Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect Mentora Myfyrwyr Ieithoedd Modern

30 November 2016

Woman in classroom with two young girls

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams, wedi ymweld ag ysgol uwchradd yn ne Cymru i weld y rhaglen Ieithoedd Tramor Modern lwyddiannus ar waith.

Mae prosiect peilot Mentora Ieithoedd Tramor Modern yn gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru o dan ei chynllun Dyfodol Byd-eang pum mlynedd o hyd. Ei nod yw cynyddu'r niferoedd sy'n astudio ac yn dysgu ieithoedd yng Nghymru.

Mae Ysgol Gyfun Bryn Hafren yn y Barri yn un o 48 o ysgolion ledled Cymru sy'n cymryd rhan yn y peilot lle caiff ieithyddion modern israddedig o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe eu hyfforddi i fentora disgyblion blwyddyn 9 dros gyfnod o chwe wythnos.

Mae 12 disgybl o Fryn Hafren wedi'u henwebu i gael eu mentora gan israddedigion ieithoedd ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dywedodd Amy Walters-Bresner, Pennaeth Ieithoedd ym Mryn Hafren: "Bwriad ac amcan clir Bryn Hafren wrth gymryd rhan yn y peilot mentora hwn yw cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio ieithoedd tramor modern yng Nghyfnod Allweddol 4. Bydd yn codi dyheadau ac yn gwneud i'r disgyblion gredu eu bod yn gallu llwyddo, a bod dysgu iaith yn sgil gydol oes..."

"Mae'r peilot mentora wedi bod yn brosiect pwysig o ran newid argraff y disgyblion o ddysgu ieithoedd gan eu bod yn gweld sut mae ieithoedd yn berthnasol y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac yn y 'byd go iawn'. O ganlyniad i hynny, mae'r disgyblion yn fwy na pharod i gymryd rhan mewn sesiynau mentora ac yn mwynhau meithrin cysylltiadau cadarnhaol gyda'u mentoriaid."

Amy Walters-BresnerPennaeth Ieithoedd yn Ysgol Gyfun Bryn Hafren

"Yn wir, rydyn ni wedi cael adborth anhygoel drwy lais y myfyrwyr eleni, ac mae rhestr aros erbyn hyn o ddisgyblion a hoffai gymryd rhan. Mae'r data am y rhai a gymerodd ran yn y peilot y llynedd yn ategu effaith y prosiect gan fod ieithoedd tramor modern yn parhau i fod yn ddewis poblogaidd yng Nghyfnod Allweddol 4 am yr ail flwyddyn."

Ac yntau yn ei ail flwyddyn erbyn hyn, mae'r peilot mentora yn llwyddo i godi proffil yr ieithoedd hyn ac yn cynyddu nifer y disgyblion sy'n astudio iaith dramor fel pwnc TGAU. Mae hefyd yn ehangu gorwelion y disgyblion ac yn codi disgwyliadau.

Fe gymerodd 27 o ysgolion ran yng ngham un y prosiect, a dywedodd dros hanner ohonynt bod niferoedd uwch yn eu dosbarthiadau TGAU, gan gynnwys un ysgol lle caiff dosbarth TGAU mewn ieithoedd tramor ei gynnal am y tro cyntaf ers tair blynedd. Mae'r galw wedi cynyddu'n sylweddol yng ngham dau gan fod 48 o ysgolion yn cymryd rhan ynddo erbyn hyn ac mae 18 o ysgolion eraill wedi gofyn am gael cymryd rhan yn y prosiect.

Dywedodd Kirsty Williams, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: "Mae'n wych gweld ein prifysgolion, consortia rhanbarthol ac ysgolion yn dod ynghyd i gefnogi a llywio'r cynllun hwn er mwyn annog mwy o ddisgyblion i astudio ieithoedd..."

Kirsty Williams AM

"Gall dysgwyr o bob cefndir a gallu elwa ar y sgiliau sy'n gysylltiedig â dysgu iaith, a dylem wneud popeth y gallwn i'w hannog a'u galluogi i wneud hynny."

Kirsty Williams ACYsgrifennydd y Cabinet dros Addysg

"Rydw i am i'n dysgwyr fod mewn sefyllfa i fanteisio ar y cyfleoedd niferus a gynigir gan yr economi fyd-eang."

Ychwanegodd yr Athro Claire Gorrara, Academydd Arweiniol y prosiect:"Mae'r peilot wedi datblygu partneriaethau llwyddiannus ledled Cymru gan adeiladu cymuned iaith fodern sy'n dod â phrifysgolion, consortia addysgol ac ysgolion ynghyd. Mae'r model partneriaeth yma wedi llwyddo i gefnogi ieithyddion ifanc modern yng Nghymru..."

Claire Gorrara

“Yn sgîl y bleidlais yn y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae hyrwyddo ieithoedd modern yn arbennig o bwysig. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i bobl ifanc feithrin sgiliau ieithyddol a rhyngddiwylliannol a fydd yn eu helpu i ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol, ac i gystadlu ar lwyfan byd-eang.”

Yr Athro Claire GorraraHead of School and Professor of French Studies

Mae peilot Mentora Ieithoedd Tramor Modern wedi creu model partneriaeth llwyddiannus sy'n dod ag ysgolion, y pedwar consortia addysg a phedair o brifysgolion Cymru ynghyd.