Ewch i’r prif gynnwys

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yng Nghymru

30 Ionawr 2024

Mewn sesiwn friffio brecwast diweddar a gynhaliwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd, roedd y sylw ar yr heriau pwysig i gynhyrchiant yng Nghymru a'r llwybrau posibl tuag at wella.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Sefydliad y Cynhyrchiant yn ystod wythnos Sefydliad Cynhyrchiant 2023.

Dan gadeiryddiaeth yr Athro Andrew Henley, arweinydd Cymru ar gyfer y Sefydliad Cynhyrchiant, roedd y briffio yn cynnwys mewnwelediadau gan yr Athro Bart van Ark, Rheolwr Gyfarwyddwr a Phrif Ymchwilydd y Sefydliad Cynhyrchiant.

Trafododd yr Athro van Ark yr Agenda Cynhyrchiant a lansiwyd yn ddiweddar a thynnu sylw at y sbectrwm eang o ffactorau sy'n effeithio ar gynhyrchiant, gan gynnwys sgiliau, technoleg, arloesedd, polisi a gwleidyddiaeth.

Codwyd pryderon am dwf cynhyrchiant isel y DU, a briodolir i ffactorau fel poblogaeth sy'n heneiddio, oriau gwaith, newid yn yr hinsawdd, a globaleiddio ar ôl Brexit. Dywedodd yr Athro van Ark: "Mae'r her sydd o'n blaenau yn enfawr ac yn rhoi gwiriad realiti i ni."

Ar ffyrdd o wella cynhyrchiant, pwysleisiodd yr angen am fwy o fuddsoddiad, gwell trylediad gwybodaeth, a symud i ffwrdd o wneud polisïau canolog. Cyflwynwyd y cysyniad o dwf cynhwysol, gan bwysleisio mynediad eang at adnoddau sy'n gwella cynhyrchiant i bawb. Cynigiodd yr Athro van Ark hefyd sefydlu sefydliad newydd sy'n canolbwyntio ar gynhyrchiant a thwf i yrru'r agenda yn ei blaen.

Y nesaf i siarad oedd yr Athro Andrew Henley, a aeth i'r afael â heriau penodol i Gymru a chynhyrchiant arafach a llai y genedl o'i gymharu â rhanbarthau eraill y DU. Siaradodd am wahaniaethau cynhyrchiant rhanbarthol, gan egluro bod gan ardaloedd gwledig yng Nghymru gynhyrchiant arbennig o isel.

Dangoswyd graff yn dangos allbwn gwirioneddol fesul swydd a osododd Gymru ar y gwaelod. Eglurodd yr Athro Henley, pe bai gan Gymru lefel cynhyrchiant sydd yr un peth â chyfartaledd y DU, y byddai ganddi economi sydd £13bn yn fwy.

Ar yr hyn sy'n sbarduno cynhyrchiant isel yng Nghymru, trafododd yr Athro Henley ffactorau micro a macro fel lefelau sgiliau, ymgysylltu â gweithwyr, strwythurau diwydiannol rhanbarthol, a pherfformiad ymchwil a datblygu gwan.

Cynigiodd atebion posibl, gan gynnwys Comisiwn Cynhyrchiant a Buddsoddi Cymru, gan annog ymdrechion ar y cyd i oresgyn corddi polisi a diffygion sefydliadol.

I ddarparu persbectif sefydliadol, Tom Wilkinson o Wasanaethau a Rennir Barcud (Barcud Shared Services), a chyfranogwr yn Rhaglen Cymorth i Dyfu Ysgol Busnes Caerdydd, oedd nesaf i siarad. Pwysleisiodd arwyddocâd mesur cynhyrchiant. Rhannodd Tom hefyd sut y gwnaeth treial Barcud o wythnos waith pedwar diwrnod arwain at fwy o gynhyrchiant, morâl gweithwyr, a gwell canlyniadau recriwtio.

Daeth y digwyddiad i ben gyda sesiwn holi ac ateb fywiog, gan gwmpasu pynciau megis cydbwyso twf â phryderon hinsawdd, arloesedd sy'n cael ei yrru gan weithwyr, buddsoddiad gwledig Cymru, ac enghreifftiau o dwf cynhwysol.

Gwyliwch recordiad llawn o'r sesiwn friffio brecwast:

https://youtu.be/UywMTPNLFzw

Rhwydwaith o ddigwyddiadau sy’n galluogi pobl byd busnes i gael rhagor o wybodaeth am yr ymchwil a’r datblygiadau allweddol diweddaraf gan bartneriaid diwydiannol yw Cyfres Sesiynau Briffio dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhannu’r stori hon