Ewch i’r prif gynnwys

Y menopos a'r iechyd meddwl: ymchwilwyr o Brifysgol Caerdydd yn datgelu cyswllt pwysig

6 Chwefror 2024

Amcangyfrifir bod tua 70% o’r 1.2 biliwn o fenywod ledled y byd dros 45 oed yn datblygu symptomau niwrolegol a seiciatrig yn ystod y perimenopos (y blynyddoedd hynny cyn cyfnod y mislif olaf).

Mae’r perimenopos yn cael ei nodi gan amrywiadau anrhagweladwy mewn hormonau atgenhedlu, a chylchoedd heb ofyliad y gellir disgwyl iddynt bara tua phum mlynedd yn nodweddiadol.

Mae gwaith ymchwil hefyd yn awgrymu bod menywod yn eu perimenopos mewn mwy o berygl o ddatblygu iselder difrifol, sgitsoffrenia, neu anhwylder deubegynol, tra bydd y symptomau a brofir gan y menywod hynny sydd eisoes wedi cael diagnosis yn gwaethygu.

Fodd bynnag, prin ac anghyson yn aml yw’r wybodaeth sydd ar gael am y cysylltiad rhwng y perimenopos ac iechyd meddwl, a’r hyn sy’n achosi i rywun fynd yn sâl yn ystod y cyfnod hwn o bontio i’r menopos. Mae’r diffyg gwybodaeth hwn yn peri risg fawr i fenywod, eu teuluoedd a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Ar gyfer rhan gyntaf y gyfres hon, ymunodd yr Athro Arianna Di Florio, Lisa Shitomi-Jones, Dr Clare Dolman â ni i drafod sut y gall y menopos effeithio ar iechyd meddwl trwy waith ymchwil a safbwynt rhywun sydd â phrofiad bywyd.

Gwyliwch y gweminar llawn

Y perimenopos – llawer o ddiddordeb ond ychydig o dystiolaeth

Mae’r Athro Arianna Di Florio yn disgrifio’r cysylltiad rhwng y menopos a salwch meddwl fel un sy’n aml yn cael ei anwybyddu a’i gamddeall.

“Rydyn ni’n gwybod bod dros 50% o bobl sy’n mynd drwy’r menopos yn profi cyflyrau niwroseiciatrig, fel iselder ac anhunedd.”
Yr Athro Arianna Di Florio Athro, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

Fodd bynnag, mae’r mecanweithiau y tu ôl i brofiadau o salwch meddwl yn wahanol o berson i berson, sy’n ei gwneud hi’n anodd darparu triniaeth eang i bawb.

Mae cynnig atebion gonest hefyd yn dod yn fwyfwy anodd wrth edrych ar gwmpas presennol y gwaith ymchwil ar y menopos a salwch meddwl, gan fod y mwyafrif ohonynt yn adolygiadau neu’n astudiaethau achos o ddata a gasglwyd yn flaenorol.

Arweiniodd hyn at ymchwilwyr a oedd yn gweithio ar y Rhaglen Iechyd Meddwl Atgenhedlol ym Mhrifysgol Caerdydd, yr Athro Arianna Di Florio a Lisa Shitomi-Jones, i ymchwilio ymhellach i’r risg o ddatblygu salwch meddwl yn ystod y perimenopos.

"Y cwestiwn allweddol y tu ôl i'n hymchwil yw gofyn a yw'r perimenopause mewn gwirionedd yn gyfnod mwy o berygl o salwch meddwl," meddai'r Athro Di Florio.

Ymchwil perimenopause ac afiechyd meddwl

Hyd yn hyn, mae’r gwaith ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi edrych ar gysylltiadau rhwng y perimenopos a chyflyrau iechyd meddwl penodol fel anhwylder iselder mawr, anhwylderau gorbryder, mania, a sgitsoffrenia, yn hytrach na symptomau sy’n gysylltiedig yn fwy cyffredinol ag iselder.

Gan gyfuno gwybodaeth o set ddata sy’n bodoli eisoes, UK Biobank, mae’r gwaith ymchwil cychwynnol wedi nodi cyfradd uwch o fania (anhwylder deubegynol) yn ystod cyfnod y perimenopos.

