyflwyno ffyrdd i alinio gweithgaredd cydweithredol gyda'r ONS ar heneiddio'n iach, mentrau a rhaglenni, gan gynnwys cymryd rhan gyda sefydliadau eraill fel GIG Cymru, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Byrddau Iechyd Prifysgol.

Effaith Ranbarthol: cefnogi arloesedd rhanbarthol wrth helpu i ddatgloi'r sector cyhoeddus fel ased sylweddol yng Nghymru a thrwy fentrau rhanbarthol eraill sy'n gysylltiedig â'r agenda polisi cyhoeddus ehangach; i weithio ar y cyd ag ONS i symud o arsylwi i ateb y cwestiynau mawr trwy gysylltu data gyda'i gilydd yn well.

Sgiliau ac Addysg: cynyddu cyfnewid gwybodaeth ar draws ONS a Phrifysgol Caerdydd gyda mwy o gyd-greu a chydleoli trwy fecanweithiau ffurfiol fel secondiadau, lleoliadau, recriwtio, aelodaeth o fyrddau cynghori a phwyllgorau yn ogystal â meithrin perthnasoedd anffurfiol a rhannu gwybodaeth; darparu piblinell dalent ar gyfer ONS a hyfforddiant a datblygiad ar gyfer staff a myfyrwyr presonnol ONS.

Arweinwyr thema

Mae'r academyddion canlynol yn helpu i lywio a datblygu cyfleoedd ar y cyd â chymheiriaid ONS.

Rôl / ThemaArweinwyr thema Prifysgol CaerdyddYsgol/SefydliadArweinwyr thema ONS
Cyd-gadeiryddPaul Harper

Sefydliad Ymchwil Arloesedd Data / Mathemateg

Kate Davies

Dirprwy Gyd-gadeirydd

Jon GillardMathemategCraig McLaren

Gwyddorau Cymdeithasol/SPARK

Chris Taylorsbarc | sparkEd Dunn

Datblygu Busnes

Julie Gwilliam

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Tom Carr

Themâu strategol

Rôl / ThemaArweinwyr thema Prifysgol CaerdyddYsgol/SefydliadArweinwyr thema ONS

Gwyddorau Data

Padraig Corcoran

Crispin Cooper

Computer Science & Informatics

Daearyddiaeth a Chynllunio

Jasmine Grimsley

Yanitsa Scott

Deallusrwydd Economaidd

Melanie Jones

Maggie Chen

Busnes

Mathemateg

Ed Palmer

Richard Heys

Heneiddio’n Iach

Andrew Lawrence

Kelly Morgan

Seicoleg

Gwyddorau Cymdeithasol

David Ainslie

Angele Storey

Effaith Ranbarthol

Rhys Davies

James Lewis

WISERD/Gwyddorau Cymdeithasol

Y Lab/ Gwyddorau Cymdeithasol

Craig McLaren

Kate Davies

Addysg a Sgiliau

Andreas Artemiou

Patrick W.Saart

Mathemateg

Busnes

Jasmine Kelly

Mandy Beasley

Rheolwr y Bartneriaeth

Audra SmithGwasanaethau Ymchwil ac ArloesiRachel Adams

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau ynghylch y bartneriaeth, cysylltwch â Rheolwr Partneriaeth y Brifysgol,

Audra Smith:

SmithA77@caerdydd.ac.uk

02922 510554.

Audra Smith

Strategic partnerships manager