Ewch i’r prif gynnwys

Cyflwyno Cymru i'r Byd

18 November 2016

Seremoni arwyddo Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Xiamen
O'r chwith: Y Gwir Anrhydeddus Prif Weinidog Carwyn Jones AC, Is Ganghellor yr Athro Colin Riordan, Prifysgol Caerdydd ac Arlywydd Zhu, Prifysgol Xiamen

Heddiw, mae Prifysgol Caerdydd wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda Phrifysgol Xiamen i gynyddu ymchwil ar y cyd, rhannu arferion gorau ym myd addysg, a chreu mwy o gyfleoedd i gyfnewid myfyrwyr a staff.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Rydym yn hynod falch o ymestyn ein perthynas hirsefydlog â Xiamen. Mae partneriaethau rhyngwladol fel hyn yn hanfodol i’n gwaith byd-eang ac enw da ein hymchwil, ac maent yn cyflwyno Cymru i'r byd.”

Llofnodwyd y cytundeb gan Arlywydd Zhu o Brifysgol Xiamen a’r Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, gyda Phrif Weinidog Cymru yn bresennol.

Meddai Arlywydd Zhu o Brifysgol Xiamen: “Mae ein cytundeb newydd gyda Phrifysgol Caerdydd yn seiliedig ar berthynas hisefydlog a chynhyrchiol, ac rydym yn hynod falch o’i chryfhau ymhellach..."

"Rydym yn rhannu uchelgais rhygwladol Caerdydd ac yn edrych ymlaen at gydweithio ar brosiectau newydd ac arloesol fydd yn gallu cynnig manteision i Gymru a Tsieina.”

Arlywydd Zhu Prifysgol Xiamen

Caerdydd oedd y ddinas gyntaf yn y DU i efeillio â dinas yn Tsieina pan ddaeth yn bartner â Xiamen dros dri deg mlynedd yn ôl. Ers hynny, mae prifysgolion Caerdydd a Xiamen wedi cydweithio'n agos mewn nifer o feysydd sydd o ddiddordeb cyffredin, gan gynnwys meysydd o gryfder yng Nghaerdydd fel catalysis.

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Rydw i'n croesawu cytundeb heddiw rhwng Prifysgolion Caerdydd a Xiamen a'r cyfle i ddatgan yn glir unwaith eto bod croeso bob amser i fyfyrwyr tramor yng Nghymru..."

"Ar ôl Brexit, mae angen system addysg uwch arnom sy'n rhoi rhwydd hynt i sefydliadau gydweithio â'i gilydd ledled y byd. System sy'n caniatáu i fyfyrwyr deithio ac astudio mewn gwledydd eraill ac sy’n gwneud yn siŵr bod Cymru’n parhau i groesawu pobl o dramor sydd am ddysgu a gweithio yma."

Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru

"Rhaid i ni barhau i gydweithio fel hyn. Byddwn yn gweithio gyda phrifysgolion i wneud yn siŵr bod y pontydd hyn yn cael eu cynnal a'u cryfhau yn y blynyddoedd i ddod."

Dywedodd yr Athro Riordan: “Mae’r cydweithio rydyn ni’n ei wneud gyda phartneriaid academaidd ar draws y byd yn cynhyrchu ymchwil sy'n gallu cael effaith go iawn a mynd i’r afael â heriau byd-eang. Mae ein perthynas â Xiamen eisoes yn helpu i greu dinasoedd mwy cynaliadwy gan fod yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn gweithio gyda Phrifysgol Xiamen ac Athrofa Cynllunio a Dylunio Xiamen i sefydlu Canolfan Ymchwil ar gyfer Dinasoedd Trigiadwy ac Ecolegol. Bydd ymchwilwyr yn y Ganolfan yn cydweithio i edrych ar sut y gallwn wella ansawdd bywyd ac ecoleg dinasoedd yn Tsieina ac yn y DU yng nghyd-destun twf trefol."

Prif Adeiladau, Prifysgol Xiamen
Prifysgol Xiamen

Roedd creu Sefydliad Confucius yng Nghaerdydd yn 2008 ymhlith manteision blaenorol y berthynas gynyddol rhwng Caerdydd a Xiamen.  Mae’r Sefydliad yn darparu rhaglen estynedig o addysg iaith Tsieinëeg, yn hyrwyddo diwylliant Tsieineaidd yng Nghymru, ac yn cefnogi cydweithio rhwng Cymru a Tsieina. Yn ogystal, mae gan Ysgol Busnes Caerdydd ac Ysgol Rheoli ac Economeg Prifysgol Xiamen gytundeb ffurfiol sy'n goruchwylio myfyrwyr PhD ar y cyd. Maent hefyd wedi cyd-drefnu dau symposiwm a gynhaliwyd yn Xiamen yn 2015 a Chaerdydd yn 2016.

Mae manteision y cytundeb newydd yn cynnwys datblygu hyfforddiant ar y cyd ar gyfer ymchwilwyr drwy gyd-oruchwylio myfyrwyr doethurol, yn ogystal â chronfa ar y cyd i roi £1.2m o arian sbarduno ar gyfer y prosiectau ymchwil cydweithredol sy'n gallu denu arian allanol a chreu cysylltiadau masnach newydd i Gymru.

"Mae partneriaethau, myfyrwyr a staff rhyngwladol yn helpu prifysgolion y DU i gefnogi economïau rhanbarthol, darparu sgiliau graddedig lefel uchel, yn ogystal â sicrhau cynaliadwyedd nifer o gyrsiau ar lefel ranbarthol. Mae ein nifer cynyddol o fyfyrwyr Tsieineaidd hefyd yn cynyddu nifer y myfyrwyr rhyngwladol o'r radd flaenaf sy'n astudio yn ein Prifysgol. Maent yn datblygu sgiliau a allai fod o fudd i’r DU yn y pen draw, boed hynny'n uniongyrchol drwy brosiectau ymchwil ar y cyd neu drwy ddod â busnes yn ôl i’r wlad yn nes ymlaen yn eu gyrfaoedd."

Yr Athro Colin Riordan Llywydd ac Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd

Mae gan y Brifysgol berthynas hirsefydlog â Tsieina, gyda 49 o gysylltiadau academaidd ffurfiol rhyngddynt yn ogystal â chytundebau partneriaeth strategol gyda phrifysgolion ar draws y wlad ar gyfer ymchwil ar y cyd a chyfnewid myfyrwyr.

I ddathlu'r bartneriaeth newydd gyda Phrifysgol Xiamen, perfformiodd côr Siambr Prifysgol Caerdydd a Grŵp y Celfyddydau Prifysgol Xiamen gyngerdd yn Theatr Reardon Smith, Caerdydd, ar 17 Tachwedd 2016.  Yn y digwyddiad 'Cipolwg ar Tsieina' cyflwynodd grŵp Celfyddydau Prifysgol Xiamen ddawns draddodiadol o Tsieina, gan gynnwys dawns, canu a cherddoriaeth offerynnol filwrol. Agorodd Côr Siambr Prifysgol Caerdydd y gyngerdd gyda chaneuon a gyfansoddwyd gan Hubert Parry.

Rhannu’r stori hon

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu perthynas gyda ni a fyddech yn hoffi bod yn bartner, ebostiwch ni gyda manylion o’ch cynnig.