Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu

Ymchwilio i ffurf, swyddogaeth ac effaith cyfathrebu ac iaith ddynol.

Mae'r Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (CLCR) yn cael ei ail-lansio ac bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru.

Mae gan y Ganolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (CLCR) draddodiad cryf o adeiladu gwybodaeth ddamcaniaethol a'i chymhwyso i gyd-destunau dilys. Yn ein hymchwil, rydym yn ffafrio heriau a phryderon 'byd go iawn', gan weithio ar y cyd â'r buddiolwyr i gyd-fynd ag ymchwil i'w gymwysiadau posibl.

Mae buddiolwyr ymchwil wedi cynnwys y proffesiwn cyfreithiol, gofal iechyd, a chymunedau lleiafrifoedd ethnig a lleiafrifoedd difreintiedig yn gymdeithasol. O'r herwydd, mae llawer o'n hymchwil yn arwain at effaith sylweddol ar gymdeithas.

Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, 2014 - yr asesiad cenedlaethol diweddaraf o ansawdd ymchwil y DU – roeddem yn rhan o gyflwyniad gyda Llenyddiaeth Saesneg a gyflawnodd le o'r 10 uchaf, gyda dros draean (36%) o allbynnau ymchwil yn cael eu gwerthuso fel 'sy'n arwain y byd' a 50% o ansawdd 'rhagorol rhyngwladol'.

Yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf, rydym wedi bod yn rhan o'r cais llwyddiannus o grantiau gwerth £1,300,000 ar gyfer prosiectau ymchwil rydym naill ai wedi'u harwain neu wedi bod yn bartneriaid ynddynt.

Iaith ac Ieithyddiaeth

Ieithyddiaeth Corpws

Mae gennym amrywiaeth eang o ddiddordebau sy'n ymwneud â ieithyddiaeth corpws. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Creu a casglu corpws
 • Dadansoddiad disgwrs wedi’i liwio gan corpws
 • Anodi a thagio cropws
 • Ymchwil amlffurf yn seiliedig ar gorpws

Rydym hefyd yn defnyddio corpora i archwilio:

 • Y berthynas rhwng iaith, disgwrs a diwylliant
 • Cyfathrebiaeth proffesiynol, gweithle a chyhoeddus
 • Trosiad
 • Ieitheg a patrymmau mewn gramadeg geiriau
 • Y rhyngwyneb rhwng Ieithyddiaeth Weithredol Systemig (SFL) ac ieithyddiaeth corpws

Iaith Fformiwläig

Rydym yn astudio’r ffordd y mae pobl yn cyflawni pethau mewn cyfathrebu gan ddefnyddio unedau iaith cyffredin uwchlaw lefel geiriau, gan gynnwys:

 • Idiomau a diarhebion
 • Troadau ymadrodd cyffredin
 • Termau aml-air
 • Iaith ailadroddus mewn dementia
 • Sut mae'r ymadroddion hyn yn newid dros amser ac yn adlewyrchu newid cymdeithasol
 • Tebygrwydd a gwahaniaethau ar draws ieithoedd
 • Rôl iaith fformiwläig mewn hyfedredd ail iaith
 • Iaith fformiwläig mewn cyfathrebu proffesiynol

Tonyddiaeth a Strwythur Gwybodaeth

Rydym yn astudio sawl maes yn ymwneud â swyddogaeth llafaredd, gan gynnwys:

 • Y system tôn fel adnodd rhyngbersonol
 • Defnyddio acenion traw i ddangos trawsnewidiadau annisgwyl mewn disgwrs
 • Defnyddio acenion traw i nodi ffocws
 • Sut mae prosodi, rhythm, trefn geiriau, cyfeiriadaeth a semanteg yn gwthio'r neges ymlaen

Caffael Iaith (Cyntaf ac Ail)

Rydym yn astudio caffael iaith gyntaf ac ail iaith, gan edrych ar agweddau megis datblygiad ffonolegol, gramadegol, pragmatig, semantig a geirfaol, a'r goblygiadau ar gyfer dysgu ac addysgu. Mae’r rhain yn cynnwys ymchwil mewn:

 • Datblygiad ffonolegol babanod o'r cyfnod cyn geni hyd at ddiwedd eu babandod
 • Dysgu ac addysgu ail iaith (neu iaith ychwanegol).
 • Ffactorau cymdeithasol a seicolegol sy'n effeithio ar ddatblygiad iaith plant
 • Plant yn caffael iaith safonol ac ansafonol
 • Cymhwysedd sosioieithyddol Saesneg fel lingua franca
 • Anhwylderau iaith datblygiadol