Fodd bynnag, yr hyn sy’n ddiddorol yw nad oes gan y rhai sydd mewn mwy o berygl unrhyw brofiadau blaenorol o salwch meddwl.

Ymchwilio i'r cysylltiad rhwng deubegwn a'r perimenopause

Mae’r Athro Di Florio yn awyddus i ymchwilio ymhellach i weld a all y risg uwch hon o anhwylder deubegynol fod yn uniongyrchol gysylltiedig â’r perimenopos, neu os yw hyn oherwydd y broses heneiddio yn y cyfnod bywyd hwn yn fwy cyffredinol.

“Er bod y cyflwyniadau seiciatrig mwyaf cyffredin o amgylch y perimenopos yn ymwneud ag iselder, gorbryder ac anhwylder deubegynol yn brin, mae’r cysylltiad yn dal yn eithaf penodol.”
Yr Athro Arianna Di Florio Athro, Is-adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol

“Gall canlyniadau datblygu anhwylder deubegynol yn y canol oed fod yn ddinistriol, oherwydd nid yw’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl y gall fod yn bosibl ar hyn o bryd mewn bywyd,” Yr Athro Di Florio yn parhau.

Hyd yn hyn, mae’r Athro Di Florio wedi defnyddio’r cefndir hwn o waith ymchwil i agor clinig iechyd meddwl i roi ail farn i fenywod ledled y DU, wedi’i leoli yng Nghaerdydd.

Mae’r gwasanaeth rhad ac am ddim hwn yn cynnig ymgynghoriadau i fenywod sy’n profi salwch meddwl sy’n gysylltiedig â digwyddiadau bywyd atgenhedlol fel y mislif, genedigaeth a’r menopos, er mwyn rhoi cymorth pellach iddynt gyda diagnosis a thriniaeth.

Rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Seiciatreg Prifysgol Caerdydd (CUPS)

Mae angen addysg ym maes y menopos ar raddfa genedlaethol

Trafododd Dr Clare Dolman, ymchwilydd yng Ngholeg y Brenin Llundain, sydd â phrofiad byw o anhwylder deubegynol, y safbwyntiau presennol ar y menopos mewn cymdeithas.

"Dim ond yn ddiweddar y codwyd ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch pa mor wanychol a newid bywyd y gall y menopos fod i lawer o fenywod," meddai Dr Dolman.

Fodd bynnag, mae angen dybryd am yr ymwybyddiaeth hon oherwydd y niferoedd cynyddol o fenywod proffesiynol sy’n gadael y gweithle yn ystod y menopos oherwydd difrifoldeb eu symptomau.

“Mae hwn yn achos pryder mawr […] mae bron i 900,000 o fenywod wedi gadael eu swyddi oherwydd symptomau’r menopos.”
Dr Clare Dolman, King's College London

Pe baem ni’n gwybod digon am effaith hormonau ar yr ymennydd, gallai fod yn bosibl rhagweld pa fenywod fyddai’n fwy tebygol o ddatblygu symptomau difrifol ar adegau o lif hormonaidd, fel genedigaeth neu’r perimenopos.

Er mwyn mynd i’r afael â’r diffyg gwybodaeth a gwaith ymchwil yn ymwneud â’r menopos ac iechyd meddwl, lansiodd Bipolar UK gomisiwn cenedlaethol yn ddiweddar a oedd yn cynnwys adran ymchwil wedi’i neilltuo i fenywod o oedran y menopos.

Datgelodd y data hwn fod 89% o fenywod a holwyd wedi dweud nad oedd gweithiwr iechyd proffesiynol erioed wedi dweud wrthynt eu bod yn fwy tebygol o gael pwl o anhwylder deubegynol ar hyn o bryd.

Mae’r comisiwn llawn ar gael i’w ddarllen drwy Bipolar UK.

Gwylio Gweminarau Gaeaf i Fenywod: Menopos a salwch meddwl

Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Bydd rhan gyntaf cyfres y gaeaf o weminarau i fenywod yn archwilio’r diweddaraf am sut y gall hormonau effeithio ar iechyd meddwl, gan gynnwys y gwaith ymchwil diweddaraf mewn anhwylder dypsfforig cyn y mislif.

Cadwch eich lle trwy Eventbrite.

Rhagor o wybodaeth

Rhannu’r stori hon