Ewch i’r prif gynnwys

£2.3 miliwn ar gyfer triniaeth arloesol ar gyfer lewcemia myeloid acíwt

27 Mawrth 2024

Red blood cells

Dyfarnwyd grant Cynllun Ariannu Llwybr Datblygu gwerth £2.3 miliwn i ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd gan y Cyngor Ymchwil Feddygol (MRC) i hyrwyddo datblygiad dull arloesol o drin lewcemia myeloid acíwt.

Bydd y wobr yn ariannu prosiect sy'n anelu at ddatblygu therapïau newydd ar gyfer lewcemia myeloid acíwt drwy dargedu bôn-gelloedd chwyth a lewcemig. Bydd y therapïau sy'n cael eu datblygu yn defnyddio technolegau newydd sy'n herwgipio mecanweithiau y corff ei hun i atal twf celloedd canser. Bydd y feddyginiaeth newydd hon, o'r enw PROTAC, yn benodol iawn i ganserau gwaed.

Dywedodd Dr Darren Le Grand, Uwch Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau Prifysgol Caerdydd ac arweinydd y prosiect: “Mae lewcemia myeloid acíwt yn ganser gwaed a mêr esgyrn a allai fod yn angheuol sy'n cynyddu mewn achosion uwchlaw 60 oed. Gall cyffuriau cemotherapi ymosodol cyfredol a ddefnyddir i drin y math hwn o ganser fod yn llai goddef gan gleifion hŷn ac, i bob claf, gwelir ailwaelu yn gyffredin o fewn 2-3 blynedd.

Er gwaethaf gwelliannau sylweddol mewn goroesi mewn cleifion iau, dim ond 5% o gleifion lewcemia myeloid acíwt dros 60 oed sy'n goroesi dros gyfnod o 5 mlynedd. Mae angen triniaethau newydd a mwy effeithiol sy'n berthnasol ar draws y boblogaeth ehangach o gleifion lewcemia myeloid acíwt ac sy'n addas i'w defnyddio mewn cleifion hŷn ar frys.
Dr Darren Le Grand Senior Research Fellow

Mae'r prosiect hwn yn dwyn ynghyd arbenigedd cymuned ymchwil feddygol Prifysgol Caerdydd, gan uno Prifysgol Caerdydd â chydweithwyr y GIG yn Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. Nod y cydweithrediadau rhwng y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau, yr Ysgol Feddygaeth a Chanolfan Meddygaeth Canser Arbrofol Caerdydd Ysbyty Athrofaol Cymru yw trosi ymchwil gwyddoniaeth feddygol i ddatblygu cyffuriau, gan gyflymu cynnydd therapiwteg newydd i'r clinig ar gyfer cleifion.

Mae ein tîm yn ymroddedig i arloesi atebion trawsnewidiol ar gyfer triniaeth AML. Mae'r cyllid hwn gan y MRC yn gam hollbwysig tuag at fynd i'r afael â'r anghenion heb eu diwallu mewn therapi AML.
Yr Athro Simon Ward Cyfarwyddwr, Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Ychwanegodd yr Athro Steve Knapper, o Is-adran Canser a Geneteg Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd a Hematolegydd Ymgynghorol er Anrhydedd yn Ysbyty Athrofaol Cymru: “Mae'r cydweithio rhwng darganfod cyffuriau ac arbenigedd clinigol yn ein gosod yn dda i wneud camau sylweddol wrth wella triniaeth lewcemia myeloid acíwt. Os yw'n llwyddiannus, mae'r dull therapiwtig hwn yn addo pontio maes presennol sylweddol o angen triniaeth heb ei fodloni.”

“Bydd datblygiad llwyddiannus y feddyginiaeth PROTAC yn arwain at ddulliau meddygaeth fanwl o drin canser, teilwra triniaethau unigolion yn seiliedig ar eu hoedran, eu hiechyd ac is-deip y lewcemia myeloid acíwt o bosibl. Y gobaith yw y gallai treialon clinigol cychwynnol gyda'r therapïau PROTAC ddechrau o fewn 3 i 5 mlynedd,” ychwanegodd Dr Darren Le Grand.

Rhannu’r stori hon