Disgrifiad Iaith

Rydym yn disgrifio gramadeg, geirfa, ffonoleg a semanteg iaith o amrywiaeth o safbwyntiau:

 • Categorïau swyddogaethol
 • Newid diacronig a defnydd ac amrywiadau cydamserol
 • Gramadegol
 • Enwau ac nominaliaeth
 • Semanteg geirfaol
 • Theori ramadegol
 • Teipoleg iaith
 • Strwythur gwybodaeth
 • Enwoldeb ac uniondeb ystyr

Amrywiad a Newid Iaith, ac Ieithyddiaeth Hanesyddol

Rydym yn astudio sut mae amrywiad ieithyddol cyfredol wedi'i gysylltu'n gynhenid â'r dadansoddiad o newid iaith a'i berthynas ag amser, a sut mae canfyddiadau un maes yn llywio rhai'r llall. Mae ein diddordebau iaith ac amser yn cynnwys:

 • Newid ar lefelau ieithyddol (geirfa, morffosyntactig, ffonolegol, disgwrs)
 • Rhyngweithio rhwng ffactorau mewnol ac allanol mewn newid iaith
 • Cyswllt iaith a sifft iaith
 • Sosioieithyddiaeth hanesyddol
 • Arddulliau hanesyddol
 • Agweddau tuag at iaith a defnydd iaith
 • Newid mewn iaith fformiwläig

Astudiaethau Geirfa

Rydym yn astudio ffurf a swyddogaeth geiriau a'u perthynas â gramadeg, er enghraifft:

 • Patrymau gramadegol geirfa
 • Newid geirfa dros amser o ganlyniad i gyswllt iaith
 • Sut rydyn ni'n dysgu geiriau mewn iaith gyntaf neu ail iaith
 • Sut mae ystyr gair yn cael ei ddylanwadu gan ei berthynas â geiriau eraill
 • Dadansoddiad geirfaol swyddogaethol
 • Dadansoddiad patrymau gyda corpws

Ethnograffeg Ieithyddol

Rydym yn defnyddio dulliau ethnograffig i ymchwilio i arferion cyfathrebol mewn ystod o gyd-destunau cymdeithasol. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cyd-destunau meddygol a gofal iechyd megis nyrsio, a rhoddi organau
 • Cyd-destunau cyhoeddus megis siopau, llyfrgelloedd a hyfforddiant chwaraeon
 • Cyd-destunau cyfryngau cymdeithasol fel gemau ar-lein, Facebook, cymunedau YouTube
 • Cyd-destunau cyfreithiol fel gorsafoedd heddlu a chyngor cyfreithiol
 • Trefniadaeth gymunedol a rheoli adnoddau
 • Trosiad

Rydym yn astudio ffurfiau geiriol a gweledol/amlfoddol o drosiadau, gan gynnwys yn y meysydd canlynol:

 • Cyfathrebu yn y gweithle
 • Cyfathrebu gofal iechyd
 • Gwrthdaro a disgwrs
 • Cartwnau gwleidyddol
 • Darluniau, comics, nofelau graffig, a naratifau graffig
 • Disgwrs ar y cyfryngau

Sosioieithyddiaeth

Mae’r ymchwil yng Nghaerdydd yn canolbwyntio ar sosioieithyddiaeth amrywiol a rhyngweithiol, gan edrych ar sut mae iaith yn cael ei heffeithio gan gymdeithas a diwylliant, ac yn effeithio arnynt.Mae hyn yn cynnwys ymchwil i mewn i:

 • Amrywiaeth teipograffeg a sillafu yn y cyfryngau
 • Goruwchamrywiaeth a thrawsieithu
 • Amlieithrwydd
 • Acenion a thafodieithoedd
 • Agweddau ac ideolegau ieithyddol
 • Iaith a rhywedd
 • Hunaniaethau a chymunedau sefydliadol

Ieithyddiaeth Swyddogaethol Systemig, Gramadeg Swyddogaethol Systemig

Rydym yn trin gramadeg a geirfa fel adnoddau ar gyfer gwneud ystyron cymdeithasol fel disgwrs. Rydym yn archwilio dimensiynau canlynol Ieithyddiaeth Weithredol Systemig:

 • Theori gramadegol
 • Disgrifiadau gramadegol o Saesneg ac ieithoedd eraill ac amrywiadau cofrestr/tafodieithol
 • Gramadeg geirfa
 • Strwythur gwybodaeth a thestun
 • Erchfynedigaeth a chyflwr gweithredol
 • math llenyddol, cywair a chyd-destun
 • Dadansoddi testun
 • Agwedd, gwerthuso a safiad
 • Rhyngdestunolrwydd
 • Theori actor cymdeithasol

