Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu

Ymchwilio ffurf, swyddogaeth ac effaith iaith a chyfathrebu.

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (CLCR) traddodiad cryf o feithrin gwybodaeth ddamcaniaethol a’i chymhwyso i gyd-destunau dilys.

Yn ein hymchwil, rydym yn ffafrio heriau a phryderon o'r 'byd go iawn', gan weithio ar y cyd â buddiolwyr i baru ymchwil â’i gymwysiadau galledig. Mae buddiolydd ein ymchwil wedi cynnwys y proffesiwn cyfreithiol, gofal iechyd, a chymunedau lleiafrifoedd ethnig a chymunedau dan anfantais gymdeithasol. O'r herwydd, mae llawer o'n hymchwil yn arwain at effaith sylweddol ar y gymdeithas.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Yn yr ymarfer diweddaraf, gosodwyd ein hysgol yn y 5 uchaf am effaith ymchwil a phŵer a’r 4 uchaf am effaith ar gymunedau ehangach (REF 2021). ar gyfer prosiectau ymchwil rydym naill ai wedi’u harwain neu wedi bod yn bartneriaid ynddynt.

Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi bod yn rhan o geisiau llwyddiannus grantiau gwerth cyfanswm o £1,300,000 ar gyfer prosiectau ymchwil yr ydym naill ai wedi’u harwain neu wedi bod yn bartneriaid ynddynt.

Ymchwil

Iaith ac Ieithyddiaeth

Ieithyddiaeth Corpws

Mae gennym amrywiaeth eang o ddiddordebau sy'n ymwneud â ieithyddiaeth corpws. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • creu a casglu corpws
 • dadansoddiad disgwrs wedi’i liwio gan corpws
 • anodi a thagio cropws
 • ymchwil amlffurf yn seiliedig ar gorpws

Rydym hefyd yn defnyddio corpora i archwilio:

 • y berthynas rhwng iaith, disgwrs a diwylliant
 • cyfathrebiaeth proffesiynol, gweithle a chyhoeddus
 • trosiad
 • ieitheg a patrymmau mewn gramadeg geiriau
 • y rhyngwyneb rhwng Ieithyddiaeth Weithredol Systemig (SFL) ac ieithyddiaeth corpws

Iaith Fformiwläig

Rydym yn astudio’r ffordd y mae pobl yn cyflawni pethau mewn cyfathrebu gan ddefnyddio unedau iaith cyffredin uwchlaw lefel geiriau, gan gynnwys:

 • idiomau a diarhebion
 • troadau ymadrodd cyffredin
 • termau aml-air
 • iaith ailadroddus mewn dementia
 • sut mae'r ymadroddion hyn yn newid dros amser ac yn adlewyrchu newid cymdeithasol
 • tebygrwydd a gwahaniaethau ar draws ieithoedd
 • rôl iaith fformiwläig mewn hyfedredd ail iaith
 • iaith fformiwläig mewn cyfathrebu proffesiynol

Goslef a Strwythur Gwybodaeth

Rydym yn astudio sawl maes yn ymwneud â swyddogaeth llafaredd, gan gynnwys:

 • y system tôn fel adnodd rhyngbersonol
 • defnyddio acenion traw i ddangos trawsnewidiadau annisgwyl mewn disgwrs
 • defnyddio acenion traw i nodi ffocws
 • sut mae prosodi, rhythm, trefn geiriau, cyfeiriadaeth a semanteg yn gwthio'r neges ymlaen

Caffael Iaith (Cyntaf ac Ail)

Rydym yn astudio caffael iaith gyntaf ac ail iaith, gan edrych ar agweddau megis datblygiad ffonolegol, gramadegol, pragmatig, semantig a geirfaol, a'r goblygiadau ar gyfer dysgu ac addysgu. Mae’r rhain yn cynnwys ymchwil mewn:

 • datblygiad ffonolegol babanod o'r cyfnod cyn geni hyd at ddiwedd eu babandod
 • dysgu ac addysgu ail iaith (neu iaith ychwanegol).
 • ffactorau cymdeithasol a seicolegol sy'n effeithio ar ddatblygiad iaith plant
 • plant yn caffael iaith safonol ac ansafonol
 • cymhwysedd sosioieithyddol Saesneg fel lingua franca
 • anhwylderau iaith datblygiadol

Disgrifiad Iaith

Rydym yn disgrifio gramadeg, geirfa, ffonoleg a semanteg iaith o amrywiaeth o safbwyntiau, yn cynnwys:

 • categorïau swyddogaethol
 • newid diacronig a defnydd ac amrywiadau cydamserol
 • gramadegol
 • enwau ac nominaliaeth
 • semanteg geirfaol
 • theori ramadegol
 • teipoleg iaith
 • strwythur gwybodaeth
 • enwoldeb ac uniondeb ystyr

Amrywiad a Newid Iaith, ac Ieithyddiaeth Hanesyddol

Rydym yn astudio sut mae amrywiad ieithyddol cyfredol wedi'i gysylltu'n gynhenid â'r dadansoddiad o newid iaith a'i berthynas ag amser, a sut mae canfyddiadau un maes yn llywio rhai'r llall. Mae ein diddordebau iaith ac amser yn cynnwys:

 • newid ar lefelau ieithyddol (geirfa, morffosyntactig, ffonolegol, disgwrs)
 • rhyngweithio rhwng ffactorau mewnol ac allanol mewn newid iaith
 • cyswllt iaith a sifft iaith
 • sosioieithyddiaeth hanesyddol
 • arddulliau hanesyddol
 • agweddau tuag at iaith a defnydd iaith
 • newid mewn iaith fformiwläig

Astudiaethau Geirfa

Rydym yn astudio ffurf a swyddogaeth geiriau a'u perthynas â gramadeg, er enghraifft:

 • patrymau gramadegol geirfa
 • newid geirfa dros amser o ganlyniad i gyswllt iaith
 • sut rydyn ni'n dysgu geiriau mewn iaith gyntaf neu ail iaith
 • sut mae ystyr gair yn cael ei ddylanwadu gan ei berthynas â geiriau eraill
 • dadansoddiad geirfaol swyddogaethol
 • dadansoddiad patrymau gyda corpws

Ethnograffeg Ieithyddol

Rydym yn defnyddio dulliau ethnograffig i ymchwilio i arferion cyfathrebol mewn ystod o gyd-destunau cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • cyd-destunau meddygol a gofal iechyd megis nyrsio, a rhoddi organau
 • cyd-destunau cyhoeddus megis siopau, llyfrgelloedd a hyfforddiant chwaraeon
 • cyd-destunau cyfryngau cymdeithasol fel gemau ar-lein, Facebook, cymunedau YouTube
 • cyd-destunau cyfreithiol fel gorsafoedd heddlu a chyngor cyfreithiol
 • trefniadaeth gymunedol a rheoli adnoddau
 • trosiad

Rydym yn astudio ffurfiau geiriol a gweledol/amlfoddol o drosiadau, gan gynnwys:

 • cyfathrebu yn y gweithle
 • cyfathrebu gofal iechyd
 • gwrthdaro a disgwrs
 • cartwnau gwleidyddol
 • darluniau, comics, nofelau graffig, a naratifau graffig
 • disgwrs ar y cyfryngau

Sosioieithyddiaeth

Mae’r ymchwil yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar sosioieithyddiaeth amrywiol a rhyngweithiol, gan edrych ar sut mae iaith yn cael ei heffeithio gan gymdeithas a diwylliant, ac yn effeithio arnynt.Mae hyn yn cynnwys ymchwil i mewn i:

 • amrywiaeth teipograffeg a sillafu yn y cyfryngau
 • coruwchamrywiaeth a thrawsieithu
 • amlieithrwydd
 • acenion a thafodieithoedd
 • agweddau ac ideolegau ieithyddol
 • iaith a rhywedd
 • hunaniaethau a chymunedau sefydliadol

Ieithyddiaeth Swyddogaethol Systemig, Gramadeg Swyddogaethol Systemig

Rydym yn trin gramadeg a geirfa fel adnoddau ar gyfer gwneud ystyron cymdeithasol fel disgwrs. Rydym yn archwilio dimensiynau canlynol Ieithyddiaeth Weithredol Systemig:

 • theori gramadegol
 • disgrifiadau gramadegol o Saesneg ac ieithoedd eraill ac amrywiadau cofrestr/tafodieithol
 • gramadeg geirfa
 • strwythur gwybodaeth a thestun
 • erchfynedigaeth a chyflwr gweithredol
 • math llenyddol, cywair a chyd-destun
 • dadansoddi testun
 • agwedd, gwerthuso a safiad
 • rhyngdestunolrwydd
 • theori actor cymdeithasol

Ac rydym yn defnyddio'r theori a'r disgrifiad yn y meysydd canlynol:

 • teipoleg drawsieithyddol
 • cyfreithlondeb a llais
 • ieithyddiaeth corpws
 • addysg
 • anhwylderau cyfathrebu
 • arddulleg
 • dadansoddiad disgwrs critigol (CDA)
 • ymarfer proffesiynol

