Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddor Data Deintyddol

Rydym yn defnyddio data meddygol a deintyddol i wella deilliannau a phrofiadau cleifion ledled y DU. Caiff ein gwaith ei lywio gan degwch, tryloywder, gonestrwydd, a chydraddoldeb, ac ansawdd a rhagoriaeth yw sail ein hymchwil.

Amcanion

Mae nodau ein grŵp ymchwil yn cynnwys:

  • ymgymryd ag ymchwil addysgeg bio-ystadegat
  • cynnal ymchwil i ddelweddau a signalau deintyddol, gan gynnwys delweddu arwyneb 3D
  • dadansoddi ystadegol a chymorth dylunio ymchwil i staff a myfyrwyr yn yr Ysgol Deintyddiaeth a thu hwnt
  • cymhwyso dysgu dwfn a deallusrwydd artiffisial i broblemau ym maes deintyddiaeth a meysydd cysylltiedig, a datblygu ffurfiolaeth mathemateg waelodol ar gyfer deallusrwydd artiffisial

Ymchwil

Grantiau diweddar a ddyfarnwyd

SwmTeitlYmgeisyddGrantBlwyddyn y dyfarniad
£1140Archwiliad o Ddadansoddiad Swyddogaethol o Newidiadau Deinamig mewn Siapiau BiolegolDamian J.J. FarnellGrant Teithio gan Gymdeithas Fathemategol Llundain. Dyfarnwyd ym mis Mehefin 20222022
£9480Sut Mae Pobl yn Darllen Taflenni Gwybodaeth “Dyluniwyd i Wenu”? Dull-Cymysg ArchwiliolDamian J.J. FarnellSefydliad Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM) fel Grant Arloesedd. Dyfarnwyd ym mis Rhagfyr 2021.2021

Prosiectau

Delweddu Arwyneb 3D a Modelu Siâp

Mae ein grŵp ymchwil yn defnyddio delweddu wynebau’n 3D i esbonio amrywiad wynebol (nodweddion biolegol, anatomeg, swyddogaeth a morffoleg arwyneb wynebau), a gwella lles a meintioli amrywiadau wynebol ar gyfer addurnau wynebol, adnabod wynebau, fforenseg a diwydiannau rhyngwyneb cyfrifiadurol.

Rydym hefyd yn datblygu modelau mathemategol o siâp wyneb 3D, er mwyn cyflawni'r nodau uchod. Er enghraifft, datblygom ni gôd dadansoddi prif gydrannau aml-lefel (mPCA) sy'n ein galluogi i fodelu gwahanol ffynonellau o amrywiadau ar wahanol lefelau o'r model. Bydd cyfarwyddiadau yn y dyfodol yn defnyddio dysgu dwfn geometrig i astudio cynrychioli a dadansoddi siapiau.

Profedigaeth COVID-19

Nod yr astudiaeth ar y cyd hon rhwng prifysgolion ym Mryste, Caerdydd a thu hwnt yw deall profiadau galar ac anghenion cefnogi'r rhai sydd wedi cael profedigaeth, naill ai oherwydd COVID-19 neu achos arall o farwolaeth yn ystod y pandemig.

Mae'r astudiaeth yn archwilio profiadau a theimladau pobl o alar yn ystod diwedd oes eu hanwyliaid, a pha gefnogaeth maen nhw'n teimlo eu bod ei hangen, o'i gymharu â pha gefnogaeth a gawson nhw mewn gwirionedd.

Cynhaliwyd arolwg arall hefyd fel rhan o'r astudiaeth hon i benderfynu sut effeithiwyd ar wasanaethau profedigaeth a chefnogaeth yn ystod y pandemig.

Adroddwyd canfyddiadau'r astudiaeth hon ar ITV News, a Sky News.

Cwrdd â'r tîm

Staff academaidd

Cyhoeddiadau

Graddedigion PhD diweddar

Mr. Sam Evans

Prosiect: defnyddio technegau delweddu newydd i ymchwilio i gleisiau pediatrig, gweithdrefnau adrodd cleisio pediatrig, a ffactorau sy'n dylanwadu ar gleisio mewn plant. (2022).

Dr. Jennifer Galloway

Prosiect: Dadansoddiad siâp wyneb 3D. (2021).

Dr Nor Azlida Binti Mohd Nor

Prosiect: effaith crynodiadau fflworid mewn cyflenwadau dŵr ar iechyd y geg. (2018).

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.