Ac rydym yn defnyddio'r theori a'r disgrifiad yn y meysydd canlynol:

 • Teipoleg drawsieithyddol
 • Cyfreithlondeb a llais
 • Ieithyddiaeth corpws
 • Addysg
 • Anhwylderau cyfathrebu
 • Arddulleg
 • Dadansoddiad disgwrs critigol (CDA)
 • Ymarfer proffesiynol

Cyfathrebiaeth

Ieithyddiaeth Gymhwysol, Addysg Iaith, Saesneg ar gyfer ddibenion penodol

Rydym yn canolbwyntio ar amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â dysgu, addysgu a defnyddio iaith, a dyma gasgliad ohonynt:

 • Addysgu cyfathrebu proffesiynol
 • Saesneg fel lingua franca mewn cyd-destunau proffesiynol
 • Dysgu ac addysgu ail iaith
 • Prosesau ysgrifennu
 • Addysgu Saesneg i bwrpasau penodol
 • Dulliau o ddysgu ac addysgu gramadeg, geirfa a disgwrs

Dadansoddi Disgwrs, Dadansoddi Disgwrs Beirniadol, Dadansoddi Disgwrs wedi'i Gyfarwyddo â Chorpws

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu offer, damcaniaethau a fframweithiau methodolegol ar gyfer dadansoddi disgwrs, gan ganolbwyntio ar y meysydd canlynol:

 • Diffinio a dadansoddi cyd-destun
 • Cyfathrebu yn y gweithle
 • Dadansoddiad disgwrs aml-foddol
 • Dadansoddi sgyrsiau
 • Iaith ac ystum a ddefnyddir mewn lleoliadau naturiol
 • Ymchwil amlfodd yn seiliedig ar gorpws
 • Testun a chyd-destunau cymdeithasol
 • Dadansoddi disgwrs digidol
 • Disgwrs a hunaniaeth

Ieithyddiaeth fforensig / Iaith a'r Gyfraith

Rydym yn defnyddio amrywiaeth o ddamcaniaethau, methodolegau a dulliau i archwilio iaith a chyfathrebu am y gyfraith mewn amrywiaeth o gyd-destunau cyfreithiol a pharagyfreithiol. Rydym hefyd yn cyfrannu canfyddiadau cymhwysol ein hymchwil i ymarferwyr ar draws amrywiaeth o sefydliadau. Rydym yn gweithio ar draws y system gyfreithiol yn y meysydd canlynol:

 • Egluro'r gyfraith mewn cyd-destunau megis cadw mewn dalfra
 • Datganiadau tystion ac arferion cyfweld
 • Yr heddlu'n delio â chwynion a chymryd galwadau
 • Cyfathrebu â phoblogaethau diamddiffyn gan gynnwys plant a'r rhai ag anhwylder cyfathrebu
 • Cynrychiolaeth a lluniad hunaniaeth yn iaith y gyfraith
 • Ymadrodd a chyfreitheg
 • Iaith carchar a chyfiawnder adferol
 • Tystiolaeth ac arbenigedd ieithyddol gan gynnwys: priodoli awduraeth, dadansoddiad nod masnach, a labeli rhybuddio
 • Dehonglwyr ac eiriolwyr iaith
 • Naratif yn y broses gyfreithiol
 • Perswadio yn y broses gyfreithiol
 • Moeseg drafodol a'r broses gyfreithiol
 • Cyfarwyddyd ac ideoleg rheithgor

Cyfathrebu Gofal Iechyd, Anhwylderau Cyfathrebu, Dementia a Chyfathrebu, Cyfathrebu Hyd Oes

Rydym yn astudio defnydd penodol iaith yng nghyd-destun gofal iechyd, yn rhychwantu cyfathrebu iechyd a chyfathrebu gydol oes. Gall hyn gynnwys anawsterau cyfathrebu chaffaeledig a sut mae iaith yn newid wrth i ni heneiddio, yn ogystal â phynciau fel:

 • Trosiad gweledol mewn ymgyrchoedd iechyd cyhoeddus
 • Trosiad mewn gofal diwedd oes
 • Salwch fel trosiad
 • Cyfathrebu iechyd mewn ysbytai
 • Alzheimers a dementia
 • Cyfathrebu â phobl â dementia
 • Cyfathrebu gweithwyr iechyd proffesiynol
 • Anhwylderau cyfathrebu sy'n deillio o anableddau cynhenid a chaffaeledig
 • Cynrychioliadau o heneiddio
 • Meddygaeth graffeg
 • Gwahaniaethau rhwng patrymau iaith pobl iau a hŷn
 • Cynrychioliadau'r cyfryngau o salwch, heneiddio a hyd oes