Cyfathrebiaeth

Ieithyddiaeth Gymhwysol, Addysg Iaith, Saesneg ar gyfer ddibenion penodol

Rydym yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â dysgu, addysgu a defnyddio iaith, a dyma gasgliad ohonynt:

 • addysgu cyfathrebu proffesiynol
 • saesneg fel lingua franca mewn cyd-destunau proffesiynol
 • dysgu ac addysgu ail iaith
 • prosesau ysgrifennu
 • addysgu Saesneg i bwrpasau penodol
 • dulliau o ddysgu ac addysgu gramadeg, geirfa a disgwrs

Dadansoddi Disgwrs, Dadansoddi Disgwrs Beirniadol, Dadansoddi Disgwrs wedi'i Gyfarwyddo â Chorpws

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu offer, damcaniaethau a fframweithiau methodolegol ar gyfer dadansoddi disgwrs, gan ganolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 • diffinio a dadansoddi cyd-destun
 • cyfathrebu yn y gweithle
 • dadansoddiad disgwrs aml-foddol
 • dadansoddi sgyrsiau
 • iaith ac ystum a ddefnyddir mewn lleoliadau naturiol
 • ymchwil amlfodd yn seiliedig ar gorpws
 • testun a chyd-destunau cymdeithasol
 • dadansoddi disgwrs digidol
 • disgwrs a hunaniaeth
 • cynrychioliadau ac ideolegau

Ieithyddiaeth fforensig / Iaith a'r Gyfraith

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddamcaniaethau, methodolegau a dulliau i archwilio iaith a chyfathrebu am y gyfraith mewn amrywiaeth o gyd-destunau cyfreithiol a pharagyfreithiol. Rydym hefyd yn cyfrannu canfyddiadau cymhwysol ein hymchwil i ymarferwyr ar draws amrywiaeth o sefydliadau. Rydym yn gweithio ar draws y system gyfreithiol yn y meysydd canlynol:

 • cgluro'r gyfraith mewn cyd-destunau megis cadw mewn dalfra
 • datganiadau tystion ac arferion cyfweld
 • yr heddlu'n delio â chwynion a chymryd galwadau
 • cyfathrebu â phoblogaethau diamddiffyn gan gynnwys plant a'r rhai ag anhwylder cyfathrebu
 • cynrychiolaeth a lluniad hunaniaeth yn iaith y gyfraith
 • ymadrodd a chyfreitheg
 • iaith carchar a chyfiawnder adferol
 • tystiolaeth ac arbenigedd ieithyddol gan gynnwys: priodoli awduraeth, dadansoddiad nod masnach, a labeli rhybuddio
 • dehonglwyr ac eiriolwyr iaith
 • naratif yn y broses gyfreithiol
 • perswadio yn y broses gyfreithiol
 • moeseg drafodol a'r broses gyfreithiol
 • cyfarwyddyd ac ideoleg rheithgor

Cyfathrebu Gofal Iechyd, Anhwylderau Cyfathrebu, Dementia a Chyfathrebu, Cyfathrebu Hyd Oes

Rydym yn astudio defnydd penodol iaith yng nghyd-destun gofal iechyd, yn rhychwantu cyfathrebu iechyd a chyfathrebu gydol oes. Gall hyn gynnwys anawsterau cyfathrebu chaffaeledig a sut mae iaith yn newid wrth i ni heneiddio, yn ogystal â phynciau fel:

Trosiad gweledol mewn ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus

 • trosiad mewn gofal diwedd oes
 • salwch fel trosiad
 • cyfathrebu iechyd mewn ysbytai
 • alzheimers a dementia
 • cyfathrebu â phobl â dementia
 • cyfathrebu gweithwyr iechyd proffesiynol
 • anhwylderau cyfathrebu sy'n deillio o anableddau cynhenid a chaffaeledig
 • cynrychioliadau o heneiddio
 • meddygaeth graffeg
 • gwahaniaethau rhwng patrymau iaith pobl iau a hŷn
 • cynrychioliadau'r cyfryngau o salwch, heneiddio a hyd oes

Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol

Mae gennym ddiddordeb mewn archwilio critigol i mewn i gysyniadau ac ymagweddau at ddiwylliant a chyfathrebu rhyngddiwylliannol mewn amrywiaeth o gyd-destunau a chydag amrywiaeth o fethodolegau. Mae ein hymchwil yn archwilio’r meysydd canlynol, ymhlith eraill:

 • cyfathrebu rhyngddiwylliannol yn y gweithle
 • cysyniadau o ‘ddiwylliant’ mewn cyd-destunau sefydliadol
 • critigo hanfodaeth, stereoteipiau ac ethnocentriaeth
 • defnyddio ieithyddiaeth corpws mewn dadansoddiad rhyngddiwylliannol a diwylliannol
 • cyfathrebu rhyngddiwylliannol a llais
 • cyfathrebu rhyngddiwylliannol a moeseg drafodol
 • defnydd o adnoddau cyfathrebol amlfodd mewn cyfarfyddiad rhyngddiwylliannol

Cyfryngau (Newydd), Comics/Nofelau Graffeg

Mae gennym amrywiaeth eang o ddiddordebau yn y meysydd hyn, gan gynnwys hunaniaeth, perfformiad ac ideolegau, ac rydym yn archwilio sut y gellir cymhwyso ein canfyddiadau y tu hwnt i’r byd academaidd:

 • adeiladu a thrafod hunaniaeth
 • cymunedau practis ar gyfryngau cymdeithasol
 • creadigrwydd, newid a theipograffeg yn iaith y cyfryngau newydd
 • moeseg ymchwil rhyngrwyd
 • cynrychioliadau, ideolegau, a'r cyfryngau
 • adrodd straeon hunangofiannol trwy gomics
 • meddygaeth graffeg
 • agweddau a pherfformiad iaith ar Twitter

Disgwrs Proffesiynol a Chyfathrebu yn y Gweithle

Rydym yn dadansoddi rhyngweithiadau mewn cyd-destunau proffesiynol a gweithle, er enghraifft sgwrs darlledu, rhyngweithio mewn llys barn a chyfarfodydd busnes. Mae llawer ohonom yn defnyddio dull ‘cymhwysol’, gan archwilio sut y gall ein canfyddiadau fwydo’n ôl i’r rheini yn y gweithle er mwyn gwella arferion. Mae ein gwaith yn cynnwys trafodaethau a chyfathrebu proffesiynol llafar, ysgrifenedig, amlfodd ac ar-lein:

 • cyfathrebu proffesiynol cyfreithiol
 • cyfathrebu lleyg-cyfreithiol
 • disgwrs fforensig
 • disgwrs wleidyddol yn y cyfryngau
 • gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau, disgwrs a siarad ar gyfer darlledu
 • trafodaeth cyfryngau newyddion a chyfathrebu
 • rhyngweithio rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion-proffesiynol
 • amgylcheddau iechyd amlieithog
 • cyfathrebu rhyngddiwylliannol mewn gweithleoedd
 • iaith cyfarfodydd busnes
 • eglurhad yng nghyd-destun y gweithle
 • llythrennedd mewn gweithleoedd
 • cyfathrebu mewn cyd-destunau peirianneg

Cyfathrebu Gweledol ac Amlfoddol, Cyfathrebu Di-eiriau

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu offer, damcaniaethau a fframweithiau methodolegol ar gyfer dadansoddi gweledol ac amlfodd gyda ffocws penodol ar y meysydd canlynol:

 • tirweddau ieithyddol
 • iaith ac ystum mewn cyd-destunau naturiol
 • delweddau hysbysebu
 • trosiad gweledol/amlfoddol ac eironi
 • cyfathrebu di-eiriau yn y gweithle
 • adnoddau trawsieithu a chyfathrebu
 • ymchwil amlfodd yn seiliedig ar gorpws

Digwyddiadau

Mae Cyfres Digwyddiadau CLCR yn cynnwys ystod eang o gynulliadau academaidd ac academaidd-gysylltiedig. Un o'n prif weithgareddau yw Rhwydweithio Bord Gron sy'n cynnig cyfle ar gyfer trafodaeth grŵp o ddiddordebau a phrosiectau posibl yn y dyfodol ar thema gyffredin. Mae enghreifftiau o'n digwyddiadau eraill yn cynnwys "minilloquia", mini-colloquia, a "sliminars", seminarau bach, fformatau sy'n caniatáu i sawl siaradwr gyflwyno eu hymchwil neu feddylion i gynulleidfa eang. Rydym hefyd, o bryd i’w gilydd, yn cynnal digwyddiadau tebyg i seminarau ymchwil mwy confensiynol lle bydd aelodau o gynulleidfa gwahoddedig o bob rhan o’r Brifysgol yn cyfoethogi trafodaethau.

Darganfyddwch mwy am rhaglen eleni

Digwyddiadau'r Gorffennol

Digwyddiad Dathlu CLCR: 25 Mai 2023.  Dathliad o gyfeiriadau Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu Caerdydd yn y gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

Daganfyddwch mwy am digwyddiadau'r gorffenol

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.