Ewch i’r prif gynnwys

Gwobr Dathlu Effaith ESRC 2017

20 Ebrill 2017

Handcuffs and calculator on headlines about white collar crime

Mae ymchwilydd yn y Brifysgol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol at asesu a lleihau'r niwed y mae troseddu cyfundrefnol a throseddau ariannol yn ei achosi ar lefel genedlaethol a byd-eang ar y rhestr fer ar gyfer gwobr fawreddog.

Enwebwyd yr Athro Michael Levi o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol yng nghategori Effaith Ryngwladol ar gyfer Gwobr Dathlu Effaith 2017 y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC).

Mae'r Wobr, sydd bellach yn ei phumed flwyddyn, yn gyfle i gydnabod a gwobrwyo ymchwilwyr y mae eu gwaith wedi gwneud gwahaniaeth go iawn i'r gymdeithas neu'r economi.

Yn ystod ei yrfa, mae ymchwil helaeth yr Athro Levi i dwyll, gwyngalchu arian, a throseddu cyfundrefnol wedi gwneud gwrth-strategaethau yn y DU a thramor yn fwy effeithiol.

Wrth gynnal y dadansoddiad cyntaf ar raddfa fawr o droseddau ariannol yn y DU, cyfrifodd yr Athro Levi yn 2007 fod twyll yn costio'r wlad o leiaf £13 biliwn bob blwyddyn – gwaith a wnaeth arwain at ragor o welliannau yn y DU ac ar gyfer Senedd Ewrop. Yn ddiweddar, gyda chydweithwyr eraill yng Nghaerdydd, mae wedi nodi'r effaith y mae technolegau newidiol megis twyll a gwyngalchu arian drwy'r we yn ei chael.

Ymchwil ac arbenigedd

Mae ei ymchwil wedi dangos dulliau newydd o fesur llifoedd arian anghyfreithlon, ac wedi awgrymu bod angen i strategaethau ar gyfer troseddu cyfundrefnol yn Ewrop symud i ffwrdd o ddefnyddio atafaeliadau ac arestiadau fel dangosyddion perfformiad, a chanolbwyntio ar leihau'r niwed y mae troseddu ariannol yn ei achosi yn lle.

Mae ymchwil ac arbenigedd yr Athro Levi wedi llywio strategaethau twyll, gwyngalchu arian, a throseddu cyfundrefnol Swyddfa Gartref y DU, asiantaethau gorfodi y DU, a chyrff rhyngwladol fel y Comisiwn Ewropeaidd, y Gronfa Ariannol Ryngwladol a'r Tasglu Gweithredu Ariannol, a chwmnïau cyfrifyddu rhyngwladol.

Mae ei waith hefyd wedi dylanwadu ar sut mae cenedlaethau rhyngwladol a chyrff traws-ffiniol wedi datblygu a gweithredu dulliau o fynd i'r afael â throseddu ariannol. Defnyddiwyd ei ymchwil ynglŷn â gamblo a gwyngalchu arian gan lywodraeth yr Almaen wrth benderfynu sut i ehangu ei deddfwriaeth gwyngalchu arian yn 2013 i gynnwys gamblo ar-lein am y tro cyntaf.

“Braint yw cael cydnabyddiaeth am yr hyn rwy'n ceisio ei wneud i fod yn ddinesydd da.”

Yr Athro Michael Levi Professor

Dywedodd yr Athro Levi: “Rydw i wedi fy symbylu gan yr her o wneud synnwyr o'r materion anodd hyn. Os ydw i wedi helpu eraill i ddatblygu dulliau mwy gwybodus o drin rhai o broblemau troseddu mawr ein hoes, mae hynny'n wobr dda am fy ymdrechion i yn ogystal â'r nifer o ymarferwyr a chydweithwyr academaidd sydd wedi fy helpu drwy rannu eu syniadau.”

Cynhelir seremoni Gwobr Dathlu Effaith ESRC yn Llundain ar 21 Mehefin 2017.

Rhannu’r stori hon

Darllenwch ein hastudiaethau achos am effaith ein hymchwil, o atal arddegwyr i ysmygu, i adennill y buddion o drosedd