Cyfathrebu Rhyngddiwylliannol

Mae gennym ddiddordeb mewn archwilio critigol i mewn i gysyniadau ac ymagweddau at ddiwylliant a chyfathrebu rhyngddiwylliannol mewn amrywiaeth o gyd-destunau a chydag amrywiaeth o fethodolegau. Mae ein hymchwil yn archwilio’r meysydd canlynol, ymhlith eraill:

 • Cyfathrebu rhyngddiwylliannol yn y gweithle
 • Cysyniadau o ‘ddiwylliant’ mewn cyd-destunau sefydliadol
 • Critigo hanfodaeth, stereoteipiau ac ethnocentriaeth
 • Defnyddio ieithyddiaeth corpws mewn dadansoddiad rhyngddiwylliannol a diwylliannol
 • Cyfathrebu rhyngddiwylliannol a llais
 • Cyfathrebu rhyngddiwylliannol a moeseg drafodol
 • Y defnydd o adnoddau cyfathrebol amlfodd mewn cyfarfyddiad rhyngddiwylliannol

Cyfryngau (Newydd), Comics/Nofelau Graffeg

Mae gennym amrywiaeth eang o ddiddordebau yn y meysydd hyn, gan gynnwys hunaniaeth, perfformiad ac ideolegau, ac rydym yn archwilio sut y gellir cymhwyso ein canfyddiadau y tu hwnt i’r byd academaidd:

 • Adeiladu a thrafod hunaniaeth
 • Cymunedau practis ar gyfryngau cymdeithasol
 • Creadigrwydd, newid a theipograffeg yn iaith y cyfryngau newydd
 • Moeseg ymchwil rhyngrwyd
 • Cynrychioliadau, ideolegau, a'r cyfryngau
 • Adrodd straeon hunangofiannol trwy gomics
 • Meddygaeth graffeg
 • Agweddau a pherfformiad iaith ar twitter

Disgwrs Proffesiynol a Chyfathrebu yn y Gweithle

Rydym yn dadansoddi rhyngweithiadau mewn cyd-destunau proffesiynol a gweithle, er enghraifft sgwrs darlledu, rhyngweithio mewn llys barn a chyfarfodydd busnes. Mae llawer ohonom yn defnyddio dull ‘cymhwysol’, gan archwilio sut y gall ein canfyddiadau fwydo’n ôl i’r rheini yn y gweithle er mwyn gwella arferion. Mae ein gwaith yn cynnwys trafodaethau a chyfathrebu proffesiynol llafar, ysgrifenedig, amlfodd ac ar-lein:

 • Cyfathrebu proffesiynol cyfreithiol
 • Cyfathrebu lleyg-cyfreithiol
 • Disgwrs fforensig
 • Disgwrs wleidyddol yn y cyfryngau
 • Gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau, disgwrs a siarad ar gyfer darlledu
 • Trafodaeth cyfryngau newyddion a chyfathrebu
 • Rhyngweithio rhwng gweithwyr iechyd proffesiynol a chleifion-proffesiynol
 • Amgylcheddau iechyd amlieithog
 • Cyfathrebu rhyngddiwylliannol mewn gweithleoedd
 • Iaith cyfarfodydd busnes
 • Eglurhad yng nghyd-destun y gweithle
 • Llythrennedd mewn gweithleoedd
 • Cyfathrebu mewn cyd-destunau peirianneg

Cyfathrebu Gweledol ac Amlfoddol, Cyfathrebu Di-eiriau

Rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu offer, damcaniaethau a fframweithiau methodolegol ar gyfer dadansoddi gweledol ac amlfodd gyda ffocws penodol ar y meysydd canlynol:

 • Tirweddau ieithyddol
 • Iaith ac ystum mewn cyd-destunau naturiol
 • Delweddau hysbysebu
 • Trosiad gweledol/amlfoddol ac eironi
 • Cyfathrebu di-eiriau yn y gweithle
 • Adnoddau trawsieithu a chyfathrebu
 • Ymchwil amlfodd yn seiliedig ar gorpws

Digwyddiadau

Mae CLCR yn cynnal Seminarau Ymchwil rheolaidd. Rhagor o wybodaeth.

Digwyddiadau yn y gorffennol